Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Flora kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2011-06-14-797
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse04.08.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlora kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort04.08.2011   kl. 13.45
KorttittelForskrift om oppmålingsfristar, Flora

Heimel: Fastsett av Flora bystyre 14. juni 2011 med heimel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Føremål

Føremålet med forskrifta er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsett frist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsett i matrikkelforskrifta § 18 første ledd løpar ikkje i perioden 15. november til 15. april.

§ 3.Iverksetjing

Denne forskrift trer i kraft same dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.