Regional planbestemmelse for handelsetablering og senterstruktur i Kristiansandsregionen, Aust-Agder og Vest-Agder

DatoFOR-2011-06-20-1565
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse20.06.2011 - 20.06.2021
Sist endret
Endrer
Gjelder forAust-Agder og Vest-Agder
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§8-5
Kunngjort03.09.2015   kl. 14.55
KorttittelRegional planbestemmelse for handelsetablering, Aust-Agder og Vest-Agder

Hjemmel: Fastsatt av Aust-Agder fylkesting 14. juni 2011 og Vest-Agder fylkesting 20. juni 2011 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 8-5. 

Hensikten med planbestemmelsen er å styrke eksisterende by og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlig transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. (Formålet er hentet fra forskrift om Rikspolitisk Bestemmelse om kjøpesentre). Bestemmelsen har en varighet på inntil 10 år. Det er også et mål å sikre at Kristiansandsregionens befolkning har tilgang til et bredt spekter av varer og tjenester. 

4.1 Forbud mot etablering av handelsvirksomhet utenfor byer og tettsteder (jf. pbl. § 8-5)

Det tillates ikke etablert eller utvidet handelsvirksomhet med et samlet bruksareal på mer enn 3 000 m² , utenfor sentre definert i denne plan (jf. pkt. 4.4–4.5).

4.3 Forbud mot lokalisering av tjenesteyting utenfor byer og tettsteder

Det tillates ikke etablert eller utvidet offentlige tjenesteyting med høy besøksfrekvens, slik som NAV-tjenester, tinghus, skattekontor osv. utenfor kommunesentre, bydelssentre, lokalsentre og bygdesentre. (jf. pkt. 4.4–4.5). Det tillates ikke lokalisert kino utenfor kommunesentre og bydelssentre. (jf. pkt. 4.4–4.5). Unntatt fra denne bestemmelsen er sykehus og utrykningsetater.

4.4 Senterstruktur

Senterstrukturen i Kristiansandsregionen er som følger:

Sentre for detaljhandel og tjenesteyting:

Landsdelsenter: Kvadraturen med randsone.

Kommunesentre: Tangvall, Nodeland, Vennesla, Birketveit, Birkeland og Lillesand

Bydelssentre: Vågsbygd, og Rona

Lokalsentre: Flekkerøy, Voie, Hellemyr, Tinnheia, Justvik, Søm, Hånes, Hamresanden, Lund, Grim og Vikeland.

Bygdesentre: Lunde, Kilen, Hægeland, Skarpengland, Skaiå, Vatnestrøm, Engesland, Herefoss og Høvåg.

Sentre for handel:

Regional handelspark: Sørlandsparken (inkl. Sørlandsparken øst)

Andre sentre: Brennåsen og Tingsaker.

4.5 Avgrensing av sentre

Sentre skal gis en avgrensing (sentersone) i kommuneplanen som samsvarer med kart og intensjoner i regional plan.

4.6 Regionsenter

I Kvadraturen med randsone skal det legges til rette for viktige publikumsintensive fellesfunksjoner for landsdelen med høy besøksfrekvens. Viktige publikumsintensive fellesfunksjoner for landsdelen, som av plassmessige eller andre årsaker ikke kan lokaliseres i Kvadraturen med randsone, skal sekundært søkes innpasset langs kollektivtrafikkens stamnett mellom Hannevika og Sørlandsparken. I Kvadraturen med randsone legges det ikke begrensninger på etablering og/eller utvidelse av handelsvirksomhet.

4.7 Kommunesentre

Kommunesentre skal ha plass til et bredt spekter av handel, kultur, offentlig og privat service. Viktig publikumsservice som bare gis på ett sted i kommunen skal legges til kommunesenteret. Når sentrumssone er avgrenset i kommuneplanen legges det ikke begrensninger på etablering og/eller utvidelse av handelsvirksomhet innenfor denne.

4.8 Bydelssentre

Viktige funksjoner på bydelsnivå skal lokaliseres i bydelssentrene Rona og Vågsbygd. Disse skal kunne inneholde detaljhandel og offentlig tjenestetilbud som er dimensjonert for å dekke bydelens behov. Inntil 20 000 m² detaljhandel kan etableres uten dokumentasjon i henhold til pkt. 4.12.

4.9 Lokalsentre og bygdesentre

Viktige funksjoner for lokalmiljøet skal lokaliseres i lokalsentre eller bygdesentre. Disse skal kunne inneholde detaljhandel og tjenestetilbud som er dimensjonert for å dekke lokalmiljøets eller bygdas behov. Inntil 3 000 m² detaljhandel kan etableres uten dokumentasjon i henhold til pkt. 4.12.

4.10 Regional handelspark

Sørlandsparken er regional handelspark beliggende delvis i Vest-Agder og delvis i Aust-Agder. Handelsparken foreslås utviklet innenfor eksisterende arealgrenser. For den delen som ligger i Vest-Agder (Sørlandsparken vest) tillates ikke etablert eller utvidet areal til detaljhandel utover det volum som er hjemlet i gjeldende reguleringsplaner per 1. januar 2011. For den delen som ligger i Aust-Agder (Sørlandsparken Øst) vil Aust-Agders regionale plan for senterutvikling og handel sette eventuelle arealbestemmelser for etablering av handelsvirksomhet.

Før det kan gis byggetillatelser for handelsetableringer skal det foreligge reguleringsplan for hele Sørlandsparken Øst som angir soner for handel, veinett, trasé med hinderfri fremføring av kollektivtransporten, overordnet gang- og sykkelveinett, samt inneholde maksimalkrav til parkering.

4.11 Andre sentre

Rosseland/Brennåsen

Det tillates maksimalt etablert eller utvidet handelsvirksomhet på Rosseland/Brennåsen som samlet har et bruksareal på 15 000 m² BRA. For at denne bestemmelsen skal tre i kraft må det foreligge kommunedelplan for området som angir rekkefølgekrav knyttet til infrastruktur for kollektivtrafikken.

Tingsaker

Bestemmelser knyttet til etableringer fastsettes i Aust-Agders regionale plan for senterutvikling og handel.

4.12 Krav til dokumentasjon

Ved dimensjonering av områder for handel utover de arealgrenser som er satt i regional planbestemmelse skal konsekvensene for eksisterende sentre belyses med basis i reisemotstand, reisevillighet og sentrenes attraksjonskraft.

Det skal også utarbeides en trafikkanalyse som belyser trafikale konsekvenser av nye handelsetableringer. Utredningene skal gjennomføres som del av kommuneplan/kommunedelplan.

4.13 Definisjoner

Med handelsvirksomhet forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og medlemskort for å få adgang. Dagligvareforretninger er å oppfatte som handelsvirksomhet i denne sammenheng. Det samme er varehus som omsetter en eller flere varegrupper. Som handelsvirksomhet regnes også handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et område som for eksempel en handelspark.

4.14 Unntak

Bestemmelsene i denne plan har ikke tilbakevirkende kraft i tilfeller hvor det allerede foreligger byggetillatelse for handel. 

Bestemmelsene trer i kraft straks og gjelder til 20. juni 2021.