Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Frogn kommune, Akershus

DatoFOR-2011-06-20-607
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2011
Sist endret
EndrerFOR-2006-12-04-1621
Gjelder forFrogn kommune, Akershus
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort23.06.2011   kl. 13.45
KorttittelForskrift om utslipp fra avløpsanlegg, Frogn

Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9.

§ 1.Formål

Kommunen er lokal forurensningsmyndighet. Forskriften skal forenkle kommunens saksbehandling i forbindelse med utslipp fra mindre avløpsanlegg, og sette krav til tekniske løsninger slik at hensynet til resipienten, drikkevannsanlegg og brukerinteressene ivaretas.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritidsbebyggelse og/eller annen bebyggelse med innlagt vann, hvor utslippet ikke overstiger 50 personenheter (PE).

Unntatt fra forskriftens virkeområde er bebyggelse der avløpet skal føres til offentlig avløpsanlegg i medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 (jf. rensedistriktet angitt på kart i vedlegg 1).

For utslipp mindre enn 50 PE som faller utenfor forskriftens virkeområde eller som ikke utformes i samsvar med denne forskrift, må det innsendes søknad om utslipp etter forurensningsforskriftens § 12-4. For utslipp som overstiger 50 PE må det innsendes søknad om utslipp etter forurensningsforskriftens § 13-4.

§ 3.Definisjoner

Med avløpsvann menes i denne forskriften avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.

Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs.

Med svartvann menes avløpsvann fra toalett.

Med gråvann menes avløpsvann fra vask, dusj, badekar m.m.

Med PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biologisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn. 50 PE tilsvarer et utslipp fra 77 personer.

Med kildeseparering menes at gråvann og eventuelt svartvann ikke kan føres til samme renseanlegg eller tank.

Med rammeplan menes en plan som klarlegger brukerinteresser, drikkevannsforsyninger og forurensningssituasjonen i resipientene eller delområder. Rammeplanen skal være utarbeidet/vurdert av faglig kompetent firma. Den veiledende Rammeplanen gir retningslinjer for avløpsløsninger, utslippsverdier og utslippspunkt. Veiledende Rammeplanen skal godkjennes av kommunen, og utføres etter beskrivelsene i «Hovedplan for avløp og vannmiljø», utarbeidet i 2002.

Med ADK1-kurs menes kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp, iht. NORVAR rapport nr. 124-2002.

§ 4.Krav til innhold i søknad

Søknaden skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for at berørte parter kan ta stilling til utslippet, herunder dokumentasjon på at planlagt avløpsløsning er i samsvar med utslippsreglene i § 5, § 6 og § 7. Dokumentasjon på valg av anlegg skal legges ved søknaden.

Søknaden skal utarbeides på kommunens eget søknadsskjema.

Er arbeidet ikke igangsatt senest 3 år etter at melding er sendt til kommunen, eller hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, faller retten til å etablere utslippet bort. Dersom utslipp fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn, jf. § 4 første ledd.

§ 5.Krav til søker og utførende

Søknad om utslipp må utarbeides iht. § 4, § 6, § 7 og § 8. Valg av avløpsløsning skal baseres på en rapport/beskrivelse fra et firma med dokumentert hydrogeologisk og avløpsteknisk kompetanse. Nødvendig dokumentasjon ved utslipp til grunnen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, løsmassenes egnethet som rensemedium og risiko for forurensning.

Praktisk utførende personell skal minimum ha ADK1-godkjenning, og kunne dokumentere nødvendig kompetanse for utførelse av arbeidet.

§ 6.Krav til renseløsninger

Renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold der det ligger. Ved utformingen av anlegget skal det taes hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året.

1.Minirenseanlegg skal være typegodkjente i klasse 1 og i henhold til NS-EN-12566-3 eller tilsvarende standard.
2.For de anleggstyper der VA/Miljøblad er tilgjengelig, skal anlegget bygges i henhold til disse.
3.Gråvannsrenseanlegg som ikke bygges etter VA/Miljøblad skal være testet og godkjent i henhold til «Prøveprogram for prefabrikkerte mindre gråvannsrenseanlegg for fritidshus» utviklet av UMB og Bioforsk.
4.Alle anleggstyper skal godkjennes av kommunen.
§ 7.Krav til restutslipp

For å dokumentere at maksimum utløpskonsentrasjon ikke overstiges, må det etableres en prøvetagningskum der representative prøver av det rensede avløpsvannet kan tas ut. I tillegg skal det være mulig å måle utslippsmengden. Unntatt er infiltrasjonsanlegg der kravet om prøvetakingssted avgjøres i hvert enkelt tilfelle av forurensningsmyndighet.

Tabell: Utløpsvannet fra avløpsanlegget skal ikke overstige følgende verdier:

Parameter
Tot P (mg/l)BOF5 (mg/l)Tot-N (mg/l)
Resipient1,02040

Kommune kan sette nærmere krav til hygienisering eller nekte etablering av utslipp ved store naturverdier eller brukerinteresser som for eksempel bading og drikkevann. Bruk av UV eller kjemisk behandling er ikke godkjent hygienisering i Frogn kommune.

Godkjent lokal resipient for utslipp er helårs bekk eller vassdrag, grunn infiltrasjon/kum med filtermedium samt landbruksdrenering til resipient. Ved utslipp til fjord skal utslippet føres i lukket ledning minimum 2 meter under laveste vannstand, og ikke nærmere enn 50 meter fra nærmeste badeplass.

§ 8.Særskilte utslippsregler

For fritidsbebyggelse med innlagt vann tillates bare kildeseparerende avløpsløsninger.

Gråvannet skal renses i henhold til § 6 og § 7. Fritidsboliger som ligger i fremtidig boligområdet i henhold til gjeldende kommuneplanen for Frogn, og har en jevn bruk hele året vil kunne søke om fullrensing av avløpsvann. 

Sone 1: Drøbak rensedistrikt. Separatutslipp tillates ikke. 

Sone 2: Områder avmerket på kartet i vedlegg 1. I disse sonene kan det kreves at det foreligger en veiledende rammeplan for hele eller deler av området før utslippstillatelser gis. Veiledende rammeplanen skal godkjennes av kommunen, og utføres etter beskrivelsene i «Hovedplan for avløp og vannmiljø», utarbeidet i 2002. Der rammeplanen strider med forskrift gjelder forskrift. Dette er aktuelt for rammeplaner godkjent av Frogn kommune i tidsrommet 18. november 2002–1. januar 2007. 

Sone 3: Ingen krav til rammeplan. Lokalforskriften gjelder direkte.

§ 9.Drift og tilsyn

Eier av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold. Det skal opprettes skriftlig service- og driftsavtale mellom anleggseier og kompetent fagmiljø. Avtalen skal minimum være i henhold til vedlegg 2. Kopi av avtalen skal sendes til kommunen. Oppfølging av anlegget registreres elektronisk hos kommunen. Kopi av driftsjournal som viser oppfølging av anlegget samt dokumentasjon på at utslippsvannet tilfredsstiller de krav til restutslipp som forskriften stiller skal arkiveres i 5 år og oversendes kommunen på forespørsel. Slamavskillere skal kontrolleres for slammengde ved kontroll og tømmes ved behov. Kommunen fører tilsyn med at denne forskriften følges. Kommunen skal ha adgang til anlegget for prøvetaking og kontroll.

§ 10.Endring/opphør av utslipp

Kommunen kan i medhold av forurensningsloven § 18 i spesielle tilfeller, gi pålegg om endring eller opphør av lovlig utslipp etter denne forskriften.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2011.

Fra samme tid oppheves forskrift 4. desember 2006 nr. 1621 om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Frogn kommune, Akershus. 

Vedlegg 1 

lf-20110620-0607-01-01.jpg 

Vedlegg 2

En drifts- og serviceavtale for avløpsanlegg i Frogn kommune skal inneholde:

Da kravene er generelle, vil ikke alle punktene gjelde for alle anleggstyper. F.eks. gjelder punkt 3 bare minirenseanlegg. 

Service

Servicebesøk, antall servicebesøk per år:

Det skal være minimum 1 servicebesøk per år for anlegg på hytter. For boliganlegg er det tilsvarende et minimum på 2 servicebesøk.

1.Kontrollere slammengde(r) og eventuelt bestille slamtømming og fjerning av flyteslam. Forøvrig skal kommunens reglement om slamtømming og ev. tømmeintervall følges. Kontroll av vannivå, nivåalarm, slamfilter og skifte av filterposer.
2.Kontrollere komponenter og rengjøring (dykkere i kummer, pumper, kompressor, lufttilførsel og styringssystem/timere). Bestille service om nødvendig.
3.Kontroll av doseringsutstyr og kjemikaliebeholder.
4.Kontrollere vannkvaliteten i utløpet, visuell kontroll hver gang.
5.Kontroll og bytte av UV-lampe dersom anlegget er utstyrt med dette.
6.Justere utløpsnivå (på våtmarksfilter).
7.Kontroll av spredere, og rengjøring av dyser.
8.Føring av driftsjournal.
9.Årlig rapportering til kommunen og anleggseier.
10.Om anlegget har spesielle komponenter som krever oppfølging kommer dette i tillegg. 

Driftsinstruks

Eieren av anlegget skal følge driftsinstruksen som skriftlig er overlevert sammen med ferdigerklæringen. Driftsinstruksen er utarbeidet for at anlegget skal overholde kravene til utslippet og for at anlegget skal fungere som forutsatt.

Eventuelle ekstra servicebesøk og arbeid som må utføres som følge av at driftsinstruksen ikke er fulgt, er anleggseieren selv ansvarlig for. 

Uforutsette driftsproblemer

Dersom det oppstår uforutsette driftsproblemer mellom hvert rutinebesøk skal de nødvendige reparasjoner og vedlikehold utføres så raskt som mulig etter at varsel er mottatt fra anleggseier.

Alvorlige driftsforstyrrelser skal utbedres innen 24 timer. 

Varighet

Avtalen gjelder for ubestemt tid. Ved ev. oppsigelse av avtalen skal kopi sendes til kommunen. Ved salg av bolig/hytteenheten skal avtalen overføres til ny eier, slik at anlegget blir fulgt opp tilstrekkelig. Kommunen skal godkjenne firma/person som skal følge opp anlegget dersom det er aktuelt å bytte leverandør.