Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Odda kommune, Hordaland

DatoFOR-2011-06-22-1558
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse22.06.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forOdda kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2004-06-01-931-§12-6
Kunngjort16.01.2014   kl. 15.35
KorttittelForskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Odda

Hjemmel: Fastsatt av Odda kommunestyre 22. juni 2011 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6.

§ 1.Formål

Kommunen er lokal forurensningsmyndighet. Forskriften skal forenkle kommunens saksbehandling i forbindelse med utslipp fra mindre avløpsanlegg, og fastsette egne krav til avløpsløsninger slik at hensynet til resipienten, drikkevannsanlegg og brukerinteressene ivaretas.

§ 2.Virkeområde for lokal forskrift

Forskriften gjelder utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritidsbebyggelse og/eller annen bebyggelse med innlagt vann, hvor utslippet ikke overstiger 50 personenheter (pe) (forurensningsforskriftens kap. 12).

Unntatt fra forskriftens virkeområde er bebyggelse der avløpet skal føres til offentlig avløpsanlegg i medhold av plan- og bygningsloven § 272.

§ 3.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: 

Avløpsanlegg: Anlegg for mottak av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann. 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs. 

Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett, eller andre kilder hvor urin og//eller fekalier normalt transporteres med vann. 

Gråvann: Avløpsvann fra vask, dusj, badekar m.m. 

Kildeseparering: Gråvann og svartvann føres til separate renseanlegg eller tank. 

Rammeplan: En plan som klarlegger brukerinteresser, drikkevannsforsyninger og forurensningssituasjonen i resipientene eller delområder. Rammeplanen skal være utarbeidet/vurdert av firma med hydrogeologisk kompetanse. Rammeplanen skal gi retningslinjer for avløpsløsninger, utslippsverdier og utslippspunkt. 

Hydraulisk kapasitet: Mengde vann som kan strømme gjennom jord per arealenhet. 

Infiltrasjonskapasitet: Mengde avløpsvann som kan infiltreres per arealenhet. 

Kjørbar vei: Gjennomgående vei eller blindvei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle en tankbil for septiktømming. Om vinteren må veien og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Ved tvist om hvor vidt en vei er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende. 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsvann. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for andre typer av anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern, våtmark). 

ADK1-kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp, iht. NORVAR rapport nr. 124-2002. 

Etterpolering: Med etterpolering menes ekstra rensing etter hovedrensetrinn (som minirenseanlegg eller gråvannsrenseanlegg) for å få stabilisert utslippskvaliteten og få redusert mengden smittestoffer i utslippsvannet.

§ 4.Krav til avløpsnett

Avløpsnettet skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til:

a)Avløpsvannets mengde og egenskaper
b)Forebygging av lekkasjer
c)Begrensning av forurensninger av resipienten som følge av overløp.
§ 5.Krav til renseeffekt/utslippskrav

Sanitært avløpsvann med utslipp til innland/ferskvannsresipienter skal minst etterkomme følgende krav til rensing: 

ParameterMaksimum utslippskonsentrasjonTilsvarende prosent rensegrad
Total fosfor (Tot-P)<1,0 mg/l90 %
Organisk stoff (BOF5 )<25 mg/l90 %
 

Sanitært avløpsvann med utslipp til sjø/fjord skal minst etterkomme:

ParameterMaksimum utslippskonsentrasjonTilsvarende prosent rensegrad
Suspendert stoff (SS)180 mg SS/l20 %

Der hvor særskilte brukerinteresser (fiske, bading, drikkevann osv.) blir berørt, kan det stilles strengere krav.

Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet gjennomgå rensing med godkjente renseløsninger/krav som beskrevet i § 7.

§ 6.Avløp i driftsbygninger

Det er ikke tillatt å føre sanitært avløpsvann fra WC og dusj til gjødselkjeller. Bestemmelsen gjelder ved nyetablering av driftsbygninger eller ved innlegging av vann og avløp i eksisterende driftsbygninger.

§ 7.Krav til dokumentasjon og innhold i utslippssøknad

Hvert anlegg godkjennes individuelt i forbindelse med behandling av utslippssøknad.

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. For de anleggstyper der VA-miljøblad er tilgjengelig, skal renseanlegget prosjekteres og bygges etter siste versjon av disse.

Ved søknad om utslippstillatelse skal det gis prosjekteringsdokumentasjon, tegninger og beskrivelser som medfølger utslippssøknaden.

Dersom gjeldende dimensjoneringskriterier fravikes, kan utslippssøknaden avvises. Alternativt kan det gis en midlertidig utslippstillatelse på særskilte vilkår. Avløpsanlegget gis status som forsøksanlegg, og prøvetas hvert år minimum 2 ganger årlig over en femårsperiode. Egen avtale mellom leverandør og anleggseier må da inngås.

Slamavskiller skal ha dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller NS-EN 12566-1. For utslippsledning fra slamavskiller til sjø skal det gis prosjekteringsdokumentasjon, tegninger og beskrivelser av hvor dypt utslippet skal føres under laveste vannstand.

Slamavskillere skal plasseres slik at den kan tømmes hele året med tankbil. Avstanden fra kjørbar vei til slamavskillere skal maksimalt være 40 m. Høydemeter 6 m.

Minirenseanlegg: Med minirenseanlegg menes prefabrikkerte avløpsanlegg bygget for å rense sanitært eller kommunalt avløpsvann med dokumentert rensegrad. Anleggene monteres på fabrikk før levering. Renseanlegg for gråvann regnes ikke som minirenseanlegg.

Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller NS-EN 12566-3. Dokumentasjon for prøvingsprosedyre og behandlingseffekt skal også være etter denne standarden.

For renseanlegg som baseres på infiltrasjon i stedlige løsmasser (infiltrasjonsanlegg), skal det utføres grunnundersøkelser for å dokumentere følgende forhold:

-Infiltrasjonskapasitet
-Hydraulisk kapasitet
-Løsmassenes egenskaper som rensemedium
-Risiko for forurensning av lokale drikkevannskilder
-Avstand til drikkevannkilder, overflatevann, ledningstraséer og grunnvann/fjell/tette lag.

Dokumentasjon av infiltrasjonsanlegg skal utarbeides av nøytral fagkyndig med hydrogeologisk/jordfaglig kompetanse. Med nøytral fagkyndig menes person eller firma som kan vise til relevant utdannelse, anerkjente kurs og praksis for å kunne dimensjonere og utforme slike anlegg.

§ 8.Krav til prosjektering og utførelse av renseanlegg

Foretak som planlegger, prosjekterer eller utfører avløpsanlegg omfattet av denne forskriften skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder og -klasser i henhold til plan- og bygningsloven. Dette gjelder både for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll.

Renseanlegg skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold der det ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året.

For utslipp til innland/ferskvannsresipienter setter kommunen krav om at mulighet for infiltrasjon av avløpsvann skal vurderes før andre avløpsløsninger tillates.

Tett tank tillates kun benyttet for bolig. Tett tank for alt sanitært avløpsvann tillates ikke. Tett tank skal kun benyttes for klosettavløp (svartvann).

Prosjektering og anleggsutførelse skal utføres av foretak med nødvendig VA-teknisk kompetanse. Den som skal stå for utførelsen skal kunne dokumentere ADK1-kurs og kurs om mindre avløpsanlegg (fra Norsk Rørsenter, Bioforsk, UMB eller tilsvarende).

§ 9.Krav til drift og vedlikehold

Eier av anlegget er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges.

Ved bruk av renseløsninger som inkluderer komponenter som krever periodisk ettersyn og vedlikehold, skal anleggseier inngå service/vedlikeholdsavtale med godkjent foretak.

Godkjente foretak kan være leverandører/produsenter av renseløsninger, eller annet kvalifisert foretak. Inntil nasjonal godkjenningsordning for service/vedlikeholdsforetak foreligger, er leverandører/produsenter å anse som kvalifisert foretak. Samtlige godkjente foretak skal ha en skriftlig avtale med kommunen. Som grunnlag for å oppnå avtale med kommunen skal foretaket dokumentere internt opplegg for opplæring av service/vedlikeholdspersonell.

Dersom et godkjent foretak er konkurs, eller bringes til opphør av annen årsak, plikter anleggseier å inngå avtaler med annet godkjent foretak.

Service/vedlikehold skal minimum utføres med følgende tidsintervall:

-Minirenseanlegg: 2 ganger pr. år
-Våtmarksfilter/filterbedanlegg: 2 ganger pr. år
-Prefabrikkerte gråvannsanlegg: 1 gang pr. år.

Service/vedlikeholdsforetak skal sende årsrapport for anlegg med service- og vedlikeholdsavtale til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Anleggseier skal ha kopi av servicerapport ved utført service. På anmodning fra kommunen plikter også service-/vedlikeholdsforetak å fremlegge kopi av servicerapport.

For avløpsanlegg med infiltrasjon i grunnen (infiltrasjonsanlegg og jordhauginfiltrasjonsanlegg) skal det gjennomføres en tilstandsvurdering av anlegg 1 gang hvert 10. år.

Slamavskillere og tette tanker skal tømmes iht. kommunal tømmeordning.

Minirenseanlegg tømmes iht. kommunal tømmeordning, eller iht. retningslinjer fra leverandøren. Rapportskjema for slamtømming skal fylles ut og oppbevares på egnet sted ved anlegget, f.eks. i styringsskapet.

Felles private avløpsanlegg: For alle felles private avløpsanlegg, felles utslippsledninger og ved utvidelse av eksisterende fellesanlegg, vil kommunen kreve at det inngås en skriftlig avtale mellom eierne om anlegget.

§ 10.Særskilte utslippsregler for hytter

Innlagt vann kan tillates for fritidsboliger.

For fritidsbebyggelse med innlagt vann og utslipp til innland/ferskvannsresipienter tillates kun kildeseparerende avløpsløsninger. Utslipp av svartvann tillates ikke. Tett tank, minirenseanlegg eller toalettsystemer som er tilkoblet vann tillates ikke for fritidsbebyggelse.

§ 11.Krav til rammeplan

Ved regulering av areal til boligbebyggelse i områder som ikke kan tilkobles kommunalt ledningsnett, skal det utarbeides rammeplan for vann og avløp til første gangs behandling av reguleringsplan.

Ved regulering av areal til fritidsbebyggelse, samt ved fortetting av eksisterende hyttefelt, skal det utarbeides rammeplan for vann og avløp til første gangs behandling av reguleringsplan.

Rammeplanen skal sikre at egnede områder for vannforsyning og lokal avløpsrensing ikke bygges ned. Rammeplan skal godkjennes av kommunen.

§ 12.Utslippssted

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres i henhold til følgende alternativer:

a)utslipp til innsjø minst 2 m under laveste vannstand
b)utslipp til elv/bekk med årssikker vannføring
c)utslipp til landbruksdrenering som ledes til elv/bekk med årssikker vannføring
d)utslipp til grunnen i stedegne løsmasser
e)utslipp til grunnen i stedegne løsmasser via annen renseløsning
f)utslipp til sjø minst 5 m under laveste vannstand.

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten og inngrep i naturen blir minst mulig, samt at konflikter med andre brukerinteresser unngås. Krav utover minimumskrav kan settes i enkeltsaker etter vurdering av lokale forhold.

Det kan gis dispensasjon i enkeltsaker til utslipp til sjø som er mellom 0,5–5 meter under laveste vannstand. I slike tilfeller må lokale forhold ved utslippstedet vurderes, samt at det må settes strengere krav til biologisk rensing (BOF5 ).

§ 13.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, driftes og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 14.Tilsyn og kontroll

Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12 følges. Forurensningsmyndigheten har rett til, og plikter, å utføre tilsyn med avløpsanleggene. Kommunens kostnad for dette arbeidet dekkes inn gjennom et årlig tilsyns-/kontrollgebyr.

Alle renseanlegg, bortsett fra anlegg med kun slamavskilling som hovedrensing og infiltrasjonsanlegg, skal ha godt tilrettelagt mulighet for prøvetaking på utløp. Det skal kunne analyseres på parametre det er stilt krav til i utslippstillatelsen. Kommunen kan etter en tids drift, eller ved mistanke om forurensning, be anleggseier sende inn analyser som viser effekten av anlegget.

Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2, skal benyttes. Prøvetaking, oppbevaring og konservering av avløpsprøver skal utføres iht. SFT's veileder TA-514 «Veiledning for prøvetaking ved avløpsanlegg».

Kommunen har sanksjonsmulighet dersom anleggets ytelse ikke er tilfredsstillende, samt om service/vedlikehold er mangelfull, jf. forurensningsloven.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 22. juni 2011.