Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Bjerkreim kommune, Rogaland

DatoFOR-2011-06-22-659
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse22.06.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjerkreim kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1974-05-31-17
Kunngjort30.06.2011   kl. 15.25
KorttittelForskrift om VA-gebyr, Bjerkreim

Hjemmel: Fastsatt av Bjerkreim kommunestyre 22. juni 2011 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.

§ 1.Formål

Forskriften skal legge til rette for å finansiere bygging og drift av kommunens vann- og avløpsanlegg, og gi en best mulig fordeling av kostnadene blant brukerne.

§ 2.Gebyrplikt 
2.1 Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder:
-Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning.
-Eiendom som er krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning i medhold av plan- og bygningsloven § 27-1 eller § 27-2. 
2.2 Grunneieren står ansvarlig for gebyrene. For eiendom som er bortfestet, betaler festeren i stedet for grunneieren.
§ 3.Definisjoner 
3.1 Med avløpsledning forstås i denne forskrift separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens og overvann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse avløpsvanntyper. 
3.2 Med enhet menes i denne forskrift bolig, fritidsbolig, seksjonert del av bygning, næringsbygg, driftsbygning, offentlige bygg og andre bygg. Hvert gårds- og bruksnummer kan inneholde flere enheter av bolig, driftsbygning, seksjonerte deler av bygning, fritidsbolig, næringsbygg, offentlige bygg og andre bygg.
§ 4.Gebyrform

Gebyrene omfatter:

-Tilknytningsgebyr for vann
-Tilknytningsgebyr for avløp
-Fast årsgebyr for vann
-Årsgebyr for vann med måler
-Fast årsgebyr for avløp
-Årsgebyr for avløp med måler
-Andre gebyr.
§ 5.Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

§ 6.Restriksjoner på vannleveranser m.m.

Restriksjoner for vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse av vann eller mottak av avløpsvann, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

§ 7.Tilknytningsgebyr 
7.1 Tilknytningsgebyr for vann- og/eller avløp skal betales:
-Ved nybygg av enhet som definert i § 3.2.
-Når enhet blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Ved deling og seksjonering av bygg slik at det oppstår en ny, fritt omsettelig eiendom. Dersom en bygning inneholder flere seksjonerte deler skal tilknytningsgebyr betales for hver seksjon (enhet). 
7.2 Det skal betales et tilknyttingsgebyr for hver enhet på en eiendom. Bestemmelsen har ikke tilbakevirkende kraft. 
7.3 Tilknyttingsgebyret skal betales når det blir gitt igangsettingstillatelse for oppføring av en enhet slik som er definert i § 3.2. Arbeidet kan ikke settes i gang før tilknyttingsavgiften er betalt. 
7.4 Tilknytningsgebyret er et fast gebyr og størrelsen på gebyret fastsettes av kommunestyret. 
7.5 Rivingstillatelse til en enhet som er tilknyttet det kommunale vann- og/eller avløpsnettverket, og hvor det gis byggetillatelse til ny enhet på samme sted, vil det ikke bli stilt krav om nytt tilknyttingsgebyr. Skriftlig søknad i hvert tilfelle er en forutsetning.
§ 8.Årsgebyr 
8.1 Årsgebyr for vann og avløp skal betales for enheter som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 
8.2 Alle tilknyttet enheter skal betale separate årsgebyr. 
8.3 For enheter som ikke har installert vannmåler, er det beregnet et fast gebyr ut i fra et gjennomsnittlig forbruk som er fastsatt av kommunestyret. 
8.4 Enhet som har godkjent vannmåler betaler årsgebyr for både vann og avløp i henhold til en fastsatt minstepris i tillegg til målt vannforbruk og gjeldende m³ pris. Den faste og variable gebyret fastsettes av kommunestyret. Minste målemengde er 0 m³ .

Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruket, kan avløpsgebyret etter søknad baseres på målt eller stipulert avløpsmengde. Utgiftene til måling dekkes av den gebyrpliktige. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder bestemmelsen i § 12.

§ 9.Andre gebyr 
9.1 For abonnenter som er pålagt eller frivillig ønsker vannmåler skal det betales et gebyr for leie av vannmåler i henhold til de satser som er bestemt av kommunestyret. 
9.2 Dersom abonnenter med vannmåler ikke leser av vannmåler innen fastsatt frist, påløper det et ekstra gebyr til dekking av kommunens utgifter med avlesing. Frist for avlesing og innrapportering er 1. november hvert år. Gebyret fastsettes av kommunestyret.
§ 10.Fradrag i årsgebyret

Det gis ikke fradrag i årsavgiften på grunnlag av lite forbruk av vann eller utslipp av avløpsvann. Enheter som har lite forbruk av vann eller utslipp av avløpsvann kan leie vannmåler og installere denne slik at det blir betalt etter faktisk forbruk.

Enheter som er midlertidig eller permanent fraflyttet gir ikke grunnlag for reduksjon i årsavgiften. For at avgiften skal bortfalle må vann- og/eller avløpsledningen kobles fra det kommunale nettverket. Skriftlig søknad med dokumentasjon om at frakobling er foretatt må sendes til kommunen for at årsavgift skal fjernes for enheten.

§ 11.Tillegg i årsgebyret

Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunale avløpsanlegg, kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes av formannskapet.

§ 12.Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere 
12.1 All leveranse av vann og mottak av avløpsvann til næringsbygg, driftsbygninger i landbruket og enheter med utleiedel skal forbruk måles med vannmåler. Øvrige enheter som er koblet til det kommunale nettverket kan selv velge om det ønskes måler installert eller om den årlige vann- og avløpsavgiften faktureres etter fast gebyrsats. 
12.2 For installert vannmåler gjelder følgende:
-Måleren er kommunens eiendom.
-Kommunen bestemmer type, plassering og størrelsen av måleren.
-Leieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold. Blir en måler borte eller skadet skal leieren omgående meddele dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade.
-Kommunen skal godkjenne installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren.
-Utgifter til installasjon eller eventuell flytting av måleren betales av leieren.
-Kommunen kan etter skriftlig søknad fra leieren gå med på kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen en feilavlesing på minst 5 %, utføres justeringen, eventuelt utskifting av måleren uten utgifter for leieren. I motsatt fall bestemmer formannskapet hvem som skal betale omkostningene. Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den periode det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser for vannmåler.
§ 13.Innbetaling av årsgebyrer 
13.1 Gebyrene fordeles over antall terminer bestemt av kommunestyret. For eiendom som betaler etter målt vannforbruk og avløpsmengde, foretas avregning for en av terminene etter måleravlesning. 
13.2 Årsgebyret med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved sen betaling og inndrivelse av årsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.
§ 14.Delegering

Forvaltningen av vedtektene delegeres til rådmannen.

§ 15.Klage

Vedtak som er fattet av rådmannen i medhold av disse forskriftene, kan påklages til formannskapet.

§ 16.Ikrafttreden

Kommunal forskrift om vann- og avløpsavgifter vedtatt av kommunestyret 22. juni 2011, sak 11/157 erstatter i sin helhet forskrift 18. januar 19771 for vass- og kloakkavgifter, Bjerkreim kommune, Rogaland.

Forskriften gjøres gjeldende fra den dato den er vedtatt av kommunestyret.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.