Forskrift for husholdningsavfall, Ski kommune, Akershus

DatoFOR-2011-06-22-719
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse22.06.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forSki kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort08.07.2011   kl. 14.35
KorttittelForskrift om husholdningsavfall, Ski

Hjemmel: Fastsatt av Ski kommunestyre 22. juni 2011 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

§ 1.Mål for avfallssektoren

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i Ski kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte bebygde grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i kommunen. Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer. Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3.Delegering av myndighet

Myndighet etter følgende paragrafer i denne forskriften er delegert til det interkommunale avfallsselskapet Follo Ren IKS: § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9A og § 9B, § 10, § 11, § 15A og § 17 . Den myndighet som i denne forskriften er lagt til Follo Ren IKS, er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 83.

§ 4.Definisjoner

Som avfall forstås (jf. forurensningslovens § 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall.

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Abonnent er eier eller fester av eiendommen som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.

Abonnementsplikt påhviler eiendom, herunder også hver enkelt seksjonerte del av bygning og hver enkelt selvstendige bruksenhet i bygning.

Med selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt bolig med eget kjøkken. Likt med selvstendig bruksenhet regnes inntil to hybler med felles kjøkken. Utover to hybler som deler felles kjøkken, regnes èn bruksenhet per to hybler. Kommunen avgjør i tvilstilfelle hva som skal regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Med oppsamlingsenhet for avfall menes container eller beholder (også nedgravde løsninger), herunder også sekk og avfallssuganlegg. Kommunen bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Med returpunkt menes lokale, ubemannede mottak av ulike kildesorterte fraksjoner.

Med gjenvinningsstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert grovavfall. Gjenvinningsstasjonen er bemannet i hele åpningstiden.

§ 5.Kommunal innsamling av avfall 

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall

I Ski kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Alle eiendommer m.m. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen. Kommunen kan etter grunngitt skriftlig søknad, og etter at evt. kommunehelseansvarlig har uttalt seg, gi fritak i særlige tilfeller. Kommunen kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Valg av oppsamlingsenhet, plassering og sortering skal til enhver tid følge gjeldende veileder for renovasjon. Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn husholdningsavfall i Ski kommune. Det er ikke tillatt å henlegge eller brenne husholdningsavfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall i naturen. 

Kommunal renovasjon

Den kommunale renovasjonsordningen omfatter husholdningsavfall, herunder henting hjemme hos abonnent, samt de til enhver tid eksisterende bringeordninger som returpunkt og gjenvinningsstasjoner. 

Farlig avfall

Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall. For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen egen innsamlingsordning eller mottak ved bemannede gjenvinningsstasjoner. For farlig avfall fra virksomheter tilbyr kommunen, mot betaling, mottak ved gjenvinningsstasjon. Ved levering av farlig avfall skal virksomheten levere/fylle ut deklarasjonsskjema.

§ 6.Krav til sortering av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner kommunen etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal avfallsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert av kommunen. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall man vil holde konfidensielt er makulert.

§ 7.Kompostering

Hageavfall skal så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til gjenvinningsstasjonens mottaksplass for hageavfall. Det er også adgang for husholdningene til å kompostere matavfall i egnet kompostbinge.

§ 8.Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard

Beholderne må trilles frem til veikant på tømmedag, og plasseres slik at gangavstand for renovatør fra veiskulder til beholder blir maksimalt 7 meter. Beholdere på faste etablerte plasser i en avstand av maksimum 7 meter fra veiskulder, blir hentet og satt på plass av renovatør. I de tilfeller der det er gang/sykkelvei mellom veiskulder og eiendommen, regnes maksimumsavstand på 7 meter fra gang/sykkelveiens veiskulder. Plassering må skje på plant underlag, lett tilgjengelig for renovatør, og slik at den ikke hindrer alminnelig trafikksikkerhet. Oppsamlingsenheter for fellesløsninger i blokker, rekkehus m.m. plasseres i samråd med kommunen.

Følgende betingelser må være oppfylt:

1.Veien må være kjørbar hele året med de biltyper som benyttes til renovasjonen. Follo Ren IKS i samråd med kommunen avgjør dette. Sjåfør avgjør til enhver tid om en vei er sikkerhetsmessig forsvarlig å kjøre.
2.Det må være tilfredsstillende snuplass i nærheten av siste abonnent på veien.
3.Veier skal være ryddet, vedlikeholdt, brøytet og strødd ved behov. Brøyting må skje så tidlig at veien er klar til renovatøren kommer.
4.Plassering av oppsamlingsenhet skal ikke bidra til eventuell spredning av brann.

Kommunen kan samtykke i annen plassering på tømmedag enn det som er beskrevet ovenfor, mot et servicegebyr som avregnes etter antall meter gangavstand for renovatør ved tømming av oppsamlingsenhet.

Abonnenter med dokumentert behov gis rett til å søke fritak fra gangtillegget etter gitte kriterier utarbeidet i samarbeid mellom Follo Ren IKS og kommunen.

§ 9A.Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheten må kun benyttes til avfall som omfattes av denne forskrift. Enheter beregnet for kildesortering skal kun inneholde den type avfall som kommunen bestemmer.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstå. På vinterstid er brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og hentested. Beholdere som er bortkomne eller ødelagt utover normal slitasje, skal erstattes økonomisk av abonnent.

Abonnenten må sette rett beholder fram til hentested innen kl. 06.00 tømmedagen for å ha krav på innsamling.

Abonnenten er ansvarlig for at beholderen ikke volder skade ved at den kommer på avveier fra oppstillingsplass eller hentested.

Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Kommunen er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

§ 9B.Bruk av oppsamlingsenheter for hytter og fritidsboliger

Beholdere som er utplassert og merket for hytter og fritidsboliger, skal bare benyttes av brukere av hytter og fritidsboliger. Forøvrig gjelder bestemmelsene i denne forskriften.

§ 10.Kommunens plikter

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht støv, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Eventuelt etablert sikring av beholder skal benyttes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av kommunen og kunngjøres på egnet måte. Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 11.Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften. Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til kommunen.

§ 12.Gebyrplikt og gebyrdifferensiering

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter straks å melde fra til kommunen dersom man ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall.

Gebyr betales også for ulike tilleggstjenester som f.eks. ved levering av avfall på gjenvinningsstasjon, ekstra gangavstand for renovatør ved tømming av oppsamlingsutstyr, hjemmehenting av farlig avfall m.m. For oversikt over tilleggstjenester se www.folloren.no

Reduksjon i gebyret kan oppnås ved fellesløsninger.

Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunen.

§ 13.Innkreving og renter

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende. Abonnenten skal betale gebyr for hver abonnementsenhet, jf. § 2.

§ 14.Klageadgang og andre henvendelser

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 bokstav b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven. Renovasjonsordningen forvaltes av kommunen. Eventuell klage vedrørende forvaltningsforhold, som f.eks. fritak osv, sendes til kommunen. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for en særskilt klagenemnd.

Driften av renovasjonsordningen er tillagt Follo Ren IKS. Henvendelse vedrørende daglig drift skjer direkte til Follo Ren IKS.

§ 15A.Sanksjoner

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

§ 15B.Bøter

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan kommunen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

§ 16.Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

§ 17.Eiendomsrett beholdere ved overgang til nytt renovasjonssystem

Kommunen besørger og bekoster innkjøp og utlevering av den/de oppsamlingsenheter som baseres på ny renovasjonsløsning.

Oppsamlingsenhetene er av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting etter behov. Hver enkelt enhet er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.

Avfallssuganlegg og spesialbeholdere må godkjennes av kommunen. Kommunen kan pålegge flere abonnenter å bruke fellesbeholder, avfallssug eller andre lignende renovasjonsordninger når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for avfallssektoren slik dette fremgår av § 1. Alle pålegg knyttet til ny renovasjonsordning i etablerte bygg/husstander, betales av kommunen.

§ 18.Dispensasjon

Kommunen kan gi dispensasjon fra bestemmelser i denne forskrift.

§ 19.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.