Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Rindal kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2011-06-23-1568
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse23.06.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forRindal kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort09.06.2016   kl. 14.20
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Rindal

Hjemmel: Fastsatt av Rindal kommunestyre 23. juni 2011 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller Fylkesmannen, eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
b)Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke.
c)Brenning av avispapir og liknende i vedovn.
d)Nedbrenningsøvelser i regi av Rindal brannvesen. Bygningene skal være miljøsanerte.
e)Bråtebrenning og brenning av små mengder tørt hageavfall, utenfor tettbygd strøk.
f)Brenning av sankthansbål/pinsebål eller bålbrenning ved spesielle anledninger etter søknad til brannvesenet. Slike bål skal kun bestå av trevirke/kvist og ikke inneholde materialer som anses som avfall.
g)Ranke- og flatebrenning i skogbruket etter søknad til brannvesenet. Unntaket gjelder bare skogavfall på stedet. Oppsamlet skogsavfall vil anses som produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningsloven § 32.
§ 6.Dispensasjon

Ressurskomiteen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet i Ressurskomiteen i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret (eller til fylkesmannen dersom vedtaket er fattet av kommunestyret).

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 23. juni 2011.