Sammenslåing av Harstad og Bjarkøy kommuner, Troms

DatoFOR-2011-06-24-629
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse24.06.2011, 01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forHarstad og Bjarkøy kommuner, Troms
HjemmelLOV-2001-06-15-70
Kunngjort24.06.2011   kl. 15.45
KorttittelSammenslåing av Harstad og Bjarkøy kommuner

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24. juni 2011 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 4 og § 17. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Sammenslåing av Harstad og Bjarkøy kommuner i Troms fylke. Iverksetting og unntak fra kommuneloven, valgloven og enkelte særlover

Fastsetting av bestemmelser for unntak fra valglov, kommunelov og enkelte særlover vedrørende iverksetting av sammenslåingen av Harstad og Bjarkøy kommuner.

1.Harstad kommune og Bjarkøy kommune skal med virkning fra 1. januar 2013 slås sammen til én kommune. Navnet på den nye kommunen fastsettes til Harstad kommune.
2.Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 35 medlemmer. Fra sammenslåingstidspunktet 1. januar 2013 og fram til konstitueringen etter ordinært kommunestyrevalg i september 2015, skal kommunestyret i nye Harstad bestå av kommunestyret i gamle Harstad supplert med to representanter fra kommunestyret i Bjarkøy. Disse utpekes av og blant kommunestyret i Bjarkøy kommune. Dette betyr at representantene som velges til kommunestyret i Bjarkøy kommune i september 2011, med unntak av de to som velges til kommunestyret i den nye kommunen, vil få en forkortet funksjonstid som direkte valgte representanter for innbyggerne i Bjarkøy. Det gjøres unntak fra valgloven § 9-1 (2) for å ivareta dette.
3.Formannskapet i Bjarkøy skal fra 1. januar 2013 og fram til konstitueringen etter kommunestyrevalget i september 2015, være bygdeutvalg for Bjarkøy.
4.Det avholdes ikke ekstraordinært valg for den nye kommunen forut for sammenslåingen.
5.Fellesnemnda skal utøve de funksjoner som er tillagt fellesnemnda etter § 26 i inndelingslova. Fellesnemnda skal bestå av formannskapene i dagens kommuner, dvs. ni representanter fra Harstad og fem representanter fra Bjarkøy. Etter valget i 2011 reduseres formannskapet i Harstad til syv medlemmer. Harstad kommunes medlemmer i fellesnemnda suppleres derfor med 2 representanter valgt av og blant Harstad kommunestyre. Det gjøres unntak fra inndelingslova § 26 for å ivareta dette.
6.Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Harstad og Bjarkøy kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Harstad kommune inntil nye lokale vedtekter er gitt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter settes til 30. juni 2013. Kommuneplanene etter plan- og bygningsloven kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil det nye kommunestyret har vedtatt en plan for den nye kommunen.
7.Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i tråd med domstolloven § 27 og § 57, i perioden fra sammenslåingstidspunktet 1. januar 2013 til nytt forliksråd i den nye kommunen trer i kraft 1. januar 2016. Fellesnemnda kan fastslå at det skal være to forliksråd i denne perioden.
8.I perioden fra sammenslåingstidspunktet 1. januar 2013 til nytt kirkelig fellesråd for den nye kommunen velges på ordinær måte med virkning fra 1. januar 2016, skal fellesnemnda sørge for valg av kommunal representant.
9.Det gjøres unntak fra lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 3, slik at det fram til 31. desember 2014 kan vedtas utskriving av eiendomsskatt kun i den del av kommunen som utgjorde Harstad kommune før sammenslåingen.
10.Kommunal- og regionaldepartementet gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i bestemmelser knyttet til unntak fra lov for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen.
11.Denne resolusjonen trer i kraft straks.