Forskrift om slam, Arendal kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2011-08-25-1567
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forArendal kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort18.02.2016   kl. 14.50
KorttittelForskrift om slam, Arendal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arendal bystyre 25. august 2011 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 26, § 30 annet og tredje ledd og § 34.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved avløpsanlegg, slik at forurensning ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming, transport og behandling av slam og sanitært avløpsvann fra slamanlegg i hele kommunen.

Forskriften fastsetter retningslinjer for slamgebyr. Bystyret fastsetter gebyrets størrelse.

Tjenester utover tømming, transport og behandling av slam omfattes ikke av forskriften.

Oljeutskillere, fettutskillere, oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke-sanitært avløpsvann, omfattes ikke av forskriften.

§ 3.Definisjoner 

Slamanlegg

Med slamanlegg menes slamavskiller, tett tank, minirenseanlegg og gråvannstank. 

Abonnent

Som abonnent regnes eier av eiendom med slamanlegg som omfattes av slamtømmeordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet blir avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 

Ekstratømming

Tømming av anlegg utover fastsatt tømmefrekvens. 

Tømming på anrop

Anlegg som ikke har fastsatt tømmefrekvens, tømmes på anrop fra abonnenten. 

Transportgebyr

Når abonnent tilkaller renovatør, påløper transportgebyr. 

Tømmefrekvens

Antall tømminger av slamanlegget innenfor et gitt tidsrom. 

Tømmesone

Geografisk område hvor slamanlegg tømmes innenfor et gitt tidsrom. 

Fellesanlegg

Anlegg med to eller flere abonnenter tilknyttet.

§ 4.Tvungen slamtømmeordning

Alle eiendommer med slamanlegg i kommunen omfattes av slamtømmeordningen.

Etter søknad kan kommunen unnta bestemte eiendommer fra ordningen.

Kommunen skal sørge for at det er etablert et tilfredsstillende system for tømming av slamanlegg.

Kommunen skal registrere abonnenter og hvert slamanleggs volum, fastsette slamanleggets gebyrgruppe og tømmefrekvens, samt fastsette og innkreve gebyr.

Tømmesoner fastsettes av kommunen på grunnlag av anleggenes beliggenhet og volum.

Kap. 2. Tømming

§ 5.Abonnentens plikter og ansvar

Abonnenten skal sørge for fri adkomst til anlegget for kjøretøy eller båt, beregnet for slamtømming. Abonnenten er ansvarlig for vedlikehold av veg og plass.

Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Dersom abonnenten unndrar seg sine plikter i forhold til klargjøring av anlegg, kan kommunen besørge de nødvendige arbeider utført for abonnentens regning med tilleggsgebyr, jf. § 12.

§ 6.Rettigheter og plikter til den som utfører tømmingen

Den som utfører tømmingen har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få tømmingen utført. Tømmingen skal utføres på en slik måte at det ikke oppstår unødig skade på veg eller eiendom, eller slik at beboere unødig sjeneres av støy eller lukt.

Når tømmingen er utført, skal abonnenten gjøres kjent med at anlegget er tømt.

Den som foretar tømmingen, skal forlate anlegget i samme stand som før tømmingen ble utført. Eventuelle grinder, porter, dører o.l. skal lukkes.

Så sant det ikke er utvist uaktsomhet, er ansvar for skade på veg og plass, kommunen og den som tømmer uvedkommende.

§ 7.Tømmefrekvens

For eiendom med slamanlegg inntil 3 m³ , skal anlegget (alle kamre) tømmes hvert år. For eiendom med slamanlegg over 3 m³ skal anlegg (alle kamre) tømmes hvert annet år.

Slamanlegg beregnet kun for gråvann tømmes minimum hvert annet år, uavhengig av tankvolum.

Fellesanlegg tømmes hvert annet år når den enkelte abonnents andel er 3 m³ eller mer. Øvrige fellesanlegg tømmes hvert år.

For minirenseanlegg plikter den enkelte abonnent å inngå serviceavtale ved installasjon av anlegg. Minirenseanlegg tømmes på anrop fra abonnenten.

Dersom abonnenten ønsker rutinemessig tømming av minirenseanlegg innenfor den kommunale ordningen, kan det inngås avtale med kommunen om dette.

For alle typer anlegg kan kommunen fastsette en annen tømmefrekvens, dersom fastsatt tømmefrekvens ikke er tilstrekkelig.

Ved tømming utover fastsatt tømmefrekvens påløper tilleggsgebyrer, jf. § 12.

§ 8.Varsel om tømming

Varsel om tømming gis innen rimelig tid gjennom dagspressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

Kap. 3. Slamgebyr

§ 9.Gebyrplikt

Alle abonnenter som omfattes av denne forskrift, skal betale slamgebyr med mindre annet er skriftlig avtalt med kommunen.

§ 10.Gebyrsystem

Kommunen fastsetter og regulerer det årlige grunngebyret (G) for slamtømming. Grunngebyret danner grunnlaget for beregning av årsgebyret (A) og tilleggsgebyrer.

§ 11.Gebyrgrupper

Nedenfor følger oversikt over beregning for de ulike gebyrgrupper: 

Gebyrgruppe 1

Slamanlegg som tømmes hvert annet år etter en fastlagt tømmerutine:

Tankvolum inntilÅrsgebyrGrunngebyrGrunnlag
4 m³A =G1,0
6 m³A =G1,5
8 m³A =G2,0
10 m³A =G2,5
12 m³A =G3,0

Følgende formel benyttes ved beregning av årsgebyret:

Årsgebyr = Grunngebyr x Grunnlag

Minste årsgebyr beregnes ut fra tømming av en 4m³ tank. Gebyr for tanker over 12 m³ beregnes ut fra samme prinsipp som vist i tabell over. 

Gebyrgruppe 2

Slamanlegg som tømmes en eller flere ganger i året etter en fastlagt tømmerutine:

Tankvolum inntilÅrsgebyrGrunngebyrGrunnlagAntall tømminger pr. år
4 m³A =G2,0Y
6 m³A =G3,0Y
8 m³A =G4,0Y
10 m³A =G5,0Y
12 m³A =G6,0Y

Følgene formel benyttes ved beregning av årsgebyret:

Årsgebyr = Grunngebyr x Grunnlag x Antall tømminger pr. år

Minste årsgebyr beregnes ut fra tømming av en 4 m³ tank. Gebyr for tanker over 12 m³ beregnes ut fra samme prinsipp som vist i tabell over.

Årsgebyr for fellesanlegg fordeles på antall abonnenter tilknyttet anlegget.

Dersom slamanlegg består av flere slamavskillere som er knyttet sammen, beregnes årsgebyr ut fra det totale tankvolum.

§ 12.Tilleggsgebyrer 

Transportgebyr

Transportgebyr for tømming med kjøretøy utgjør ½G.

Transportgebyr for tømming med båt utgjør 2 G. 

Gebyr for ekstratømming

Ved ekstratømming påløper gebyr tilsvarende ordinært slamgebyr for gjeldende anlegg, samt transportgebyr. 

Gebyr for tømming på anrop

Ved tømming på anrop påløper gebyr tilsvarende gebyrgruppe 2, samt transportgebyr. 

Gebyr for klargjøring av anlegg

Ved manglende klargjøring for tømming av anlegg, se § 5, påløper gebyr tilsvarende ½ G. 

Gebyr for tømming utenom normal arbeidstid

Dersom renovatør, på bestilling fra abonnent, utfører tømming av anlegg utenom normal arbeidstid (man–fre, kl 07.00–15.30), påløper gebyr tilsvarende 3G. I tillegg påløper gebyr for ekstra tømming. 

Gebyr for tømming med båt

For slamanlegg som må tømmes med båt, påløper gebyr tilsvarende 2G pr. tømming. 

Slangeutlegg

Ved behov for slangeutlegg over 30 m, beregnes følgende tilleggsgebyr:

SlangeutleggGebyr
30–49 m0,2 G
50–69 m0,4 G
70–89 m0,6 G
90–109 m0,8 G
110–129 m1,0 G
130–150 m1,2 G
Over 150 m1,5 G
§ 13.Innkreving, renter mv.

Gebyr i henhold til denne forskriften innkreves av kommunen.

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder regler i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunen § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 14.Klage

Vedtak fattet i medhold av denne forskrift, kan påklages til kommunal klagenemnd dersom det er et enkeltvedtak, jf. forurensningsloven § 85, jf. forvaltningsloven § 28, 2. ledd.

§ 15.Straff

Overtredelse av forskriften kan straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd.

§ 16.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2012.