Forskrift om tildeling av kommunal bolig, Arendal kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2011-08-25-877
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse01.09.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forArendal kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort01.09.2011   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tildeling av kommunal bolig, Arendal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arendal bystyre 25. august 2011 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften skal legge til rette for at personer som faller inn under målgruppen i forskriften kan få leie nøktern og egnet kommunal bolig.

Forskriften skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunal bolig.

Forskriften gjelder boforhold som har sin forankring i avtale om bruksrett til husrom mot vederlag, jf. husleieloven § 1-1. Forskriften gjelder ikke opphold i institusjon, midlertidig bolig eller der behandling er det vesentlige i avtaleforholdet.

§ 2.Kommunal bolig for vanskeligstilte

Med kommunal bolig for vanskeligstilte menes de boliger kommunen disponerer, og som er fremskaffet for utleie til målgruppen.

Kommunens boliger for vanskeligstilte er:

a)Boliger for førstegangsbosetting av flyktninger
b)Boliger for helsemessig, sosialt og økonomisk vanskeligstilte
c)Boliger til rusmisbrukere og/eller psykiatri
d)Andre utleieboliger.

Leie av kommunal bolig for vanskeligstilte er et tidsbegrenset tilbud.

For kommunal bolig med spesifisert formål vil leiekontraktens varighet fremgå av særlige vilkår i leiekontrakten, jf. husleieloven § 11-1. Det kan også stilles vilkår for utleie av enkelte boliger med spesifisert formål. Vilkårene vil fremgå av tildelingsvedtaket, leiekontrakt, oppfølgingsavtale og eventuelle husordensregler.

Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig.

§ 3.Kommunal tilrettelagt bolig

Med kommunal tilrettelagt bolig menes bolig som kommunen disponerer, og som er anskaffet for utleie til målgruppen, og som er tilrettelagt for målgruppen.

Det kan stilles vilkår for utleie av enkelte boliger med spesifisert formål. Vilkårene skal fremgå av tildelingsvedtaket, leiekontrakt, oppfølgingsavtale og eventuelle husordensregler.

Ved behandling av søknad om tilrettelagt bolig vil formuesstillingen til søker bli vektlagt, og kan danne grunnlag for avslag.

§ 4.Målgruppe

Målgruppen for forskriften er personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand er i stand til å skaffe seg egnet bolig.

Kapittel 2. Grunnvilkår for å få leie kommunal bolig

§ 5.Nåværende boforhold

Søker må på søknadstidspunktet ha lovlig opphold i Norge, ha bodd i Arendal kommune de siste 2 årene og være, eller være i ferd med å bli, uten egnet bolig. Botiden må dokumenteres ved utskrift fra Arendal Folkeregister. Det kan gjøres unntak fra kravet til registrering i Folkeregisteret dersom søker på annen måte kan dokumentere faktisk botid.

I særlige tilfeller kan det gjøres unntak både fra kravet om faktisk botid og kravet til dokumentasjon av denne, dersom kravet fremstår som urimelig.

Det stilles ingen krav til botid for flyktninger som skal førstegangsbosettes i Arendal etter avtale mellom staten og Arendal kommune.

§ 6.Alder

Søker må på søknadstidspunktet være fylt 18 år.

Det kan gjøres unntak fra kravet til alder dersom søker har daglig omsorg for barn eller det foreligger andre særlige grunner.

§ 7.Søkere med behov for oppfølging

Søker må kunne mestre bosituasjonen og forpliktelser knyttet til denne, eventuelt ved hjelp av tilgjengelige botrenings-, booppfølgings- eller lignende hjelpetiltak.

Hjelpetiltak som anses nødvendige for at søker skal kunne mestre bosituasjonen, skal spesifiseres og forelegges søker til uttalelse og godkjennelse, før de tas inn som vilkår i et positivt vedtak.

Aksepterte hjelpetiltak skal danne grunnlag for en samarbeidsavtale mellom søker og kommunen.

Dersom søker ikke ønsker å benytte seg av tilbudte hjelpetiltak som anses å være nødvendige for å mestre bosituasjonen, skal søknaden avslås.

Kapittel 3. Prioritering mellom søkere som fyller grunnkravene

§ 8.Prioritering

Er antall søkere som fyller grunnvilkårene i forskriften § 4 til § 7 større enn samlet antall kommunale boliger til disposisjon, skal det foretas en prioritering mellom ellers kvalifiserte søkere. Ved prioriteringen skal det legges vekt på de kvalifiserte søkeres ulike behov og hvilke typer boliger som er tilgjengelige.

Søkere som etter en samlet vurdering synes å ha de mest påtrengende boligbehov, skal prioriteres.

Det kan tas hensyn til at noen boformer stiller spesielle krav til variert sammensetning av beboere.

For leietakere som ved leiekontraktens utløp søker om fortsatt leie, anvendes reglene i forskriften § 15.

Dersom egnet bolig ikke er ledig for prioriterte søkere på vedtakstidspunktet, skal søker føres opp på venteliste for aktuell boligtype. Det er ikke klageadgang på denne avgjørelsen.

Kapittel 4. Avslag på grunn av uoppgjort gjeld til Arendal kommune

§ 9.Uoppgjort gjeld til Arendal kommune

Dersom søker har uoppgjort gjeld til Arendal kommune som følge av tidligere boforhold, kan kommunen på dette grunnlag avslå søknad om leie av kommunal bolig.

Det kan stilles vilkår om at det inngås nedbetalingsavtale for gjelden dersom skyldnerens økonomi åpner for det.

Kapittel 5. Saksbehandling m.m.

§ 10.Søknad

Søknad om å leie kommunal bolig skal sendes Arendal kommune.

§ 11.Vedtak

Den som er tildelt myndighet av bystyret fatter vedtak etter denne forskrift.

Vedtak etter denne forskrift er å anse som enkeltvedtak med klageadgang etter forvaltningslovens regler.

Et positivt vedtak om leie av kommunal bolig skal angi den type bolig søker skal tildeles, leiekontraktens lengde, forutsetninger vedrørende fysisk tilgjengelighet til boligen, eventuelle aksepterte hjelpetiltak som er ansett nødvendige for at søker skal kunne mestre bosituasjonen og eventuelt vilkår om at søker inngår nedbetalingsavtale for gjeld i henhold til forskriftens § 9.

Dersom søknaden avslås fordi søker ikke har akseptert hjelpetiltak som anses nødvendige for at søker skal mestre bosituasjonen, skal de ikke-aksepterte hjelpetiltakene spesifiseres i avslagsvedtaket.

§ 12.Leietid

Et positivt vedtak om leie av kommunal bolig skal som hovedregel angi at søker skal gis en tidsbestemt leieavtale for 3 år.

Søkere med varig behov for kommunal bolig kan etter en konkret vurdering gis positive vedtak som angir en tidsbestemt leiekontrakt av lengre varighet enn 3 år. Som personer med varig behov regnes psykisk utviklingshemmede, varig funksjonshemmede og andre personer som ikke anses for noen gang selv å kunne fremskaffe egnet bolig.

§ 13.Bortfall av positivt vedtak om leie av kommunal bolig

Vedtaket skal bortfalle når:

1)søker uten saklig grunn avslår boligtilbud,
2)søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt, og søker ikke lenger fyller grunnkravene for leie av kommunal bolig.

Vedtaket kan bortfalle hvis søker på tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt har misligholdt samarbeidsavtale i henhold til forskriften § 7 eller nedbetalingsavtale i henhold til forskriften § 9.

Dersom vedtak om leie av kommunal bolig faller bort etter denne bestemmelsen, skal det fattes eget vedtak om bortfall.

§ 14.Oppfyllelse av positivt vedtak om leie av kommunal bolig

Vedtaket anses oppfylt ved inngåelse av leiekontrakt i henhold til vedtaket.

§ 15.Nytt vedtak ved utløp av leiekontrakt

Nytt positivt vedtak om leie av kommunal bolig skal fattes etter søknad dersom leietaker ved utløpet av leiekontrakten til nåværende kommunale bolig oppfyller grunnvilkårene i forskriften § 4 – § 7.

Søknaden kan avslås dersom det foreligger uoppgjort gjeld til kommunen i henhold til forskriften § 9 første ledd og det ikke er inngått nedbetalingsavtale for gjelden.

Søknaden kan også avslås dersom det foreligger mislighold av nåværende leiekontrakt, samarbeidsavtale inngått i henhold til forskriften § 7 eller nedbetalingsavtale inngått i henhold til forskriften § 9.

Når kommunen fatter vedtak om ny leiekontrakt, vurderer kommunen samtidig hvorvidt søker skal tildeles annen egnet bolig tilpasset husstandens nåværende situasjon.

§ 16.Klageadgang

Vedtak fattet i medhold av denne forskrift kan påklages til Arendal kommunes klageutvalg. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til søker.

Gjenstand for klageadgang ved eventuelt positivt vedtak er boligens egnethet mht. type bolig, antall rom og fysisk tilgjengelighet til boligen, leietid hvis denne er under tre år og eventuelt vilkår om nedbetalingsavtale i henhold til forskriften § 9.

Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser

§ 17.Utfyllende bestemmelser

Bystyret kan gi instruks til forskriften.

§ 18.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. september 2011.