Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, Akershus

DatoFOR-2011-09-07-944
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse01.10.2011
Sist endret
EndrerFOR-2009-11-18-1398
Gjelder forSørum kommune, Akershus
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort22.09.2011   kl. 15.35
KorttittelForskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum

Hjemmel: Fastsatt av Sørum kommunestyre 7. september 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1.Formål

Denne forskriften setter krav til forvaltningsmessige forhold, tekniske løsninger og utslippskonsentrasjoner knyttet til mindre avløpsanlegg i Sørum kommune, slik at hensynet til resipienten og brukerinteressene ivaretas.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann i hele kommunen, hvor utslippet ikke overskrider 50 personenheter (pe).

Forskriften gjelder ved nyetablering eller utskifting av avløpsanlegg, samt ved vesentlig økning av utslipp.

Unntatt fra forskriftens virkeområde:

Bebyggelse der avløpet føres til offentlig avløpsanlegg i medhold av plan- og bygningsloven § 27-2.

§ 3.Definisjoner

Definisjoner er gitt i forurensningsforskriftens § 11-3. I tillegg gjelder følgende: 

ADK1-kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp. 

BOF5 : Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. 

Diffust utslipp: Avløpsvannet ledes ut i grunnen før det når fram til resipienten. 

Egenskap som rensemedium: Evne til å holde tilbake forurensning. 

Hydraulisk kapasitet: Mengde vann som kan strømme gjennom jord. 

Infiltrasjonskapasitet: Mengde avløpsvann som kan infiltreres. 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs. 

Kjørbar vei: Gjennomgående vei eller blindvei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle en tankbil for septiktømming. Statens Vegvesens vegnormal Håndbok 017 legges til grunn. Langs veien må det ikke være grener eller annet som kan hindre fremkommeligheten for tankbil for septiktømming. Om vinteren må veien og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Ved tvist om hvor vidt en vei er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende. 

NS-EN-12566 - 3:2005 + A1:2009 + NA:2009: Norsk versjon (juli 2009) av den europeiske standarden: «Små avløpsanlegg for opptil 50 personekvivalenter (pe) – Del 3: Prefabrikkert og/eller montert på stedet.» 

Renseløsninger: Fellesbegrep for installasjoner med formål å rense avløpsvann. 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsvann. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for andre typer av anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern). 

Service- og driftsavtale: En skriftlig avtale mellom anleggseier og leverandør av renseanlegget eller et foretak med renseteknisk kompetanse. 

Tot-P: Total fosfor (summen av alle fosforforbindelser P). 

Årssikker vannføring: Vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt. 

§ 4 til § 15 i denne forskriften erstatter kravene i forurensingsforskriften § 12-7 til 12-13.

§ 4.Avløpsnett

Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til

a)avløpsvannets mengde og egenskaper,
b)forebygging av lekkasjer og innlekking av overvann,
c)begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp.
§ 5.Oppmalt matavfall (Matavfallskvern)

Det er ikke tillatt å montere avfallskvern på røropplegg som tilknyttes private avløpsanlegg.

§ 6.Avløp i driftsbygninger

Det er ikke tillatt å føre sanitært avløpsvann fra WC og dusj driftsbygning til gjødselkjeller. Bestemmelsen gjelder ved nyetablering av driftsbygninger eller ved innlegging av vann og avløp i eksisterende driftsbygninger.

§ 7.Rensekrav

Utløpsvannet fra avløpsanlegget skal ikke overstige følgende verdier:

ParameterMaksimum utløpskonsentrasjonTilsvarende prosent rensegrad
Total fosfor (Tot P)<1,0 mg/l90 %
Organisk stoff (BOF5 )<25 mg/l90 %

Avløpsanlegg skal ha en renseeffekt på termotolerante koliforme bakterier (TKB) som minst tilsvarer det som biologisk/kjemiske minirenseanlegg yter uten bruk av etterpoleringsanlegg. Dette vil normalt ligge på 99 %.

Kommunen kan stille krav om risikoreduserende tiltak der hvor særskilte brukerinteresser (fiske, bading, drikkevann, jordvanning, osv.) blir berørt. Et krav om risikoreduserende tiltak kan stilles som et krav til teknisk løsning eller som et krav til hygienisk utslippskvalitet (lt på TKB eller andre sykdomsfremkallende organismer).

§ 8.Utløpskonsentrasjon og prøvetakning

Alle avløpsanlegg skal ha godt tilrettelagt mulighet for representativ prøvetaking på utløp. Prøvetakingsstedet skal være enkelt tilgjengelig.

Unntatt er infiltrasjonsanlegg og jordhauganlegg, der kravet om prøvetaking avgjøres i hvert enkelt tilfelle av forurensningsmyndigheten.

Eier skal ved anmodning fra kommunen dokumentere at utslippsvannet tilfredsstiller kravene i § 7 ved prøvetaking og analyse av utslippsvannet. Prøvetakingen skal være representativ og skal tas av kommunen eller annen med nødvendig kompetanse, og prøvene skal analyseres av et laboratorium som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoden for total fosfor skal følge NS-EN-ISO-6878 og analysemetoden for BOF5 skal følge NS-EN 1899-1 eller NS-EN-1899-2. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med disse analysemetodene benyttes. Kostnadene for prøvetaking og analyser belastes anleggseier.

Kommunen skal ha adgang til avløpsanleggene for inspeksjon og prøvetaking.

§ 9.Krav til renseløsninger

Krav til renseløsninger er kun angitt for de vanligste renseløsningene. Andre anleggstyper vil bli vurdert med utgangspunkt i krav i denne forskrift. 

Tilgjengelighet for slamtømming

Tank/anlegg som skal tømmes for slam skal plasseres slik at den/det kan tømmes hele året med tankbil. Avstanden fra kjørbar vei til tank/anlegg skal maksimalt være 40 m. 

Infiltrasjon i grunn:

Slamavskillere skal benyttes ved renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunn. Vasket pukk eller tilsvarende skal benyttes i fordelingslaget. Alle nye infiltrasjonsanlegg skal ha peilerør i enden av infiltrasjonsgrøfta/-grøftene. 

Minirenseanlegg:

Kun biologisk/kjemisk minirenseanlegg kan benyttes. 

Våtmarksfilter:

Slamavskillere skal benyttes før våtmarksfilter. Våtmarksfilter skal ha forfilter og tett membran. 

Tett tank:

Som hovedregel tillates ikke tett tank som varig avløpsløsning. Kommunen kan vurdere å tillate tett tank i spesielle tilfeller. Kommunen kan stille vilkår for bruk av tett tank, blant annet:

-at lavtspylende toalett, vakuumtoalett eller tilsvarende benyttes,
-at det benyttes tank som plasseres over bakken,
-at tett tank kun benyttes for svartvann, i kombinasjon med gråvannsrenseanlegg,
-at tanken skal ha alarm for høy vannstand.

Ved prosjektering skal det vises at det er valgt tankstørrelse på bakgrunn av tiltenkt bruk/belastning.

§ 10.Krav til prosjektering og utførelse 

Generelt:

Prosjektering og anleggsutførelse skal utføres av foretak med nødvendig VA-teknisk kompetanse. Den som skal stå for utførelsen, skal minst ha ADK1-kurs eller tilsvarende. Foretakene må kunne godkjennes for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven, og minst 1 av foretakene må kunne godkjennes som ansvarlig søker.

Renseanlegget skal dimensjoneres og bygges slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året.

Kun sanitært avløpsvann skal ledes til avløpsrenseanlegg. Overvann/drensvann/takvann skal ikke ledes til avløpsrenseanlegg.

Brukerinteresser og mulige konflikter med disse skal være vurdert. Kommunen kan også kreve at resipientens tålegrense skal være vurdert. 

Infiltrasjon:

Dersom stedlige løsmasser er egnet for rensing av avløpsvann bør infiltrasjon i grunnen vurderes som renseløsning. Kommunen kan stille krav om at mulighet for infiltrasjon vurderes før andre avløpsløsninger tillates. - også infiltrasjon av renset avløpsvann, i stedet for utslipp til bekk.

Som grunnlag for prosjektering av avløpsanlegg med infiltrasjon i grunn (infiltrasjonsanlegg og jordhaugsanlegg) skal det utføres hydrogeologiske grunnundersøkelser for å vurdere infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning.

Avstand til drikkevannkilder, overflatevann, ledningstraséer og grunnvann/fjell/tette lag skal være vurdert. Den som foretar grunnundersøkelser skal ha hydrogeologisk/jordfaglig kompetanse.

Prosjekterende skal i utslippsøknaden legge fram et forslag til anleggseiers egenkontroll med infiltrasjonsanlegget (hva som skal kontrolleres, frekvens, hvordan eventuelle driftsproblemer skal følges opp).

§ 11.Krav til dokumentasjon ved søknad om utslippstillatelse 

Generelt:

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig etter forurensningsforskriften § 12-4. Krav til dokumentasjon fremgår av forurensningsforskriftens § 12-4 første ledd bokstav a–i, samt av denne forskriftens § 11.

Renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Dokumentasjonen skal utarbeides av fagkyndige. 

Infiltrasjon i grunn:

Rapport fra hydrogeologiske grunnundersøkelser inneholdende tegning av jordprofil skal vedlegges søknaden. 

Minirenseanlegg:

Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3 med nasjonalt tillegg, eller tilsvarende standard, for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Dokumentasjonen skal inkludere prøvetaking for fosfor jf. NS-EN-12566-3 vedlegg B. Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon fra gjeldende nasjonal godkjenningsordning. 

Nye anleggstyper:

Nye anleggstyper skal ha utførlig dokumentasjon på anleggets renseløsning og funksjon.

§ 12.Utslippssted

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres i henhold til følgende alternativer:

a)utslipp til innsjø minst 2 m under laveste vannstand,
b)utslipp til elv/bekk med årssikker vannføring,
c)utslipp til landbruksdrenering som ledes til elv/bekk med årssikker vannføring,
d)utslipp til grunnen i stedegne løsmasser,
e)utslipp til grunnen i stedegne løsmasser via kum med filtermedium.

Kommunen kan i særskilte tilfeller tillate at utslippet føres til resipient med ikke årssikker vannføring eller til grunnen, dersom dette ikke gir uakseptable hygieniske ulemper. Dersom utslippet føres til grunnen skal massene ha tilstrekkelig hydraulisk kapasitet.

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at påvirkningen av utslippet på resipienten g på biologisk mangfold blir minst mulig. Brukerkonflikter kal unngås, herunder at utslippet medfører fare for forurensning av drikkevann.

Utslippspunktet skal utformes slik at utslippet ikke er enkelt tilgjengelig for uvedkommende, og slik at gjenslamming og gjenfrysing hindres. Der brukerinteressene tilsier det, skal utslippet anordnes som diffust utslipp.

§ 13.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, driftes og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 14.Drift av renseanlegg

Eier av avløpsanlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i forskriften følges.

Minirenseanlegg, gråvannsrenseanlegg og våtmarksfilter skal drives og vedlikeholdes i henhold til en skriftlig service- og driftsavtale. Anleggseieren er ansvarlig for at det inngås slik avtale og at avtalen følges opp. Signert kopi av avtalen skal sendes kommunen ved søknad om tillatelse eller ved endringer. Kommunen kan stille krav om serviceavtale for andre typer anlegg. 

Følgende punkter skal være regulert i avtalen:

-Leverandøren/foretaket forplikter seg til å utføre minimum 1 gang pr. år på hytteanlegg og 2 servicebesøk per år på boliganlegg, og at disse gjennomføres av kvalifisert personell. For infiltrasjonsanlegg kreves servicebesøk hvert 3. år.
-Det skal føres driftsjournal for anlegget. Driftsjournalen skal danne grunnlaget for leverandørens/foretakets årsrapport til kommunen. Årsrapporten skal sendes til kommunen innen 1. februar etterfølgende år. Årsrapporten skal inneholde en vurdering av renseanleggets funksjon. Årsrapporten skal inneholde referanse til gårds- og bruksnummer for eiendommen.
-Beredskapsordning som sikrer anleggseier assistanse innen 24 timer dersom det oppstår funksjonssvikt på anlegget.
-Leveranse av deler.
-Andre forhold som også er av forurensningsmessig betydning for det aktuelle anlegget. 

For serviceavtale for minirenseanlegg gjelder i tillegg:

-Oppgaver som skal utføres ved servicebesøk, herunder kontroll av slammengde, tømming av slam (hvis det ikke skal utføres av kommunens renovatør), kontroll av doseringsutstyr og kjemikaliebeholder, eventuell etterfylling av kjemikalier, kontroll av vannkvalitet, kontroll av alarm mv.
-For anlegg som produserer tørrslam må serviceavtalen inneholde en forpliktende avtale om at slam fra anlegget blir deponert på godkjent tømmeplass. Hvis anlegget produserer våtslam må kommunens regler om tømming følges. 

For serviceavtale for våtmarksfilter/infiltrasjonsanlegg gjelder i tillegg:

-Kontroll av slamavskiller, herunder kontroll av innløp og utløpsdykker.
-Kontroll og rengjøring av pumpe, og kontroll av alarm for høyt vannivå.
-Kontroll av støtvolum. 

For serviceavtale for våtmarksfilter gjelder i tillegg:

-Kontroll av biofilter/forfilter, herunder kontroll/vask av sprededyser og spredebilde, samt raking av filterflate ved behov.
-Kontroll av utløpskum (nivåkum) og vannivå i filterbedet.
-Visuell kontroll av kvaliteten på utløpsvannet i utløpskummen. Registrering av ev. kalkmengde i utløpskummen. Uttak av stikkprøver til analyse dersom kommunen setter krav til dette. 

For serviceavtale for gråvannsfilter gjelder i tillegg:

-Anlegg med slamavskiller: Kontrollere slammengde(r) og vurder om det er nødvendig med tømming utover minimumskravet til tømming jf. kommunens slamtømmeforskrift. Fjerning av flyteslam ved behov. Kontroll av innløps- og utløpsdykker.
-Anlegg med slamfilter (filterposekum): Kontroll av slammengder og skifte av filterposer etter behov og minst en gang pr. år.
-Kontroll og ev. rengjøring av pumpe, samt kontroll av nivåalarm i pumpekum/pumpesump.
-Kontroll av spredebilde og rengjøring av sprededyse.
-Kontroll av filterflate og raking ved behov.
-Kontroll av UV-lampe, eventuelt fjerning av belegg på glassoverflate mellom UV-lampe og avløpsvann. Utskifting av defekte UV-lamper (kun for anlegg med UV-lampe).
-Kontroll av vannivå og funksjonstest av nivåalarm.
-Visuell kontroll av kvaliteten på utløpsvannet, ev. uttak av stikkprøver dersom dette er pålagt i utslippstillatelsen.
§ 15.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at denne forskrift følges.

§ 16.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 1. oktober 2010. Samtidig oppheves forskrift 18. november 2009 nr. 1398 om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, Akershus.