Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Røst kommune, Nordland

DatoFOR-2011-09-08-927
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøst kommune, Nordland
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28
Kunngjort15.09.2011   kl. 14.55
KorttittelForskrift om feiegebyr, Røst

Hjemmel: Fastsatt av Røst kommunestyre 8. september 2011 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjoner og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 annet ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter forbundet med gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

§ 2.Virkeområde

Forskriften fastsetter gebyr for all feiing og tilsyn som gjennomføres av feierne i hele Røst kommune.

§ 3.Gebyr

Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes og innkreves årlig sammen med øvrige kommunale avgifter og gebyrer.

Det årlige gebyret dekker en feiing hvert 4. år (eller ved behov) og et tilsynsbesøk hvert fjerde år. Brannsjefen avgjør hyppigheten på behovsprøvd feiing.

1.I enebolig (inkl. hybelleilighet) betales ett gebyr pr. skorstein med ett eller flere ildsted tilknyttet.

I flerfamiliehus med skorstein med ett eller flere ildsted tilknyttet, betales et gebyr pr. selvstendig boligenhet der denne skorsteinen går gjennom.

2.For frivillig feiing i fritidshus o.l. betales det for medgått tid, minimum et gebyr pr. feiing.
3.For fjerning av blanksot i skorstein betales det for medgått tid, minimum et gebyr pr. gang.
4.Størrelsen av gebyret fastsettes av kommunestyret ved årlig behandling av budsjettet.
§ 4.Myndighet

Røst kommune Økonomiavdelingen gis myndighet til å innkreve gebyr etter denne forskriften, etter oppgave fra Røst brann- og redningsvesen. Feieavgiften med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1.

§ 5.Klage

Vedtak truffet med hjemmel i denne forskriften kan påklages til teknisk hovedutvalg.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften gjøres gjeldende fra 1. januar 2011.