Forskrift om tidsfrister for saker som krever oppmålingsforretning, Bodø kommune, Nordland

DatoFOR-2011-09-08-956
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse29.09.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodø kommune, Nordland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort29.09.2011   kl. 15.55
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Bodø

Hjemmel: Fastsatt av Bodø bystyre 8. september 2011 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å oppheve fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Frist for behandlingstid som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 30. april.

I de delene av kommunen hvor nødvendige atkomstveger er vinterstengt løper ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstenging.

For tilsvarende forretninger i områder som er underlagt ferdselsrestriksjoner med hjemmel i lov eller forskrift, gjelder ikke frist om saksbehandlingstid i tidsrommet med slike restriksjoner, uavhengig av klimatiske forhold (f.eks. i reinbeiteområder, naturreservat, verneområder m.m.).

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.