Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Saltdal kommune, Nordland

DatoFOR-2011-09-21-1008
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forSaltdal kommune, Nordland
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort13.10.2011   kl. 14.05
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Saltdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Saltdal kommunestyre 21. september 2011 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16.

Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning. Kap. 16 kommunale vann og avløpsgebyrer.
3.Forskrift 21. september 2011 nr. 1008 om vann- og avløpsgebyrer i Saltdal kommune (dette dokumentet).
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ, «Kommunale avgifter/gebyr».
-Leveringsvilkår - Drikkevann/Avløpstjenester.
-Tekniske bestemmelser - Kommuneforlaget 2008 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.
-Administrative bestemmelser - Kommuneforlaget 2008 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.
-Forurensningsloven - lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
-Drikkevannsforskriften - forskrift 4. desember 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i 5.1.

Dersom kommunen overtar private vann- og /eller avløpsverk, gjelder forskriften fra det tidspunkt overdragelsen skjer.

§ 3.Ansvar

Eier/fester står ansvarlig for gebyrene og regnes som abonnent etter denne forskrift.

§ 4.Arealberegning

I den utstrekning gebyrberegning gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal areal beregningen følge de regler som er trukket opp i NS-3940 for bruksareal (BRA).

Garasjeareal, uthus og lignende arealer tilknyttet boenhet regnes ikke med i gebyrpliktig areal.

§ 5.Definisjoner
5.1 Abonnent:

Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer/festenummer/seksjonsnummer, eller boenhet/næringsenhet med eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens bestemmelser har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

5.2 Abonnementsgebyr:

Abonnenter med flere enn 1 enhet betaler pr. enhet. Dvs. at abonnenten faktureres for det antall enheter som finnes på eiendommen.

Abonnentsgebyret differensieres etter brukerkategori. Abonnementsgebyr i en brukerkategori er et like stort fast beløp, som fremkommer av gebyrregulativet.

En enhet i denne forskriften betyr en boenhet (for eksempel i et borettslag) eller en næringsenhet (for eksempel i kjøpesentre og i kombinerte bygg).

Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt bad/WC og kjøkkendel.

En næringsenhet er selvstendige lokaler (egen enhet) som er eid/leid eller utleid til næringsvirksomhet.

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. Beregnet og fastsatt i gebyrregulativet. 

5.3 Bruksareal (BRA) etter NS-3940 (forenklet)

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

-Arealet innenfor bruksenhetens omsluttede vegger
-Andel av fellesareal som tilhører bruksenheten, men som ligger utenfor bruksenhetens omsluttede vegger. 
5.4 Enhet

Saltdal kommune benytter «enhet» i denne forskriften. Med bruksenhet/boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt bad/WC og kjøkkendel. Gebyrregulativet har to satser for boenhet: mindre eller lik 75 m² BRA eller større enn 75 m² BRA.

En næringsenhet er selvstendige lokaler/avgrenset areal som er eid/leid eller utleid til næringsvirksomhet, eller offentlig virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. Gebyrregulativet har to satser for næring: mindre eller lik 225 m² BRA eller større enn 225 m² BRA. 

5.5 Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/ offentlig virksomhet. 

5.6 Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

5.7 Privat stikkledning:

Er ledning fra og med anboring på kommunal ledning. Dette innbefatter også abonnentens utvendige og innvendige stoppkraner. Private stikkledninger kan også eies i privat fellesskap.

5.8 Forbruksgebyr:

Dette er årsgebyrets variable del som betales etter forbruk som er målt eller stipulert.

Stipulerte vannforbruk er satt til 150 m³ for boenheter under eller lik 75 m² og 200 m³ for boenheter over 75 m² . 

5.9 Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. Likt med fritidsbolig/hytte regnes helårsbolig som kun har innlagt vann via sommervannsledning. 

5.10 Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

5.11 Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet. 

5.12 Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 

5.13 Stipulert forbruk:

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. 

5.14 Tjenestedeklarasjon

Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes. 

5.15 Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Vann- og avløpsgebyrer

§ 6.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning.
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr).
-Gebyr for leie av vannmåler.
-Gebyr for midlertidig tilknytning.
§ 7.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/ eller avløpstjenester.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/ eller avløpsnett.

Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning. Dog kan kommunen fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye eller lave kostnader.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 8.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-Abonnementsgebyr.
-Forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vann og avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste- og variable kostnader til selvkost.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 

8.1 Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, hhv. næring, seksjon og boenhet. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av gebyrregulativet.

-Abonnementsgebyr for næring

Betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter og landbruk.

-Abonnementsgebyr for seksjon og boenhet.

Betales av øvrige abonnenter.

Gjelder også hytter/ fritidsboliger.

-Abonnementsgebyr for landbruk.

Abonnementsgebyr skal betales både for våningshus og driftsbygning. 

8.2 Forbruksgebyr

Næringseiendommer, offentlige virksomheter og landbruk skal betale forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

Våningshus tilkoblet før måler til driftsbygning skal betale forbruksgebyr lik øvrige abonnenter, over eller under 75 m² . Våningshus tilkoblet etter måler på driftsbygningen, betaler da etter målt forbruk på driftsbygningen.

Fritids-/hytteabonnenter skal betale enten etter faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ , eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS-3940, (boenhet) = mindre enn 75 m² . Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m³ /m² ] er definert i gebyrregulativet.

Øvrige abonnenter skal betale etter faktisk (målt) vannforbruk, ev. etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS-3940 (boenhet) = mindre enn 75 m² og mer enn 75 m² , og pris pr. m³ . Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m³ /m² ] er definert i gebyrregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 10.

Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

§ 9.Leie av vannmåler

For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. Pris for leie av vannmåler fremkommer av gebyrregulativet.

Måler utleveres av kommunen og er kommunens eiendom.

Kommunen avgjør og godkjenner hvem som kan utføre arbeid med installasjon, vedlikehold, flytting, bytting, fjerning av måler eller lignende og når arbeidet skal utføres. For installasjon og bruk av vannmåler gjelder for øvrig kommunens bestemmelser. Rørlegger skal før arbeidet starter ha kommunens godkjenning. Han skal tilbakemelde til kommunen om plombering blir eller allerede er brutt, samt at arbeidet er utført. Kommunen plomberer vannmåler etter arbeid.

§ 10.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/ beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene. Påslagets/fradragets størrelse bestemmes av kommunen.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens Leveringsvilkår- Drikkevann/Avløpstjenester.

§ 11.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/ eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens tekniske bestemmelser, jf. I. Generelle bestemmelser.

§ 12.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg iht. forurensningsloven. Det kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret ved fristen utløp. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene.

Kommunen kan pålegge vannabonnenter om raskest mulig utbedre private stikkledninger ved mistanke om lekkasje. Kommunen kan om lekkasjen er alvorlig/stor stenge vannforsyningen og/eller gå inn og reparere skaden på abonnentens regning.

§ 13.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over (2) to terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over (2) to terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

Avsluttende bestemmelser

§ 14.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 15.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret.

§ 16.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV–VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.