Forskrift om slamavskillere, privét, tette tanker, minirenseanlegg, Saltdal kommune, Nordland

DatoFOR-2011-09-21-1009
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forSaltdal kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort13.10.2011   kl. 14.05
KorttittelForskrift om slamtømming mv., Saltdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Saltdal kommunestyre 21. september 2011 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern om forurensinger og om avfall (Forurensingsloven) § 26 tredje ledd, § 30 annet og tredje ledd og og § 34.

Generelle bestemmelser

Forskriften gjelder tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker, minirenseanlegg mv.

Forskriften skal gjelde der kommunen har opprettet eller oppretter tvungen renovasjon og eller tvungen slamrenovasjon/slamtømming. Kommunen skal ha ansvaret for innsamling og tømming av slamavskillere, priveter, mv., som omfattes av disse forskrifter. Kommunen kan tillate eller sette bort til andre å ivareta kommunens plikter innen renovasjon, tømming av slamavskillere, priveter, mv. Den som omfattes av ordningen skal betale gebyrer etter forurensingsloven § 34.

Forskriftens formål er å gi en miljømessig gunstig, økonomisk, regelmessig og forsvarlig innsamling/tømming og transport av slamavskillere, priveter, mv. etter gjeldende lover og forskrifter.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av slam fra alle typer slamavskillere, privét, tette tanker, minirenseanlegg mv. og er gjeldende for alle bebygde eiendommer innen Saltdal kommune. Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke sanitært avløpsvann omfattes ikke av disse forskriftene.

§ 2.Tvungen slamtømmeordning

Kommunen skal forestå tømming, transport og behandling av slam mv. som omfattes av denne forskriften. Kommunen kan gi tillatelse til at andre utfører slamtømmingen. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen, jf. forurensningsloven § 30. Eiendom som er ubebodd over lengre tid, og med utkoplet vann, kan gis fritak for avgift.

Tømming av slamavskillere mv.

§ 3.Krav til kjørbar vei

Eiendom som omfattes av ordningen skal ha kjørbar vei. Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass, kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle tungt kjøretøy. Veien må ha en fri høyde på minst 4,0 meter i hele veiens bredde.

§ 4.Abonnentens plikter og ansvar

Som abonnent regnes eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale slamtømmingen. Med fester menes tilsvarende som i § 1 i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter.

Abonnenten skal sørge for at anlegget til enhver tid er lett tilgjengelig for tømming med bil. Anlegg/lokk som er overdekket med jord, stein, snø osv., skal klargjøres av abonnenten før tømming utføres.

Den som utfører tømmingen har rett til å plassere utstyr på eiendommen som er nødvendig for å få tømmingen utført.

Abonnenten plikter å påse at anlegget til enhver tid er i godkjent og forsvarlig stand.

Dersom anlegget etter forutgående varsel ikke er klargjort for tømming, må eier dekke meromkostningene ved nytt oppmøte.

§ 5.Tømming av slamavskillere mv.

Kommunen annonserer nødvendige opplysninger gjennom pressen før den årlige tømmingen tar til. Varsel om tidspunkt for tømming gis skriftlig til den enkelte abonnent fra entreprenøren. Etter utført tømming skal abonnenten gis melding.

Godkjente slamavskillere skal tømmes annet hvert år for helårsboliger, hvert fjerde år for fritidsboliger, ikke godkjente anlegg tømmes årlig for helårsbolig og annen hvert år for fritidsbolig, eller i henhold til vilkår som er satt i utslippstillatelsen.

Tømming av slamavskillere, tett tank mv. oftere enn angitt, må abonnenten selv bekoste.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av forurensning, lukt eller støy. Anlegget skal forlates i lukket stand. Grinder, porter og dører skal lukkes ev. låses.

§ 6.Tømming utenfor tur

Tømming av slamanlegg hvor en fast tømmerutine ikke kan fastsettes eller hvor slamanlegg tilfeldig må tømmes (f.eks. ved driftsforstyrrelse), betraktes som tømming utenfor tur. Dette gjelder også for ekstratømminger som er pålagt av kommunen.

Slamavgift

§ 7.Hvem skal betale slamavgift

Eier eller fester av enebolig (jf. bygningstype 111 og 112), leilighet, fritidsbolig eller annen eiendom som er tilknyttet en slamavskiller, regnes som abonnent og skal betale slamavgift etter bestemmelsene i denne forskrift.

Eier eller fester av eiendom som er tilknyttet offentlig kloakk via slamavskiller som er tillatt av kommunen og som betaler kloakkavgift, skal ikke betale slamavgift med mindre eieren krever tømming utenfor tur.

Private næringsdrivende som har store slamavskillere som ikke inngår i kommunens avgiftsgrunnlag, får benytte seg av kommunens tømmeordning mot fakturering av faktiske kostnader for tømmingen, slik som tømming, transport, deponering og administrasjonskostnader.

For all annen tømming, transport og behandling av septik, slam o.l. skal det betales slamavgift.

§ 8.Gebyrer

Kommunen fastsetter og regulerer den årlige slamavgiften.

Den totale kostnaden for kommunen delt på antall slamanlegg blir abonnementsgrunnlaget. Den enkelte abonnent skal betale på bakgrunn av tømmehyppighet.

Det fastsettes en årsavgift ut fra antall slamanlegget som har tømming årlig, 2 hvert år og fritidseiendommer som har tømming hvert fjerde år.

Der flere abonnenter deler anlegg, gis det en rabatt på 12,5 % pr. abonnent.

Avgiften beregnes på følgende måte: 

Kostnader til fordeling=Grunnavgift
Antall abonnenter x faktor
  
ÅrsavgiftGr. avgiftFaktor
Årlig tømmingA =G X1,0
Annen hvert årA =G X0,5
Fjerde hvert årA =G X0,25

Kommunestyret vedtar beregnet årlige abonnementsgrunnlaget i gebyrregulativet.

For tømming av slamavskiller utenfor tur belastes abonnenten med kostnaden for tømmingen.

Kommunen kan pålegge at unødvendige slamavskillere skal fjernes av eieren. Utgiftene ved pålagt fjerning skal dekkes av eieren samt eventuelle utgifter til tømming (jf. § 6).

Ved tømming av slamtank tilbakeføres vannet til tank (reject vann). Hvis abonnent ikke vil ha dette tilbakeført belastes abonnent med faktiske kostnader. Avvannet slam som ikke omfattes av kommunale tømmeordning, og som blir levert til kommunens behandlingsanlegg, vil bli belastet med faktiske kostnaden som kommunen har for dette med tømming, transport og deponering.

§ 9.Innkreving, renter mv.

Gebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikten ved for sen betaling og inndrivelse av slamavgift/avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen § 26 og § 21 tilsvarende.

Avsluttende bestemmelser

§ 10.Straff

Overtredelse av forskriften straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79, annet ledd.

§ 11.Iverksetting

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2012.