Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2011-11-02-1524
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse26.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort26.01.2012   kl. 14.45
KorttittelForskrift om unntak fra oppmålingsfrister, Trondheim

Hjemmel: Fastsatt av Trondheim bystyre 24. november 2011 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. desember til 1. april.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.