Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling iht. matrikkelforskriften, Tønsberg kommune, Vestfold

DatoFOR-2011-11-09-1120
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse24.11.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forTønsberg kommune, Vestfold
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort24.11.2011   kl. 14.20
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Tønsberg

Hjemmel: Fastsatt av Tønsberg bystyre 9. november 2011 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av saker behandlet etter lov 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkelloven) i vinterperiode.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder saker som krever oppmålingsforretning etter matrikkellovens kapittel 7.

§ 3.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 15. november til 15. april.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks den er kunngjort i Norsk Lovtidend.