Forskrift om renovasjon med gebyrregulativ, Nannestad kommune, Akershus

DatoFOR-2011-11-09-1159
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
EndrerFOR-2005-02-07-1305
Gjelder forNannestad kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort08.12.2011   kl. 14.35
KorttittelForskrift om renovasjon med gebyrregulativ, Nannestad

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nannestad kommunestyre 9. november 2011 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven), § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder:

-håndteringen av husholdningsavfall fra alle husholdninger i hele kommunen
-fastsettelse av renovasjonsgebyret.
§ 2.Unntak

Kommunen kan:

-Unnta bestemte områder og etter søknad også bestemte eiendommer fra disse forskrifter. Søknad om helt eller delvis fritak fra deltagelse i renovasjonsordningen skal sendes kommunen.
-Gi særskilte regler for bestemte områder, for fritidseiendommer og for abonnenter gruppevis eller enkeltvis. I henhold til vedtak i de enkelte kommuner.
-Unnta bestemte avfallstyper i husholdningsavfallet fra forskriftene eller fastsette særskilte regler for håndtering av slike avfallstyper.
§ 3.Definisjoner 

Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordning, inklusivt eiere av fritidseiendommer. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 

Avfall: Kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting og produksjon. Avfallet defineres etter opprinnelse/produsent i husholdningsavfall og næringsavfall. 

Avfallsbeholdere: Oppsamlingsenheter for avfall som stilles til disposisjon for abonnentene. Med beholder menes alle typer enheter, også poser og sekker. 

Avfallsreduksjon: Avfallsreduksjon betyr at mengde avfall som produseres eller leveres til videre behandling er redusert. Dette kan skje gjennom redusert forbruk, endret forbruksmønster eller bl.a. mindre bruk av produktemballasje. 

Avfallssug: Nedgravd rørsystem tilknyttet stasjonær sugeenhet, der avfallskonteiner tilknyttet anlegget blir tømt. 

Avfallstype: Avfall av lik opprinnelse, sammensetning og egenskaper, f.eks. matavfall, trevirke, glass, metall, plast osv. 

Boenhet: Selvstendig bolig, herunder hybel, jf. Byggforsk-blad A330.009 fra Norges byggforskningsinstitutt. Som boenhet regnes i denne sammenheng også hytte/fritidseiendom. 

Bringeordning: Bringeordningen er et leveringstilbud som er inkludert i grunngebyret (G), f.eks. gjenvinningsstasjoner og returpunkter for glass/metallemballasje. 

Bruker: Bruker er den som disponerer avfallsbeholdere. 

EE-avfall: EE-avfall er kasserte elektriske og elektroniske produkter, dvs. alle produkter som er avhengig av elektrisk strøm (batteri) eller elektromagnetiske felt. 

Farlig avfall: Farlig avfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

Fritidseiendommer: Fritidseiendommer er eiendommer med fritidshus/hytter eller permanent oppsatte campingvogner i mer enn 3 måneder. 

Gebyrgrunnlaget: Gebyrgrunnlaget er kostnadene knyttet til renovasjonstjenesten, og som legges til grunn for renovasjonsgebyret. 

Gebyrregulativ: Beregningsmodell for renovasjonsgebyret. 

Gjenvinningsstasjon: Gjenvinningsstasjon er bemannet innleveringssted for sorterte avfallstyper samt de deler av husholdningsavfallet som på grunn av avfallstype, størrelse eller mengde ikke kan plasseres i avfallsbeholderen. 

Gjenvinning: Med gjenvinning mener man utnyttelse av stoffene i gjenstanden/avfallet. Dette kan gjøres ved gjenbruk, utvinne materialene fra gjenstanden eller energien som ligger i den. 

Grunngebyr (G): Grunngebyret i gebyrregulativet er et fast gebyr som dekker bl.a. kostnader til administrasjon i kommunen og ØRAS IKS, beholdermateriell og bringeordningene. 

Henteordning: Tømming av avfallsbeholdere hos abonnenten. 

Husholdning: Alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus etc. 

Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. 

Kildesortering: Abonnentenes sortering av avfallet i ulike avfallstyper, for eksempel matavfall/våtorganisk, papir/papp, plast-, metall- og glassemballasje og levering av disse i anviste innsamlingsenheter. 

Kjørbar veg: Gjennomgående veg eller blindveg som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy. 

Nedgravde løsninger: Avfallsbrønner inkludert sekk. 

Næringsavfall: Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Matavfall/våtorganisk avfall: Matavfall/våtorganisk avfall er avfall som naturlig brytes ned og blir til jord. 

Papirgebyr (PA): Papirgebyret i gebyrregulativet er et fast gebyr som skal dekke kostnadene knyttet til innsamling og behandling av papp, papir og kartonger. 

Plastgebyr (PL): Plastgebyret i gebyrregulativet er et fast gebyr som skal dekke kostnadene knyttet til innsamling og behandling av plastemballasje. 

Renovasjonsgebyr: Gebyret som abonnenten betaler for renovasjonstjenester i samsvar med denne forskrift. Renovasjonsgebyret er summen av: G, R, PA og PL slik det fremkommer av gebyrregulativet. 

Renovasjonsordning: Alle husholdninger er pålagt å delta i og betale for den kommunale renovasjonsordningen. Den kommunale renovasjonsordningen deles i henteordning og bringeordning. 

Renovatør: Renovatør er en person eller firma/selskap som samler inn husholdningsavfallet på vegne av kommunen. 

Restavfall: Den del av avfallet som gjenstår etter at kildesorterte avfallstyper er tatt ut. 

Restavfallsgebyr (R): Restavfallsgebyret i gebyrregulativet er en variabel del av gebyrene som skal dekke kostnadene knyttet til innsamling og behandling av restavfall og matavfall/våtorganisk avfall. 

Returpunkt: Returpunkt er et ubemannet leveringssted for innlevering av for eksempel glass/metallemballasje og klær. 

Smitte og risikoavfall: Smitte og risikoavfall er smittefarlig, potensielt smittefarlig, estetisk skjemmende eller stikkende/skjærende avfall. 

ØRAS IKS: Øvre Romerike Avfallsselskap IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker, og har som primæroppgave å behandle husholdningsavfallet fra eierkommunene.

§ 4.Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av avfallsbeholderne skjer i samsvar med denne forskrift. Abonnenten plikter å kildesortere og å delta i renovasjonsordningen på den måten som kommunen til enhver tid bestemmer og kunngjør. Abonnenter er selv ansvarlig for å makulere konfidensielt avfall. Eventuelle forandringer i abonnementsforhold skal meddeles kommunen omgående. Abonnenten plikter å betale fastsatt renovasjonsgebyr til kommunen. Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter straks å melde fra til kommunen for å registrere seg inn i renovasjonsordningen. Abonnenter som har leietagere, plikter å informere disse om kildesortering og renovasjonsordningen.

§ 5.Brukerens plikter

Selv om bruker er en annen juridisk enhet enn abonnent, er brukerens plikter de samme som abonnentens, unntatt det økonomiske forholdet til kommunen.

§ 6.Kommunens plikter

Kommunen skal til enhver tid ha en miljøvennlig, hygienisk forsvarlig og effektiv renovasjonsordning. Kommunen plikter å informere abonnentene om renovasjonsordningen. Kommunen er ansvarlig for forhold mellom renovatøren og abonnentene, da renovatøren utfører innsamling av husholdningsavfallet fra abonnentene på vegne av kommunen. Kommunen plikter å føre tilsyn med at renovasjonsordningen etterleves.

ØRAS IKS kan ivareta kommunens plikter når kommunen finner det hensiktsmessig.

Kapittel 2. Henteordning

§ 7.Avfallsbeholdere og avfallsbrønner/avfallssug

Til innsamling av husholdningsavfall gjennom henteordningen skal det benyttes avfallsbeholdere med tilstrekkelig volum for aktuelle avfallstyper. Hver boenhet skal ha til disposisjon avfallsbeholdere for de avfallstypene som inngår i renovasjonsordningen. Abonnenten har ansvaret for at beholdervolum er tilpasset abonnentens behov, dette inkluderer utleieenhet. Dersom abonnenten ikke ivaretar dette kan kommunen for abonnentens regning gjennomføre tiltaket med å øke beholderstørrelse.

Til innsamling for gjenvinning av plastemballasje skal det benyttes egne utdelte sekker.

Kommunen kan gi tillatelse til eller påby avfallsbeholdere felles for flere abonnenter eller boenheter.

I sentrale områder skal oppsamlingsløsningen være basert på nedgravde avfallsbrønner eller stasjonære avfallssug. Avfallsbrønner skal ha innvendig sekk og løsningen skal være tilrettelagt for tømming med vanlig renovasjonskjøretøy. Stasjonære avfallssug tømmes med konteinerbil. Avfallsbrønner og avfallssug anlegges, eies, vedlikeholdes og driftes av abonnenten.

Løsningene skal godkjennes av kommunen i forbindelse med søknad om rammetillatelse.

Ved nytt abonnement besørger kommunen utplassering av beholdere.

ØRAS IKS besørger nødvendig fornyelse av avfallsbeholderne som de eier.

Når abonnentene ønsker å endre beholderstørrelse, besørger og bekoster de selv bytte og innlevering av beholderne på Miljøstasjon Dal skog.

Fritidseiendommer har i hovedsak fellesbeholdere. Der det etter forskriften er mulig å ha eget beholdersett, kan kommunen tillate eller påby dette.

§ 8.Opphør av abonnement

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til midlertidig eller permanent opphør av abonnement. Abonnenten besørger og bekoster selv innlevering av beholdere. Beholderen skal ved levering til Miljøstasjonen Dal Skog være rengjort, hvis ikke kan det innkreves godtgjøring for dette. Tillatelsen fra kommunen skal fremvises ved levering av avfallsbeholdere på Miljøstasjonen Dal skog.

§ 9.Plassering av avfallsbeholdere

Avfallsbeholdere skal settes frem på tømmedagen innen kl. 06.00. På tømmedag skal avstand til kjørbar veg ikke overstige 5 meter. Kommunen kan etter søknad, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Beholderne skal plasseres slik at renovasjonsbil og mannskap kommer frem uhindret og under alle slags føreforhold, og slik at de har tilstrekkelig bevegelsesrom for tømmingen. Langs vegen må det ikke være grener eller annet som kan hindre fremkommeligheten for renovasjonsbilen. Om vinteren må vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Beholderplasseringen skal ikke utgjøre en skaderisiko (f.eks. takras) eller forringe renovatørens arbeidsmiljø.

Ved tvist om hvor vidt en veg er kjørbar etter ovenstående, legges håndbok 017 fra Statens vegvesen til grunn - dimensjoneringsgrunnlag er lastebil. Kommunens syn er avgjørende.

§ 10.Bruk av avfallsbeholdere – kildesortering

Abonnenten er ansvarlig for renhold av avfallsbeholderne, slik at det ikke oppstår hygieniske problemer. Hvis abonnenten ikke følger eventuelle pålegg om renhold kan kommunen utføre slikt renhold for abonnentens regning.

Abonnenten skal behandle avfallsbeholdere skånsomt og slik at de ikke blir borte, skades eller ødelegges. Abonnenten kan stilles økonomisk ansvarlig for bortkomne eller ødelagte avfallsbeholdere.

Avfallsbeholderne må kun brukes til oppsamling av husholdningsavfall, og skal brukes til de avfallstypene og på den måten som er bestemt av kommunen.

Avfallsbeholderne brukes som følger:

-I restavfallsbeholderen legges matavfall/våtorganisk avfall og den delen av avfallet som gjenstår etter at kildesorterte avfallstyper er tatt ut. Matavfall/våtorganisk avfall skal pakkes i utlevert grønn pose merket ØRAS IKS. Øvrig avfall skal pakkes i vanlig handlepose. Alle poser skal knyttes med dobbeltknute.
-I papirbeholderen legges papp, papir og kartonger. Drikkekartonger skylles, brettes og legges i knyttet vanlig handlepose i papirbeholderen.
-I plastsekken legges all plastemballasje. Plastemballasjen skal være skyllet om nødvendig, og korker skal være skrudd av flasker. Sekkene skal knytes med dobbeltknute.

Andre avfallstyper skal ikke legges i avfallsbeholderne, men bringes til gjenvinningsstasjon/returpunkt eller annet godkjent mottak, jf. § 12. Løse gjenstander og avfallssekker skal ikke legges i restavfallsbeholderen. For å unngå problemer med hygiene (lukt og avfall på avveie) skal avfallsbeholderen ikke overfylles, det vil si at lokket er helt lukket.

Avfallet må ikke pakkes fastere enn at beholderen lett kan tømmes.

Ved gjentagne brudd på kildesortering og pakking kan ekstrakostnader kommunen har for dette belastes abonnenten.

§ 11.Innsamling av husholdningsavfall

Standard hentehyppighet for papir og plast er hver 4. uke. For restavfall/matavfall er hentehyppighet hver 2. uke. Endringer i hyppighet og tømmedager skal kunngjøres i god tid.

Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres. Beholderne skal settes tilbake der de ble hentet og i lukket stand. Dersom beholderne ikke står plassert i henhold til forskriftens § 9, plikter ikke renovatøren å tømme beholderen.

Kun avfall som ligger i avfallsbeholderne skal tømmes av renovatøren. Benyttes beholderne i strid med kommunens vedtak om kildesortering og pakking, er renovatøren ikke pliktig til å tømme avfallsbeholderen. Dersom avfallsbeholderen ikke er tømt, skal abonnenten få beskjed om hvorfor tømming ikke er utført, slik at forholdene kan rettes opp til neste avfallshenting. Dersom forholdene ikke blir rettet opp, kan kommunen foreta ekstraordinær innsamling av dette avfallet og belaste abonnenten med kostnadene.

Utelatt tømming som skyldes forhold hos abonnenten, gir ikke rett til ekstra tømming. Blir avfallsbeholderen overfylt, plikter abonnenten å levere overskytende avfall til Miljøstasjonen Dal Skog for egen regning.

Kapittel 3. Bringeordning

§ 12.Levering av avfallstyper til returpunkt/gjenvinningsstasjon

Husholdningsavfallet som ikke inngår i henteordningen, jf. § 10, kildesorteres og leveres til returpunkt og gjenvinningsstasjon, som følger:

-På returpunkt leveres glass og metallemballasje. Enkelte steder også klær/sko.
-På gjenvinningsstasjon leveres alle typer husholdningsavfall, også de som ikke kan leveres i avfallsbeholderne eller på returpunktene, herunder hageavfall, trevirke, kjølemøbler, større gjenstander, møbler, EE-avfall osv.

ØRAS IKS er ansvarlig for etablering, vedlikehold og drift av returpunkter.

§ 13.Levering av farlig avfall og smitte- og risikoavfall

Farlig avfall fra abonnenter skal leveres på Miljøstasjonen Dal skog, eller på en annen måte som er vedtatt av kommunen.

Den som leverer farlig avfall må sørge for at emballasjen er merket tydelig med opplysninger om innhold.

Smitte- og risikoavfall leveres på godkjent mottak. Avfallet skal leveres i særskilt emballasje som skaffes fra apoteket, og er merket med smitte- og risikoavfall.

Kapittel 4. Renovasjonsgebyrer

§ 14.Gebyrer

Renovasjonsgebyret beregnes pr. boenhet og betales av abonnenten i henhold til gebyrregulativet. Beregningsmodellen i gebyrregulativet skal fremme avfallsreduksjon og gjenvinning. Renovasjonsgebyret er derfor delt i en fast del og en variabel del. Den variable delen varierer etter størrelsen på beholderen til restavfall og hvor mange abonnenter som deler en avfallsbeholder. Gebyrsatsene beregnes ut fra gebyrgrunnlaget, og fastsettes årlig av kommunestyret.

Renovasjonsgebyret skal dekke de faktiske kostnadene ved renovasjonsordningen.

§ 15.Gebyrregulativ

Renovasjonsgebyret er summen av fire deler: G + R + PA + PL

der:

G =Grunngebyr
R =Restavfallsgebyr
PA =Papirgebyr
PL =Plastgebyr

Følgende gjelder:

a.Størrelsen av R er avhengig av disponibelt beholdervolum. Der flere boenheter deler beholdere, betaler hver boenhet for sin andel av beholdernes volum.
b.G, PA og PL er faste størrelser som belastes hver boenhet

Det årlige renovasjonsgebyret vil da være;

Renovasjonsgebyr = Fast del + Variabel del

der;

Fast del = G + PA + PL

Variabel del = R/n

n = antall som deler beholderen.

c.Renovasjonsgebyr for fritidseiendommer, både enkeltabonnenter og abonnenter som inngår i fellesløsninger, fastsettes til 50 % av gebyret for et husholdningsabonnement med 140 l papir og 80 l restavfallsbeholder. For enkeltabonnenter som ønsker større beholdere, reguleres gebyret tilsvarende.

Gebyret for abonnenter som innvilges delvis fritak, d.v.s. fritak i vinterhalvåret, fastsettes til til 75 % av ordinært gebyr for fritidseiendommer.

§ 16.Kostnadsdekning for ekstraordinær tømming

Alle kostnader knyttet til ekstraordinær tømming etter forskriftens § 11 (inkl. administrasjon, fakturering, transport osv.) belastes abonnenten.

§ 17.Innkreving, renter

Renovasjonsgebyret med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av renovasjonsgebyr, gjelder lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende, dette i tråd med forurensningslovens § 34 femte ledd.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 18.Klage

Enkeltvedtak fattet etter denne forskrift kan påklages til kommunen i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Gebyrstørrelsen regnes som forskrift og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c.

§ 19.Straff

Ved overtredelse av forskriften kan abonnenten ilegges bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.

§ 20.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012. Samtidig oppheves renovasjonsforskrift 7. februar 2005 nr. 1305 med gebyrregulativ, Nannestad kommune, Akershus.