Forskrift om tildeling av omsorgsbolig, Arendal kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2011-11-17-1553
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forArendal kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort13.12.2012   kl. 15.40
KorttittelForskrift om tildeling av omsorgsbolig, Arendal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arendal bystyre 17. november 2011 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften skal legge til rette for at personer som ønsker det skal ha mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig, samtidig som det gis trygghet for at hjelpeapparatet er tilgjengelig når behovet for tjenester oppstår.

Forskriften gjelder boforhold som har sin forankring i avtale om bruksrett til husrom mot vederlag, jf. husleieloven § 1-1. Forskriften gjelder ikke opphold i institusjon og midlertidig bolig.

§ 2.Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Kommunens omsorgsboliger er:

1.Omsorgsbolig med base
2.Omsorgsbolig uten base
3.Boliger til utviklingshemmede/rus/psykiatri med base
4.Boliger til utviklingshemmede/rus/psykiatri uten base.
§ 3.Målgruppe

Målgruppen omfatter personer med behov for omfattende oppfølgning, pleie og omsorg.

Kapittel 2. Grunnvilkår for å få tildelt omsorgsbolig

§ 4.Nåværende boforhold

Søker må på søknadstidspunktet være, eller være i ferd med å bli, uten egnet bolig, ha lovlig opphold i Norge og ha bodd i Arendal kommune de siste 2 årene. Botiden må dokumenteres ved utskrift fra Arendal Folkeregister.

I særlige tilfeller kan det gjøres unntak både fra kravet om faktisk botid og kravet til dokumentasjon av denne, dersom kravet fremstår som urimelig.

§ 5.Søkere med behov for oppfølgning, jf. § 2 nr. 3 og 4

Søker må ved hjelp av hjelpetiltak, herunder tilgjengelige botrenings-, booppfølgings- eller lignende hjelpetiltak kunne mestre bosituasjonen.

Hjelpetiltak som anses nødvendige for at søker skal kunne mestre bosituasjonen, skal spesifiseres og forelegges søker til uttalelse og godkjennelse, før de tas inn som vilkår i et positivt vedtak.

Aksepterte hjelpetiltak skal danne grunnlag for en samarbeidsavtale mellom søker og kommunen.

Dersom søker ikke ønsker å benytte seg av tilbudte hjelpetiltak som anses å være nødvendige for å mestre bosituasjonen, kan søknaden avslås.

Kapittel 3. Prioritering mellom søkere som fyller grunnkravene

§ 6.Prioritering

Er antall søkere som fyller grunnvilkårene § 4 og § 5 større enn samlet antall omsorgsboliger til disposisjon, skal det foretas en prioritering mellom ellers kvalifiserte søkere. Ved prioriteringen skal det legges vekt på graden av hjelpebehov, og spesielt behovet for pleie- og omsorgstjenester.

Søkere som etter en samlet vurdering synes å ha de mest påtrengende bolig- og hjelpebehov, skal prioriteres. Ved prioritering skal det tas særlig hensyn til personer med særskilt behov for tilpasset bolig for å hindre/utsette institusjonsplass.

Dersom egnet bolig ikke er ledig for prioriterte søkere på vedtakstidspunktet, skal søker føres opp på venteliste for aktuell boligtype. Det er ikke klageadgang på denne avgjørelsen.

Kapittel 4. Saksbehandling m.m.

§ 7.Søknad

Søknad om omsorgsbolig skal sendes Arendal kommune.

§ 8.Vedtak

Den som er tildelt myndighet av bystyret fatter vedtak etter denne forskrift. Vedtak etter denne forskrift er å anse som enkeltvedtak med klageadgang etter forvaltningslovens regler.

Et positivt vedtak om leie av kommunal bolig skal angi den type bolig søker skal tildeles, leiekontraktens lengde, forutsetninger vedrørende fysisk tilgjengelighet til boligen samt eventuelle aksepterte hjelpetiltak.

Dersom søknaden avslås fordi søker ikke har akseptert nødvendige hjelpetiltak, jf. § 5, skal de ikke-aksepterte hjelpetiltakene spesifiseres i avslagsvedtaket.

§ 9.Leietid

Et positivt vedtak om leie av kommunal bolig skal som hovedregel angi at søker skal gis en tidsubestemt leieavtale.

Søkere som har et midlertidig behov for omsorgsbolig, og som anses å være i stand til selv å skaffe egnet bolig i overskuelig fremtid, kan etter en konkret vurdering gis positivt vedtak med tidsbestemt leieavtale med varighet inntil 3 år.

§ 10.Bortfall av positivt vedtak om leie av kommunal bolig

Vedtaket skal bortfalle når:

1)søker uten saklig grunn avslår boligtilbud,
2)søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt, og søker ikke lenger fyller grunnkravene for omsorgsbolig.

Dersom vedtak om omsorgsbolig faller bort etter denne bestemmelsen, skal det fattes eget vedtak om bortfall.

§ 11.Oppfyllelse av positivt vedtak om omsorgsbolig

Vedtaket anses oppfylt ved inngåelse av leiekontrakt i henhold til vedtaket.

§ 12.Nytt vedtak ved utløp av leiekontrakt

Nytt positivt vedtak om leie av kommunal bolig, jf. § 9 2. ledd, skal fattes etter søknad dersom leietaker ved utløpet av leiekontrakten til nåværende omsorgsbolig oppfyller grunnvilkårene i § 4 og § 5.

Søknaden kan avslås dersom det foreligger mislighold av nåværende leiekontrakt eller av samarbeidsavtale inngått i henhold til § 5.

Når kommunen fatter nytt vedtak om omsorgsbolig, vurderer kommunen samtidig hvorvidt søker skal tildeles annen egnet bolig tilpasset søkers nåværende situasjon.

§ 13.Klageadgang

Vedtak fattet i medhold av denne forskrift kan påklages til Arendal kommunes klageutvalg. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til søker.

Gjenstand for klageadgang ved eventuelt positivt vedtak er boligens egnethet mht. type bolig, antall rom og fysisk tilgjengelighet til boligen samt leietid hvis denne er under tre år.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 14.Utfyllende bestemmelser

Bystyret kan gi instruks til forskriften.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.