Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Løten kommune, Hedmark

DatoFOR-2011-11-23-1162
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse23.11.2011
Sist endret
EndrerFOR-2007-11-21-1816
Gjelder forLøten kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2004-06-01-931-§11-4
Kunngjort08.12.2011   kl. 14.35
KorttittelForskrift om kontroll av mindre avløpsanlegg, Løten

Hjemmel: Fastsatt av Løten kommunestyre 23. november 2011 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. Gjelder utslipp av avløpsvann fra bygninger med og uten innlagt vann som ikke er tilknyttet offentlig avløp, der kommunen er forurensningsmyndighet.

§ 2.Definisjoner 

Mindre avløpsanlegg:

Renseløsning for avløpsvann inntil 2000 person ekvivalenter (pe). Se definisjon av pe i lokal forskrift 23. november 2011 nr. 1164 om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Løten kommune, Hedmark. 

Innlagt vann:

Se lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

§ 3.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-Søknad om utslippstillatelse.
-Søknad om endring av utslippstillatelse.
-Søknad om avløpsanlegg fra bygninger uten innlagt vann.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 4.Kontrollgebyr

Kontrollgebyr er et årlig gebyr som skal betales for bebygd eiendom med mindre avløpsanlegg, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Det betales gebyr for hvert enkelt anlegg på eiendommen. Gebyret framgår av kommunens gebyrregulativ og kan differensieres.

For at et årlig gebyr for en eiendom skal opphøre permanent, må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent rørlegger, og skriftlig melding fra rørleggeren sendes kommunen.

For midlertidige fritak fra gebyret må det sendes inn skriftlig søknad. Fritak gis for ett år av gangen. Gjelder også for eiendommer uten innlagt vann.

Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 5.Innbetaling av gebyrer

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse er behandlet. Kontrollgebyr faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer, i form av eget gebyr, eller innbakt i øvrig septikavgift/slamgebyr.

§ 6.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft umiddelbart. Samtidig oppheves forskrift 21. november 2007 nr. 1816 om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Løten kommune, Hedmark.