Forskrift om tvungen tømming av mindre avløpsanlegg, Løten kommune, Hedmark

DatoFOR-2011-11-23-1163
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse23.11.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forLøten kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort08.12.2011   kl. 14.35
KorttittelForskrift om tvungen tømming av avløpsanlegg, Løten

Hjemmel Fastsatt av Løten kommunestyre 23. november 2011 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 30 tredje ledd og § 34.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av alle private avløpsanlegg i hele kommunen, med unntak av:

-Eldre biologisk kjemiske minirenseanlegg, som tømmes av servicepersonell.
-Gråvannsanlegg med filterpose eller tilsvarende løsning som tømmes av eier.
§ 2.Definisjon
-Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av tvungen tømming i henhold til § 3. Dersom eiendom er festet bort, skal fester regnes som abonnent, om ikke annet er avtalt.
-Mindre avløpsanlegg: Renseløsning for avløpsvann inntil 2000 person ekvivalenter (pe), der kommunen er forurensningsmyndighet. Se definisjon av pe i lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg.
-Slamavskiller: En eller flere kummer for avskilling av slam fra avløpsvann. Et annet navn på slamavskiller er septiktank.
-Høy vannstand: Ved driftsproblemer i avløpsanlegget (som f.eks. innlekking av fremmedvann eller tette infiltrasjonsgrøfter) kan vannstanden i slamavskilleren overstige normal vannstand.
§ 3.Tvungen tømming

Kommunen skal sørge for tømming av alle avløpsløsninger som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett. Kommunen kan gjøre dette i egen regi eller ved bruk av privat renovatør.

All tømming skal utføres av den renovatøren kommunen har kontrakt med.

§ 4.Tømmehyppighet

Tømming skal foretas:

1.Slamavskillere tilknyttet wc, med unntak av fritidsboliger:

1. kammer hvert år. Øvrige kammer hvert 2 år.

2.Slamavskillere som ikke er tilknyttet wc, samt alle fritidsboliger:

1. kammer hvert 2. år. Øvrige kammer hvert 4. år.

3.Minirenseanlegg skal tømmes i henhold til serviceavtale, eller etter avtale med servicepersonell, men minimum 1 gang pr. år.
4.Tette tanker: minimum 1 gang pr. år.

Dersom utslippstillatelse krever hyppigere tømming, må tillatelsen følges.

Tømming av tette tanker skal primært skje etter bestilling direkte fra bruker til renovatør. De tette tanker som ikke er tømt pr. 1. november, vil bli tømt fortløpende og uoppfordret i løpet av november–desember i inneværende år.

Dersom en tett tank er full på det tidspunktet slamavskiller tømmes på eiendommen, skal den tette tanken tømmes samtidig. En tank regnes som full når avløpsvannet når opp til innløpet i kummen.

§ 5.Gebyr

Gebyr for fast årlig tømming betales som årsgebyr. Alle tømminger i henhold til § 4, punkt 1-4, dekkes av årsgebyret. Tett tank faktureres separat som pris pr. m³ . 

Ekstra tømminger av private avløpsanlegg betales som pris pr. m³ (tilsvarende som tett tank). Slamavskillere med høy vannstand, faktureres ekstra for de m³ som overstiger normalt tømmevolum. For oppmøte der forhold hos abonnenten umuliggjør tømming, faktureres et fast gebyr. Eventuelle tillegg for tømming på ugunstige tider (vakt-tillegg) vil faktureres direkte fra renovatør. Eiendommer med større avstand enn 25 m fra kjørbar vei til tømmepunkt (slamavskiller o.l.), skal betale gebyr for slangeutlegg, jf. forskrift om mindre avløpsanlegg.

For at et årlig gebyr for en eiendom skal opphøre permanent, må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent rørlegger, og skriftlig melding fra rørleggeren sendes kommunen. For midlertidige fritak fra gebyret må det sendes inn skriftlig søknad. Fritak gis for ett år av gangen.

Alle gebyrer framgår av kommunens gebyrregulativ. Gebyrene kan differensieres.

Abonnenten er ansvarlig for betaling av alle gebyr.

§ 6.Krav til kjørbar veg og snuplass

Atkomstveg og snuplass skal ha styrke, bredde (min 3 m), kurvatur, og stigningsforhold egnet for kjøring med tømmebil. Vegen skal være fri for hinder, og skal ha tilstrekkelig fri høgde (min 4,1 m) for store kjøretøy. Kommunen kan gi nærmere bestemmelser.

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

§ 7.Abonnentens plikter

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige for inspeksjon og tømming til enhver tid. Nedgravde kumlokk kan kreves fjernet og erstattet med lokk som er over bakkenivå. Det skal ikke plasseres gjenstander på lokkene, og de skal ikke innbygges eller tildekkes.

Abonnenten skal sørge for å fjerne jord, is eller snø fra alle kumlokk i forkant av tømming.

Alle kumlokk skal være forsvarlig sikret. Skadede eller ødelagte kumlokk skal erstattes umiddelbart.

Husdyr/kjæledyr som er løs på eiendommen, kan medføre at tømming ikke blir gjennomført.

Dersom tømming ikke kan gjennomføres på grunn av at abonnenten ikke har ivaretatt sine plikter, vil abonnenten bli belastet for oppmøte.

§ 8.Varsling og gjennomføring av tømming

Varsel om når tømming skal foretas blir gitt gjennom media eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på plass og grinder og lignende skal lukkes.

Kommunen har ikke ansvar for skade på privat veg eller eiendom som følge av gjennomføringen av septikrenovasjon.

§ 9.Straff

Brudd på forskriften kan straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd, jf. § 26 og § 30.

§ 10.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft umiddelbart.