Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Løten kommune, Hedmark

DatoFOR-2011-11-23-1164
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse23.11.2011
Sist endret
EndrerFOR-2007-11-21-1817
Gjelder forLøten kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort08.12.2011   kl. 14.35
KorttittelForskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Løten

Hjemmel: Fastsatt av Løten kommunestyrer 23. november 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del IV, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av avløpsvann fra alle bygninger med innlagt vann i de områdene i Løten kommune som ikke er tilkoplet offentlige avløpsledninger, og hvor utslippet ikke overstiger 15 pe. For større anlegg er denne forskriften veiledende. For bygninger uten innlagt vann gjelder lokal retningslinje for bygninger uten innlagt vann.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Foretakssystem som beskrevet i forskrift om byggesak (SAK10) § 10 gjelder fullt ut. I tillegg skal foretakene ha tilsvarende systemer for forurensningslovgivningen. Kommunen kan føre tilsyn med den delen av systemet som omfatter forurensningslovgivningen, på lik linje som tilsyn etter plan- og bygningslovgivningen.

§ 2.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: 

-Med svartvann menes avløpsvann fra vannklosett.
-Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom ledning eller slange er ført innendørs.

Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank/beholder eller lignende (innvendig eller utvendig) som er større enn 25 liter, og som ledes ut av bygningen til grunnen. Ledes avløpet til godkjent tett tank, jf. § 6-2 og lokal retningslinje for bygninger uten innlagt vann, gjelder tilsvarende for tank/beholder som er større enn 100 liter.

-Med resipient menes vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern).
-Med rehabilitering menes alle endringer av bestående avløpsanlegg med unntak av ny dykker.
-Med tot-P menes total fosfor. Analysen skal gjennomføres på akkreditert laboratorium etter gjeldende norsk standard.
-Med BOF5 menes et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av lettnedbrytbart organisk stoff i vann. Analysen skal gjennomføres på akkreditert laboratorium etter gjeldende norsk standard.
-E-Coli (Escherichia) er et mål på om det er ferske tarmbakterier i vannet.
-Med hydrogeologisk kompetanse menes kompetanse om grunnvann og rensing av avløpsvann i infiltrasjonsanlegg. Man må ha tilstrekkelig kunnskap innenfor fagområdene geologi, hydrogeologi og vannkjemi, til å kunne vurdere sentrale parametre som: infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet og rensemedium.
-Med områdeplan menes en plan for vannforsyning og avløp for et avgrenset område.
-Med personekvivalent (pe) menes den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra 1 person.
§ 3.Krav til planlegging og utførelse

Foretak som prosjekterer skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering av private avløpsanlegg skal i tillegg ha kompetanse i hydrogeologi, avløpsteknikk og jord som rensemedium.

Foretak som utfører avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører arbeidene på stedet skal minimum ha ADK1-kurs og tilstrekkelig kursing i bygging av spredte avløpsanlegg eller tilsvarende.

I tettbygde områder, både boliger og fritidsboliger, skal avløpsløsningene sees i sammenheng. Kommunen avgjør i hvilke områder dette gjelder og hvilke krav til områdeplanlegging som gjelder. Også i andre særlige tilfeller, kan kommunen kreve en helhetlig plan for avløpet.

Det skal innhentes opplysninger om tilstanden for drikkevannskilder, rekreasjon og næringsvirksomhet, som kan tenkes å bli berørt av utslippet.

Alle tømmepunkt skal plasseres slik at de kan tømmes hele året med tankbil, jf. lokal forskrift 23. november 2011 nr. 1163 om tvungen tømming av mindre avløpsanlegg, Løten kommune, Hedmark. Avstand fra bil til tømmepunkt skal ikke være mer enn 25 meter. Kommunen kan gi nærmere opplysninger om krav til avstand/høydeforskjell fra helårsveg.

Ved anlegg på annenmanns grunn skal eier av anlegget tinglyse erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring som skal tinglyses skal vedlegges søknaden.

§ 4.Utslippskrav

Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner eller renseeffekter, regnet som årlig middelverdi:

Parameter:Utslippskonsentrasjon:Renseeffekt:
Tot-P<1,0 mg/l>90 %
BOF5<25 mg/l>90 %

Det er ikke satt opp måleverdier for E-Coli. Disse måleresultatene brukes kun som indikator.

Kommunen kan sette krav til maksimum utslipp av bakterier, for enkelte vannforekomster.

§ 5.Oppmalt matavfall (Avfallskvern)

Det er ikke tillatt å montere avfallskvern til røropplegg som tilknyttes private avløpsanlegg. 

§ 6. Godkjente renseløsninger

§ 6-1.Fellesbestemmelser

Tilkobling til offentlig ledningsnett når dette er mulig skal prioriteres foran andre løsninger.

Der forholdene ligger til rette for det, skal det benyttes følgende renseløsning: 

Lukket infiltrasjonsanlegg. Prosjekteres og utføres i henhold til VA/Miljøblad om lukkede infiltrasjonsanlegg.

Der forholdene ikke ligger til rette for å benytte lukket infiltrasjonsanlegg, tillates følgende renseløsninger: 

Våtmarksfilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad om våtmarksfilter. 

Biologisk/kjemisk renseanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad om minirenseanlegg. Anlegget skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller EN 12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Alle minirenseanlegg må ha serviceavtale, med tilsyn minimum 1 gang i året. 

Tett tank. Gjelder bare for svartvann. Løsningen godkjennes da bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Det skal være alarm for høy vannstand. Det skal være kjørbar atkomst til tanken med tømmebil hele året. Tankvolum skal være minimum 6 m³ . 

Biologisk filter. Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 60. 

Felles for renseløsningene:

Alle nye infiltrasjonsanlegg skal ha peilerør i enden av infiltrasjonsgrøfta/grøftene.

Tette tanker og anlegg med pumper skal ha alarm.

Landbruksdrenering er ikke godkjent løsning for infiltrasjon eller etterpolering av avløpsvann.

Ved fordeling av avløpsvann fra 2 grøfter skal det etableres fordelingskum. Grenrør eller lignende godkjennes ikke. 

Slamavskiller:

Skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 48. For gråvannsanlegg kan prefabrikert filterposekum benyttes istedenfor slamavskiller. Type filterposekum skal godkjennes av kommunen.

§ 6-2.Fritidsboliger

For fritidsboliger kan det åpnes det for at løsningen med tett tank kan benyttes også i tilfeller hvor forholdene ligger til rette for infiltrasjon. For fritidsboliger hvor det ikke ligger til rette for tilknytting til offentlig avløpsnett, kan tett tank benyttes både for grå- og svartvann. Tankvolum skal være minimum 3 m³ .

§ 6-3.Driftsbygninger

Det tillates ikke å føre avløp fra wc i driftsbygning til lager for husdyrgjødsel. Avløp fra driftsbygninger skal etableres i samsvar med § 6-1 ovenfor.

§ 6-4.Nye avløpsløsninger

Kommunen kan tillate andre tekniske løsninger enn beskrevet i § 6-1 til § 6-3 ovenfor, hvor det foreligger dokumentasjon på anleggets renseløsning og funksjon som tilfredsstiller forskriftens krav.

§ 7.Utslippssted

Ved valg av utslippssted skal det legges vekt på resipientens kapasitet, økologi og brukerinteresser.

Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring. Med dette menes vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt. (Jf. § 3 i lov om vassdrag og grunnvann).

Ved utslipp til innsjø, tjern eller dam skal utløpet være dykket til enhver tid. 

§ 8. Tilsyn, drift og vedlikehold

§ 8-1.Tilsyn

Kommunen fører nødvendig tilsyn med anlegg om kravene i forskriften overholdes.

Biologisk/kjemisk renseanlegg, våtmarksfilter og biologisk filter skal ha serviceavtale med renseanleggleverandør eller annet godkjent foretak/firma. Som en del av serviceavtalen skal anlegget ha eksternt tilsyn og levere årsrapport til kommunen hvert år.

Også for andre anlegg kan kommunen ved tillatelse til bygging stille krav om inngåelse av serviceavtale med jevnlig oppfølging av godkjent foretak/firma.

§ 8-2.Drift og vedlikehold

Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav i forskriften følges, samt at anlegget ikke påføres skade.

Krav til tømmehyppighet, kjørbar veg og abonnentens plikter er fastsatt i forskrift 23. november 2011 nr. 1163 om tvungen tømming av mindre avløpsanlegg, Løten kommune, Hedmark. 

Infiltrasjon og biofilter:

Fordelingskum og støtbelaster skal kontrolleres og rengjøres ved behov. Alarm for høy vannstand skal kontrolleres. Dette skal utføres av huseier minimum 1 gang i året. Det anbefales at det inngås serviceavtale med fagkyndig foretak som sikrer årlig gjennomgang av hele avløpsanlegget.

Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder kravene. 

Biologisk/kjemisk renseanlegg:

Innomhusanlegg skal tømmes av den leverandør/fagkyndig virksomhet som det er inngått serviceavtale med. Slammet skal leveres på godkjent mottak. Slam fra utomhus (slamavskiller) skal tømmes på lik linje med vanlig ordning for slamavskillere.

§ 9.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks den er annonsert i Norsk Lovtidend. Fra samme dato oppheves forskrift 21. november 2007 nr. 1817 om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Løten kommune, Hedmark.