Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Nord-Odal kommune, Hedmark

DatoFOR-2011-11-23-1165
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse23.11.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Odal kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2002-06-26-922-§9-2, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort08.12.2011   kl. 14.35
KorttittelForskrift om fyrverkerigebyr, Nord-Odal

Hjemmel: Fastsatt av Nord-Odal kommunestyre 23. november 2011 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til at kommunen får dekket sine utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn med slik handel.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for Nord-Odal kommune.

Forskriften gjelder for all saksbehandling i forbindelse med søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og for tilsyn med slik handel.

§ 3.Gebyrsatser

Gebyrsatsene vedtas av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

Det kan fastsettes gebyr for:

-Behandling av søknad om tillatelse (ordinært gebyr)
-Gjennomført tilsyn/kontroll, og
-Gebyr for egenmelding.
§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.