Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Lillesand kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2011-11-30-1532
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse30.11.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillesand kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28
Kunngjort16.02.2012   kl. 15.00
KorttittelForskrift om gebyr for feiing og tilsyn, Lillesand

Hjemmel: Fastsatt av Lillesand bystyre 30. november 2011 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28.

§ 1.Hjemmel

Denne forskrift er vedtatt av Lillesand bystyre i møte 30. november 2011, med hjemmel i lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28.

Forskriften erstatter tidligere forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Feiing og tilsyn utføres av Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR).

§ 2.Virkeområde

Gebyrer for feiing og tilsyn er innført for alle bygninger med skorstein/fyringsanlegg.

Fritidsboliger er unntatt.

§ 3.Hyppighet for feiing og tilsyn

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres på grunnlag av erfaring fra tidligere gjennomført feiing, fyringens art og omfang (behovsprøvd feiing).

Der behovet ikke tilsier noe annet vil:

-Feiing utføres minimum - én - 1 gang hvert fjerde år
-Tilsyn utføres minimum - én - 1 gang hvert fjerde år
§ 4.Gebyr for feiing og tilsyn

Årsgebyr for feiing og tilsyn fastsettes av Lillesand bystyre.

Gebyret beregnes etter KBR's gjennomsnittlige totalutgifter for feie- og tilsynstjenesten over en fireårsperiode.

Tjenesten skal innbefatte tjenester beskrevet i § 3.

Gebyret beregnes etter følgende:

-Gebyr pr. boenhet (leilighet/enebolig) som har ildsted tilknyttet skorsteinsløp
-Andre oppdrag som feieren kan utføre dersom kapasitet er ledig: feiing av større fabrikkpiper, feiing av sentralkjeler, feiing av fyringsanlegg i bygninger hvor det ikke er gitt egne bestemmelser om at det skal feies, for eksempel fritidsboliger, fjerning av blanksot/fresing av skorsteinsløp. Andre oppdrag nevnt over utføres etter regning av KBR.
§ 5.Innkreving av gebyr

Gebyr, jf. § 4, pkt 1 innkreves av Lillesand kommune 1 gang pr. år og forfaller i forbindelse med fakturering 2. termin. Feiegebyret med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1.

§ 6.Fritak for gebyr

Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing, eller det enkelte tilsynet er gjennomført, men gjelder for feieperioden uansett når i perioden tjenesten finner sted.

Fritak for gebyr kan innvilges for boliger med ildsted som ikke er i bruk.

Tilfredsstillende sikring mot bruk skal være en fysisk adskillelse av den varmeproduserende enheten (ildstedet) og skorsteinen. Dette skal skje ved å fjerne røykrørtilkoplingen samt mure igjen hullet i skorsteinen.

Det er eier eller bruker av fyringsanlegget som har ansvaret for å underrette feiertjenesten om at fyringsanlegget ikke er i bruk, samt å tilpasse fyringsanlegget slik at det ikke kan brukes for oppvarming som nevnt over.

§ 7.Klage

Klage på vedtak i forbindelse med disse forskrifter avgjøres av kommunal klagenemnd.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 30. november 2011.