Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bodø kommune, Nordland

DatoFOR-2011-12-08-1309
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
EndrerFOR-1976-09-27
Gjelder forBodø kommune, Nordland
HjemmelLOV-2012-03-16-12, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort22.12.2011   kl. 15.00
Rettet19.09.2016
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Bodø

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Bodø bystyre 8. desember 2011 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 (nå lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg) og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16. 

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglement, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
3.Forskrift 8. desember 2011 nr. 1309 om vann- og avløpsgebyrer, Bodø kommune, Nordland (dette dokumentet)
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ for kommunale eiendomsgebyrer
-Reglement for sanitæranlegg og stikkledninger.

1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde
(1)Forskriften gjelder alle abonnenter, jf. definisjon i § 5.
(2)Dersom kommunen overtar private vann- og/eller avløpsverk, gjelder forskriften fra det tidspunkt overdragelsen skjer.
§ 2.Gebyrplikt

Plikt til å betale gebyr for vann og avløp omfatter

-Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning.
-Eiendom som er pålagt tilknytning i medhold av plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 27-1 og/eller § 27-2.
§ 3.Ansvar

Eier/fester står ansvarlig for gebyrene og regnes som abonnent etter denne forskrift.

§ 4.Arealberegning
(1)I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal arealberegningen følge de regler som er trukket opp i Norsk Standard 3940 for bruksareal.
(2)Garasjeareal tilknyttet boenhet regnes ikke med i gebyrpliktig areal.
§ 5.Definisjoner
a)Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer/festenummer/seksjonsnummer, som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte via privat stikkledning eller gjennom felles privat samleledning.
-Eier/fester av eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven § 27-1 og/eller § 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
b)Privat vann- og avløpsanlegg
-Privat stikkledning: Ledning mellom bygning og kommunal hovedledning. Bygging, drift og vedlikehold av stikkledninger er bygningseiers ansvar fra og med anboring/tilknytning på hovedledningen.
-Felles privat samleledning: Ledning eid i fellesskap av abonnenter tilknyttet via denne til kommunalt ledningsnett.
c)Bruksareal (BRA) etter NS 3940

Bruksarealet omfatter:

-Arealet innenfor bruksenhetens omsluttende vegger
-Andel av fellesareal som tilhører bruksenheten, men som ligger utenfor bruksenhetens omsluttende vegger.
d)Boenhet

Bolig med ett eller flere rom og separat inngang, samt eget bad/WC og kjøkkendel.

e)Nybygg

Bygning som får selvstendig bygningsnummer i Matrikkelen.

f)Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

§ 6.Gebyrtyper
(1)Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:
-Engangsgebyr for tilknytning
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Årsgebyr
-Gebyr for leie av vannmåler.
(2)Gebyrsatsene fastsettes av bystyret i eget regulativ og trer i kraft fra det tidspunkt bystyret bestemmer.
§ 7.Klage
(1)Vedtak om gebyrenes størrelse regnes som forskrift jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c. Fastsettelse av vann- og avløpsgebyrer og tilknytningsavgift er således ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages.
(2)Enkeltvedtak i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunal klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket.
(3)Fakturering med tilbakevirkende kraft anses som enkeltvedtak.
(4)Virksomhetsleder kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det.
(5)Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget.

2. Engangsgebyr for tilknytning

§ 8.Engangsgebyr for tilknytning
(1)Engangsgebyr for tilknytning av vann- og/eller avløp skal betales:
-når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning
-ved nybygg dersom bygget blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning
-ved annen permanent tilknytning til kommunalt vann- og /eller avløpsanlegg
(2)Gebyret fastsettes årlig av bystyret og fremkommer av gebyrregulativet.
(3)Ved gjenoppbygging etter riving eller brann innen fem år, betales ikke engangsgebyr.
(4)Engangsgebyr beregnes ikke ved tilbygg eller påbygg.
(5)Formannskapet kan fastsette avvikende tilknytningsgebyr når tilknytningen krever ekstra høye kostnader.
§ 9.Midlertidig tilknytning
(1)Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann- og/eller avløp, som skal brukes kun en begrenset periode.
(2)Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av gebyrregulativet.
(3)Ved oppføring av midlertidig bygg, betales tilknytningsgebyr. Gebyret betales tilbake når dokumentasjon på revet/fjernet bygg foreligger, innen tre år etter igangsettingstillatelse ble gitt.
(4)Alle kostnader med tilknytning og frakobling belastes eier/fester.

3. Årsgebyrer

§ 10.Årsgebyrer
(1)Årsgebyrer for vann- og/eller og avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
(2)Årsgebyret betales av alle abonnenter og består av to deler:
-abonnementsgebyr, fast del
-forbruksgebyr, variabel del
(3)Den faste delen ilegges uavhengig av hvordan den variable delen beregnes. For bolig/fritidsbolig beregnes abonnementsgebyret pr. boenhet. For næring/andre bygg beregnes abonnementsgebyret pr. abonnent eller pr. eiendom/seksjon.
(4)Den variable delen beregnes ut fra målt eller stipulert forbruk. Det stipulerte vannforbruk baseres etter bruksareal, og er 1,2 m³ pr. m² pr. år.
(5)
1.Eiendommer som benyttes til boligformål kan velge om de skal betale årsgebyr etter bruksareal eller målt forbruk.
2.Andre eiendommer skal betale årsgebyrer for vann- og/eller avløp etter målt forbruk.
3.Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.
(6)Fullt årsgebyr kan tidligst innkreves fra og med måneden etter at eiendommen er tatt i bruk, midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis, eller ett år etter gitt byggetillatelse.
(7)
1.For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde.
2.For bygninger som kun er tilknyttet offentlig avløp, skal vannmåler monteres på privat vanntilførsel for å måle avløpsmengden.
§ 11.Avvik i årsgebyrene
(1)Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).
(2)For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene. Påslagets/fradragets størrelse bestemmes av formannskapet eller den av formannskapets bemyndigede instans i kommunen.
(3)Restriksjoner i vannforbruket, kortere avbrudd i vannleveransen eller bortledning av kloakk, gir ikke grunnlag for reduksjon av avgiftene. Abonnent har rett til reduksjon i gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag.
(4)Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.

4. Vannmåler

§ 12.Installasjon
(1)Måleren er kommunens eiendom.
(2)Kommunen avgjør hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren. Kommunen bestemmer også type, størrelse, plassering, antall målere og tidspunkt for installasjon av måler. Måler utleveres av kommunen. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.
(3)Vannmåler skal være installert senest når det gis brukstillatelse/ferdigattest eller bruksenheten tas i bruk. Unnlates dette, beregnes gebyret i samsvar med § 10 (4) og § 15 (5) inntil måler er installert.
(4)For anskaffelse og vedlikehold av måleren betales en årlig leie i henhold til satser fastsatt i gebyrregulativet. Utgifter til installasjon eller eventuell flytting/bytting/fjerning av måleren betales av abonnenten. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Blir en måler borte eller skadet, skal abonnenten omgående meddele dette til kommunen.
(5)Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.
§ 13.Avlesning
(1)Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold.
(2)Avlesning av vannmåleren foretas èn gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen fastsatt frist. Unnlater abonnenten å foreta avlesning, stipuleres årsgebyret. Kommunen kan eventuelt selv foreta avlesning. Kostnadene belastes abonnenten.
§ 14.Kontroll
(1)Både kommunen og abonnenten kan kreve kontroll av måleren.
(2)Viser kontrollen feilavlesning på minst fem prosent, utføres justeringer, eventuelt utskifting av måleren, uten utgifter for abonnenten. I motsatt fall belastes abonnenten kostnadene med kontroll og bytting av vannmåleren.
(3)Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått. Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.
(4)Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret.

5. Avsluttende bestemmelser

§ 15.Innbetaling av gebyrer
(1)Årsgebyrene fordeles over tre terminer per år, og innkreves på felles faktura.
(2)Når det gjelder vannmåler, betales forbruksgebyret a konto fordelt over fakturerte terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis ved første termin året etter. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan nytt a konto beløp registreres.
(3)Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling ved innvilget igangsettingstillatelse. For bebygd eiendom er forfallstidspunktet ved faktisk tilknytning.
(4)Ved skriftlig søknad til kommunen, kan abonnenten få fritak for årsgebyrene. Når eksisterende tilknytning skal sløyfes, må det anborede parti på hovedledningen enten kappes ut, og erstattes med nytt rørstykke eller anboringsklaven plugges. Avgiftene slettes når kommunen mottar skriftlig dokumentasjon på frakobling fra godkjent rørlegger. Ny tilknytning krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Både frakobling og ny tilknytning forutsettes utført for abonnentens kostnad, og etter kommunens anvisning. Kommunen skal i alle tilfeller varsles om frakobling/tilkobling.
(5)Dersom årsgebyr ikke er betalt innen èn måned etter at den gebyrpliktige har mottatt varsel om innbetaling, kan formannskapet, eller en av formannskapet bemyndiget instans i kommunen, når kommuneoverlegen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen. Det samme gjelder dersom abonnentsvilkårene brytes. Kostnadene med avstenging/påkobling belastes abonnenten.
(6)Bygningsmyndigheten kan fastsette tvangsmulkt i henhold til plan- og bygningsloven § 32-5 dersom abonnenten etter pålegg i henhold til plbl. § 31-3 og § 31-4 unnlater å etterkomme pålegg om utbedring av egne vann- og/eller avløpsanlegg innen gitt frist. Tvangsmulkt kan fastsettes så lenge det ulovlige forholdet varer, eller den kan ilegges som engangsbeløp.
(7)Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen i henhold til panteloven § 6-1.
§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2012. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om vann- og kloakkavgifter vedtatt av Bodø bystyre 27. september 19761 og 8. november 1976, med endringer vedtatt av bystyret 17. oktober 1985, 14. november 1985, 4. desember 1986 og 19. november 1987.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.