Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune, Akershus

DatoFOR-2011-12-09-1231
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestby kommune, Akershus
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, FOR-2004-06-01-931-§12-16, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§52a
Kunngjort15.12.2011   kl. 14.40
KorttittelForskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby

Hjemmel: Fastsatt av Vestby kommunestyre 9. desember 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6 og § 12-16, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 og § 52a. 

Forskriften erstatter kravene i forurensningsforskriftens § 12-7 til og med § 12-13.

§ 1.Formål

Denne forskriften erstatter forurensningsforskriftens §§ 12-7 til og med 12-13 og setter krav til eldre avløpsanlegg uten tillatelse.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. For virksomheter som kun slipper ut gråvann, gjelder dette kapitel bare dersom det er innlagt vann.

§ 3.Definisjoner

Definisjoner er gitt i forurensningsforskriftens § 11-3. I tillegg gjelder følgende: 

ADK1-kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp, iht. NORVAR rapport nr. 124 - 2002. 

BOF 5: Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. (Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann.) 

Gråvann: Den delen av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp og avløp fra urinal er ikke inkludert. 

Hydraulisk kapasitet: Mengde vann som kan strømme gjennom en gitt løsmasseavsetning (jord) over en gitt tidsperiode. 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. 

Naturbaserte renseanlegg: Omhandler blant annet konstruerte våtmarksanlegg, filterbedanlegg, infiltrasjonsanlegg, jordhauginfiltrasjon og sandfilteranlegg for gråvann. 

Ortofosfat: Løst fosfor (PO4 - ). 

Pe: Personekvivalenter, som i denne sammenheng tilsvarer gjennomsnittlig utslipp fra ett menneske, jf. § 11-3 i forurensningsforskriften. 

Renseløsninger: Fellesbegrep for installasjoner med formål å rense avløpsvann. 

NS-EN-12566-3: Europeisk norm: «Små avløpsanlegg for opptil 50 personekvivalenter (pe)

-Del 3: Prefabrikkert og/eller montert på stedet». 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. 

Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 

Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett, eller andre kilder hvor urin og/eller fekalier normalt transporteres med vann. 

TKB: Termotolerante koliforme bakterier. Indikator på forekomst av tarmbakterier. 

Tot-P: Total fosfor (summen av alle fosforforbindelser P). 

Årssikker vannføring: Vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt.

§ 4.Krav til dokumentasjon ved søknad om utslippstillatelse

Krav som følger denne bestemmelsen følger i tillegg forurensningsforskriften § 12-4 første ledd bokstav a-i.

Alle avløpsanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Dokumentasjonen skal utarbeides av nøytral fagkyndige. 

Serviceavtale

Signert kopi av service-/vedlikeholdsavtale med godkjent foretak skal legges ved søknaden. 

Biologisk mangfold

Det må dokumenteres at utslippet ikke har vesentlig innvirkning på biologisk mangfold i vannforekomsten, jf. § 8 og § 9 i lov om forvaltning av naturens mangfold.  

Minirenseanlegg:

Alle nye minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3 med nasjonalt tillegg, eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Det må fremlegges dokumentasjon på at avløpsanlegget tilfredsstiller kravene i § 6. 

Filterbedanlegg:

Det må fremlegges dokumentasjon på at avløpsanlegget tilfredsstiller kravene i § 6. 

Infiltrasjonsanlegg:

Ved infiltrasjonsanlegg og jordhauginfiltrasjon skal det fremlegges dokumentasjon på at avløpsanlegget tilfredsstiller kravene i § 6. I tillegg skal rapport fra hydrogeologiske undersøkelser vedlegges søknaden.

§ 5.Avløpsnett

Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap. Det skal særlig tas hensyn til:

-avløpsvannets mengde og egenskaper
-forebygging av lekkasjer
-begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp.
§ 6.Rensekrav

Anlegg som slipper ut renset sanitært avløpsvann eller svartvann skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner.

ParameterUtslippskonsentrasjonProsent rensegrad
Tot-P<1,0 mg/lMinimum 90 %
BOF5<25 mg/lMinimum 90 %

Der hvor særskilte brukerinteresser (som fiske, bading, drikkevann, jordvanning osv.) blir berørt, kan det settes grenseverdier for utslipp av bakterier (TKB).

§ 7.Krav til utslippssted

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres i henhold til følgende alternativer:

a)utslipp til innsjø/tjern/dam skal være dykket til enhver tid
b)utslipp til elv/bekk skal være dykket ved normal tørrværsavrenning
c)utslipp til sjø skal føres i lukket avløpsledning minimum 2 meter under laveste vannstand og ikke nærmere enn 50 meter fra land.
d)utslipp til grunnen i stedegne løsmasser
e)utslipp til grunnen i stedegne løsmasser via kum med filtermedium

Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring. Kommunen kan i særskilte tilfeller tillate at utslippet føres til resipient uten årssikker vannføring eller til terreng.

Utslipp og avløpsledning må legges slik at det ikke kommer i konflikt med andre brukerinteresser, slik som uttak for drikkevann, rekreasjon og friluftsliv, naturvern eller biologisk mangfold.

§ 8.Krav til avløpsanlegg 

Generelt for alle avløpsanlegg

Alle avløpsanlegg skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke er til sjenanse, verken med hensyn til inngrep i naturen, utseende eller lukt.

Kun sanitært avløpsvann skal ledes til avløpsanlegg. Overvann/drensvann/takvann skal ikke ledes til avløpsanlegg.

Det er ikke tillatt å benytte gamle anleggsenheter med utilstrekkelig funksjonsteknisk tilstand.

For de anleggstyper der VA-miljøblad er tilgjengelig skal anlegget bygges i henhold til disse.

Krav til avløpsanlegg er kun angitt for de vanligste anleggstypene. Hvert avløpsanlegg godkjennes individuelt i forbindelse med behandling av utslippssøknad. 

Slamavskillere

Slamavskillere tillates kun sammen med andre rensetiltak. 

Tett tank

Det tillates kun svartvann til tett tank. Det settes krav til installering av vannmåler, nivåkontroll og alarm i alle tette tanker. 

Infiltrasjonsanlegg

Slamavskillere skal benyttes før infiltrasjonsanlegget. I alle nye infiltrasjonsanlegg skal det installeres peilerør. 

Filterbedanlegg

Slamavskiller skal benyttes før filterbedet. Filterbedanlegget skal ha biologisk forfilter og tett membran i bunn av hovedfilteret. 

Minirenseanlegg

I særskilte tilfeller kan det pålegges etterpolering for å stabilisere utslippskvaliteten og sikre mot slamflukt. 

Sandfilteranlegg

Sandfilteranlegg er kun tillatt for rensing av gråvann.

§ 9.Kontroll av avløpsanlegg

Det skal kunne dokumenteres at utslippsvannet tilfredsstiller kravene i § 6 ved prøvetaking og analyse av utslippsvannet. Alle renseanlegg skal ha egen prøvetakingskum for prøvetaking av utslippsvannet. Prøvetakingen skal være representativ og skal tas av kommunen eller den kommunen bemyndiger. Prøvetaking, oppbevaring og konservering av avløpsprøver skal utføres i henhold til NORVAR - rapport nr 082/1997 «Veileder for prøvetaking av avløpsvann». Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Alle parametere det er stilt krav til i utslippstillatelsen skal analyseres. Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 skal benyttes. Kostnadene for prøvetaking og analyser belastes anleggseier.

Unntatt fra prøvetakingen er infiltrasjonsanlegg og jordhauginfiltrasjon der tilfredsstillende dokumentasjon følger i henhold til § 4, 7. ledd.

Kommunen skal ha adgang til avløpsanlegg for inspeksjon og prøvetaking. Ved slamtømming kontrolleres alle anlegg i henhold til slamtømmeskjema. I tillegg skal alarm funksjonstestes ved slamtømming. Ved avvik skal kommunen varsles.

§ 10.Krav til godkjent foretak

Prosjektering og anleggsutførelse skal utføres av foretak med nødvendig VA-teknisk kompetanse. Praktisk utførende personell skal minimum ha ADK1-godkjenning, og kunne dokumentere nødvendig kompetanse for utførelse av arbeidet.

Godkjente foretak kan være leverandører/produsenter av avløpsanlegg, eller annet kvalifisert foretak. Inntil nasjonal godkjenningsordning for service-/vedlikeholdsforetak foreligger, er leverandører/produsenter å anse som kvalifisert foretak.

§ 11.Krav til drift og vedlikehold

Eier av avløpsanlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at kravene i forskriften følges.

Ved minirenseanlegg, gråvannsrenseanlegg, infiltrasjonsanlegg og filterbedanlegg skal anleggseier inngå service-/vedlikeholdsavtale med et godkjent foretak før tillatelse gis. Dersom et godkjent foretak er konkurs, eller bringes til opphør av annen årsak, plikter anleggseierne å inngå avtaler med annet godkjent foretak. Kommunen kan stille krav om serviceavtale for andre typer anlegg.

Anlegg som skal tømmes for slam skal plasseres slik at tømming med tankbil kan gjennomføres hele året. Avstanden fra kjørbar vei til tank/anlegg skal være maksimalt 40 meter.

Dersom det oppstår funksjonssvikt på avløpsanlegg skal en beredskapsordning sikre anleggseier assistanse innen 24 timer.

Anleggseier plikter å fremlegge kopi av servicerapport på anmodning fra kommunen.

Avløpsanlegg med tekniske installasjoner skal sjekkes minimum én gang per år. I tillegg skal service og vedlikehold som et minimum utføres med følgende tidsintervall:

MinirenseanleggTo ganger pr. år
FilterbedanleggTo ganger pr. år
InfiltrasjonsanleggÉn gang hvert annet år
JordhauginfiltrasjonÉn gang hvert annet år
Sandfilteranlegg (gråvann)Én gang hvert annet år
Tett tank (svartvann)Én gang hvert annet år
GråvannsanleggÉn gang pr. år
 

Følgende punkter skal være regulert i service-/vedlikeholdsavtalen:

Ved hvert servicebesøk skal minimum følgende punkter (der dette er aktuelt) sjekkes og kontroll/tiltak skal dokumenteres på egne servicerapporter: 

For minirenseanlegg:

-Alle bevegelige deler sjekkes og funksjonskontrolleres (om nødvendig tvangskjøres).
-Ødelagte deler repareres eller skiftes ut.
-Kontroll av slamnivå i slamavskiller/slamlager.
-Tilstopping av rør, mekaniske deler, biomedie, osv. skal fjernes.
-Kontroll av doseringsutstyr og kjemikaliebeholder, eventuell etterfylling av kjemikaler.
-Kontroll/kalibrering av sensorer/instrumenter for styringsparametere.
-Kontroll av innløps- og utløpsdykker.
-For anlegg med mekanisk lufting i bioreaktor skal lufttilførsel kontrolleres.
-Utløpsvannet skal visuelt klassifiseres i forhold til innhold av partikler.
-For anlegg som produserer tørrslam, skal serviceavtalen inneholde en forpliktende avtale om at slam fra anlegget blir deponert på godkjent tømmeplass. Hvis anlegget produserer våtslam skal anlegget inngå i kommunens ordning for slamtømming. 

For filterbedanlegg:

-Ansvarlig firma med godkjent kompetanse innen prosjektering av avløpsanlegget skal utføre drift og service/vedlikehold
-Kontroll av slamavskiller, herunder kontroll av innløps- og utløpsdykker
-Kontroll og rengjøring av pumpe, og kontroll av alarm for høyt vannivå
-Kontroll av støtvolum
-Kontroll av biofilter/forfilter, herunder rengjøring av dyser og raking av filterflate ved behov
-Kontroll av utløpskum (nivåkum) og vannivå i filterbedet
-Utløpsvannet skal visuelt klassifiseres i forhold til innhold av partikler. 

For infiltrasjonsanlegg:

-Ansvarlig firma med godkjent kompetanse innen prosjektering av avløpsanlegget skal utføre drift og service/vedlikehold
-Kontroll av slamavskiller, herunder kontroll av innløp og utløpsdykker
-Kontroll av om det er synlig oppslag/utsig av urenset avløpsvann
-Kontroll og evt. rengjøring av pumpe dersom dette benyttes
-Kontroll av elektriske installasjoner i pumpestasjon
-Kontroll av vippekar dersom dette benyttes
-Kontroll av vannivå i peilerør. 

For gråvannsanlegg:

-Kontroll av slamavskiller, herunder kontroll av innløp og utløpsdykker
-Anlegg ved slamfilter: Kontroll av slammengder og skifte av filterposer etter behov og minst én gang pr. år.
-Kontroll og ev. rengjøring av pumpe, samt kontroll av nivåalarm i pumpekum/pumpesump
-Kontroll av filterflate, herunder rengjøring av dyser og raking av filterflate ved behov
-Kontroll av vannivå og funksjonstest av nivåalarm
-Utløpsvannet skal visuelt klassifiseres i forhold til innhold av partikler

Årsrapport fra anlegg med service- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Den skal minimum inneholde følgende:

-Kort beskrivelse av anlegget.
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer og håndtering av avvik.
-Vurderinger av nødvendige utbedringer, herunder utskifting av filtermedium.
§ 12.Eldre utslipp

Utslipp etablert før 1. januar 2007, og hvor datidens regelverk ikke krevde at det ble innhentet tillatelse, er ulovlig fra 1. juli 2012.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.