Forskrift for kommunal renovasjon, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2011-12-15-1508
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forSnåsa, Verran og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6
Kunngjort12.01.2012   kl. 12.10
KorttittelForskrift om renovasjon, Snåsa, Verran og Steinkjer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Steinkjer kommunestyre 14. desember 2011, Verran kommunestyre 15. desember 2011 og Snåsa kommunestyre 15. desember 2011 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall fra alle tre kommunene. Forskriften gjelder alle typer avfall som kommunene etter forurensningsloven eller ved delegering fra overordnet forurensningsmyndighet er tillagt myndighet over. Forskriftene gjelder også avfallsgebyr.

§ 2.Definisjoner 

Som husholdningsavfall regnes ordinære mengder avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende jf. forurensningsloven § 27. Som husholdning regnes også hytter, fritidsboliger og andre boliger som ikke er permanent i bruk. 

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner jf. forurensningsloven § 27. Disse omfattes ikke av denne forskrift. Eiendommer som nyttes til virksomhet (eks. seterdrift) omfattes ikke av denne forskrift. 

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

Med gjenbrukstorg forstås i disse forskrifter hovedstasjon for mottak, sortering, kontroll, mellomlagring og omlasting av de fleste avfallsfraksjoner før transport til godkjent mottaksanlegg. Det er et gjenbrukstorg i hver kommune, Bratreitøra i Verran, Semsøra i Snåsa og Tranamarka i Steinkjer. 

Med returpunkt forstås i disse forskrifter en felles sentral oppsamlingsplass for mottak av sortert husholdningsavfall (glass- /metallemballasje, større mengder papir/papp/kartong). Klær/sko leveres i Fretex-beholder eller på bemannet mottakssted. Abonnenten bringer selv avfallet sortert til plassen. 

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mere enn 30 år. 

Et abonnement er standard på 140 l matavfallsbeholder, 240 l restavfallsbeholder, 240/140 l papirbeholder og 160 l plastemballasjesekk. Gebyr beregnes i hovedsak etter størrelse på restavfallsbeholder. En abonnent kan ha flere abonnement. 

Med renovasjonsenheten menes Tjenesteenhet Renovasjon i Steinkjer kommune. 

Med kommunen menes den kommune hvor eiendommen ligger.

§ 3.Unntak for visse typer avfall

Det er ikke tillatt å legge flytende avfall, større gjenstander som møbler og metallstykker, varm aske, etsende, eksplosive eller selvantennende stoffer i oppsamlingsenhetene. Abonnenten må selv sørge for å bringe slikt avfall til gjenbrukstorg.

Alt elektrisk og elektronisk avfall må også leveres til gjenbrukstorg eller til butikk som selger tilsvarende varer.

Risikoavfall, som sprøytespisser og medisiner m.m. leveres til en egen innsamlingsordning (apotek, legekontor) og skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet.

Farlig avfall, som løsemidler, spillolje, malingsrester m.m. skal leveres til egen innsamlingsordning ved Tranamarka, Bratreitøra og Semsøra, eller til egen, årlig tømmerute.

§ 4.Tvungen renovasjonsordning

Alle husholdninger omfattes av kommunens renovasjonsordning.

Kommunene skal samle inn husholdningsavfall fra eiendommer som omfattes av disse forskriftene. Hovedutvalget for teknisk sektor/formannskap kan gi tillatelse til at andre står for innsamling og tømming. Ingen må derfor samle inn husholdningsavfall uten kommunenes samtykke.

Det kan ikke benyttes avfallskvern i noen av kommunene.

Kommunen kan etter søknad unnta enkeltboliger fra kommunens renovasjonsordning, jf. § 13.

Kap. 2. Innsamling av husholdningsavfall

§ 5.Innsamling av husholdningsavfall

Kommunene sørger for at oppsamlingsenhetene tømmes med den hyppighet som kommunene bestemmer, jf. krav fra helsemyndighetene. Tømming skjer iht. egen tømmeplan som hvert år gjøres tilgjengelig for abonnentene.

Avfallet skal i størst mulig grad gjenvinnes, og skal derfor sorteres i de fraksjonene kommunene til enhver tid har tilbud om. Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten. Ved behov kan abonnenten levere med en ekstra sekk av grønn type, merket «restavfall Steinkjer kommune». Sekkene selges fra mottaksanlegg og enkelte butikker.

Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt og støy.

Under transport skal avfallet være sikret slik at det ikke faller av eller forsøpler veg/plass.

§ 6.Anskaffelse og utlevering av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenhetene er kommunenes eiendom. Renovasjonsenheten besørger innkjøp og utlevering av oppsamlingsenheter. Kostnadene dekkes inn i årsgebyret. Kommunene kan sette krav til hvilken type oppsamlingsenhet som skal benyttes, og til det antall oppsamlingsenheter abonnenten skal ha. Størrelsen på enhetene tilpasses det til enhver tid gjeldende behov hos abonnenten. Bytte av beholder kan foretas etter henvendelse til renovasjonsenheten.

På gjenbrukstorg og returpunkt har renovasjonsenheten ansvar for driften av plassen og vedlikeholdet av oppsamlingsenheten.

Blokker, rekkehus og annen konsentrert bebyggelse, som naturlig kan grupperes, kan pålegges å ha felles oppsamling.

Det skal kun benyttes avfallsposer som er godkjent av Renovasjonsenheten til våtorganisk avfall. Tilgjengelige poser er i grønn plast, merket med Matavfall. utleveringssteder for matposer og plastemballasjesekker er angitt på alle tømmeplaner.

Det er ikke tillatt å benytte bioposer.

§ 7.Abonnentens plikter

Dersom det viser seg at avtalte antall og volum på oppsamlingsenhetene ikke er tilstrekkelig for eiendommen, er det abonnentens plikt å ordne med utvidelse av abonnementet. Hvis dette ikke bringes i orden, kan kommunene pålegge utvidelse av abonnementet til riktig størrelse.

Abonnenten må selv sørge for nødvendig renhold og vedlikehold av beholderne.

Abonnenten er selv ansvarlig for skader på beholderne som skyldes feilaktig bruk, hærverk e.l. Dette gjelder også for samarbeidsløsninger. Renovasjonsenheten avgjør når en beholder må repareres eller fornyes.

Oppsamlingsenheten må ikke overfylles slik at lokket ikke kan lukkes, eller pakkes så hardt at det er vanskelig å få avfallet ut av beholderen ved tømming. Skarpe gjenstander må pakkes godt inn. Likeledes bør fuktig avfall pakkes godt inn, slik at lukt og tilgrising av avfallsbeholderen blir minst mulig.

§ 8.Plassering av oppsamlingsenheten

Hvilken tømmedag som gjelder framgår av tømmeplan. Beholdere/plastsekk skal på tømmedag settes fram til vegkant/fortauskant, slik at renovatør ved tømming av beholdere/ henting av sekk ikke hindres av parkerte biler, hunder, snø, vann eller andre sperringer. Beholdere skal plasseres med fronten mot veg, og stå slik at den ikke er til hinder for andre.

Abonnentene skal rette seg etter renovasjonsenhetens anvisninger vedrørende korrekt plassering av beholderne som skal tømmes. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha en annen plassering av beholderne som skal tømmes.

På tømmedag må oppsamlingsenhetene være satt ut til offentlig veg senest kl. 0700.

Ved innendørs oppsamlingsenhet må enhetene plasseres i eget avfallsrom, som skal ha direkte inngang fra gate eller gårdsplass, ha gulv i terrenghøyde og må forøvrig være bygd og utført i henhold til kommunens krav og bestemmelser.

I områder hvor det er opprettet felles oppsamlingsplass for avfallsenheter, kan kommunene pålegge abonnentene å benytte disse.

§ 9.Krav til kjørbar veg

Renovasjonsenheten bestemmer hvor kjøreruten skal gå. I hovedsak skal det kjøres etter offentlig veg. Det kan hentes avfall ved kjøring på privat veg etter søknad, på fastsatte vilkår. Det kan også hentes avfall ved husvegg etter søknad, på fastsatte vilkår. Kjøring på private veger og henting ved husvegg gjøres kun etter innvilget søknad, og mot betaling.

For Snåsa kommune opprettholdes rutene som kjøres pr. 31. desember 2009. Kjøring på andre private veger ut over dette behandles i tråd med forskriften.

Som kjørbar veg regnes veg som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold og styrke til å tåle kjøretøy på inntil 20 tonn. Vegen skal ha en fri høyde på minst 4,0 meter, og en bredde på minst 3,5 meter. Om vinteren må vegen og snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Tvilstilfeller vedrørende vegstandard mv. avgjøres av renovasjonsenheten.

§ 10.Hjemmekompostering av våtorganisk avfall

Abonnenter som ønsker å kompostere matavfall/våtorganisk avfall i varmkompostbinge eller gjødselkjeller må undertegne et avtaledokument med kommunen. Avtaler inngått med hhv Verran eller Snåsa kommune videreføres.

Kap. 3. Avfallsgebyr

§ 11.Satser for avfallsgebyr

Gebyrsatsene bestemmes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

§ 12.Hvem skal betale gebyr

Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen. Årlig gebyr dekker også levering av ordinære mengder restavfall fra husholdninger til gjenbrukstorgene. Jf. definisjonen på husholdningsavfall § 2, samt pkt. 2.1 i gebyrregulativet.

Kommunene fastsetter regler for beregning av gebyrets størrelse. Den enkelte boenhet danner grunnlaget for fastsetting av renovasjonsabonnement.

§ 13.Særlige bestemmelser om beregning av gebyr

Kommunen kan etter søknad frita eiendommer for gebyrplikten når eiendommen blir dokumentert fraflyttet og heller ikke blir tatt i bruk som fritidsbolig. Slikt gebyrfritak innvilges med virkning fra den dato avfallsbeholderne leveres inn. (Kan bestilles hentet/levert).

Fritak med tilbakevirkende kraft gis kun unntaksvis og i tilfeller hvor fraflyttingstidspunkt på grunn av for eksempel helsemessige årsaker ikke kan forhåndsfastsettes.

Det kan kun søkes om fritak for perioder som overskrider 6 måneder.

Fritak kan gis for inntil 1 kalenderår frem i tid, og det må ved eventuelt behov for forlenget fritak søkes på nytt ved utløp av innvilget periode. Det kan gis 100 % fritak for abonnenter med abonnementstype 1, 2 eller 3, hvor dunker leveres inn. For abonnenter som tilhører rabatterte samarbeidsløsninger kan gis fritak for 75 % av gebyret.

Eksempel på fraflyttet eiendommer kan være:

Eier har flyttet på sykehjem/omsorgsbolig (dokumenteres med flyttemelding).

Fraflyttet pga. boligens tilstand (dokumenteres med bilder).

Midlertidig fraflyttet mer enn 6 måneder (dokumenteres med flyttemelding).

Dersom en helårsbolig endrer status til (blir godkjent som) fritidsbolig, skal avfallsbeholderne leveres inn, og avfallet skal leveres i container på anvist plass. Dersom eier ønsker å beholde avfallsbeholderne, regnes avgifter etter normalsatser. Gebyrsats som fritidsbolig registreres fra den dato avfallsbeholderne leveres inn/bestilles innhentet.

§ 14.Innkreving, renter mv.

Avfallsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 15.Sanksjoner

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet eller ved feil beholderplassering iht. bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentakende feilsortering eller feil beholderplassering, kan kommunen unnlate å tømme avfallsbeholderen inntil forholdene er rettet opp. For å unngå ev. hygieniske problemer kan kommunen også i slike tilfeller, for abonnentens regning, sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet. Kommunen har rett til å kontrollere innholdet i avfallsbeholdere/containere. Ved ulovlig hensetting av avfall på returpunkt kan kommunen ilegge gebyr samt omkostninger.

Det er krav til sikring av lass ved transport. Abonnenter som leverer lass til gjenbrukstorg forutsettes å ha sikret lassene slik at det ikke faller avfall fra lasset under transporten.

§ 16.Klage

Kommunene kan i enkeltsaker, etter skriftlig søknad, gjøre unntak fra eller gi dispensasjon fra bestemmelser i regelverket dersom rimelige grunner tilsier det. Klage på vedtak fattet av kommunene med hjemmel i denne forskrift avgjøres av formannskapet i den enkelte kommune.

§ 17.Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd.

§ 18.Ikrafttredelse

Disse forskrifter trer i kraft etter godkjenning i kommunestyret i hver kommune og etter kunngjøring jf. forvaltningsloven.