Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Lødingen kommune, Nordland

DatoFOR-2011-12-15-1540
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forLødingen kommune, Nordland
HjemmelLOV-1974-05-31-17
Kunngjort04.04.2012
KorttittelForskrift om VA-gebyr, Lødingen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Lødingen kommunestyre 15. desember 2011 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.

§ 1.Formål

Forskriften har til formål å gi bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnenten skal betale for levering av vann og avløpstjenester i Lødingen kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle registrerte eiendommer som er tilknyttet eller krevd tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt bolig.

§ 3.Definisjoner 

Vann.

Drikkevann som tilfredsstiller krav i henhold til drikkevannsforskriften. 

Avløpsvann.

Spillvann og overvann. 

Spillvann

Kloakkforurenset vann (klosettvann og forurenset vann fra bad, oppvask og tøyvask) samt overskuddsvann fra industrielle prosesser. 

Overvann.

Vann fra drenering, gatesluk og taknedløp. 

Abonnent.

Eier eller fester av eiendom som er tilknyttet kommunalt vann- og eller avløpsanlegg direkte eller gjennom felles stikkledning. 

Tilknytningsgebyr.

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Årsgebyr.

Samlet gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. 

Abonnementsgebyr.

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. 

Forbruksgebyr.

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

Stipulert forbruk.

Forventet forbruk på en eiendom fastsatt på basis av bebyggelsens areal og eiendomstype. 

Målt forbruk.

Faktisk forbruk som avleses på måler. 

Særlig stort forbruk.

Vannforbruk hvor totalt årsforbruk er større enn 2,0 m³ pr. m² bruksareal for alle eiendomstyper. 

Bruksareal.

Alt areal innenfor omsluttende vegger som er definert iht. NS 3940. 

Bruksendring.

Godkjent endring i eiendommens bruk, dvs. endring mellom ulike kategorier som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. 

Privat stikkledning.

Privat ledning for vann- og/eller avløp, eid av abonnent som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet. Privat ledning starter ved påkoblingspunktet til kommunal ledning. 

Felles privat stikkledning.

Privat ledning for vann- og/eller avløp, eid i felleskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning. 

Bolig.

Boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til rommet/rommene uten at en må gå igjennom en annen bolig. Bolig er fellesbegrep for leiligheter og hybler. 

Driftsbygning i landbruket.

Fast eiendom med bebyggelse godkjent som driftsbygning i landbruk. 

Fritidsbolig/hytte.

Fast eiendom med bebyggelse godkjent til fritidsbolig/hytte. 

Uthus.

Bygning som er frittstående eller med en vegg fastbygd med boligen, uisolert og inngang kun fra utsiden. 

Leveringsvilkår.

Dokument som beskriver Lødingen kommunes og abonnentens forpliktelser m.m.

§ 4.Tilknytningsgebyr

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Tilknytningsgebyr skal betales når nybygg eller bebygd eiendom blir tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg.

§ 5.Årsgebyr

Årsgebyr for vann og avløp består av to deler, abonnementsgebyr (fast del) og forbruksgebyr (variabel del). Samlet abonnementsgebyr for levering av vann og avløpstjenester skal dekke de forventede faste kostnader. Øvrige kostnader dekkes inn gjennom forbruksgebyr.

Abonnementsgebyret differensieres i faste satser etter brukerkategori: Helårsbolig, fritidsbolig, driftsbygning/næringsbygg (inntil 500 m² og over 500 m² ) og kirke/foreningshus/klubbhus.

Forbruksgebyr skal være basert på stipulert eller målt vannforbruk. Som hovedregel for alle eiendommer gjelder at avløpsmengde regnes lik inngående vannmengde.

Eiendom som ikke betaler forbruksgebyr etter målt vannforbruk, skal betale forbruksgebyr for vann- og/eller avløp i henhold til stipulert vannforbruk. Det foretas da en omregning av bebyggelsens størrelse til stipulert forbruk basert på følgende faktorer ved de ulike eiendomstyper:

Eiendomstype:Antall m³ / m² BRA
Helårsbolig1,2
Driftsbygning i landbruket0,7
Fritidsbolig1,2
Andre bygg1,2
Kirke/foreningsbygg0,5

Når vannmåler er installert og godkjent skal eiendommen i ettertid belastes etter målt forbruk og gjeldende m³ pris. Ved eierskifte opphører dette kravet og ny eier kan da velge om eiendommen skal belastes etter stipulert eller målt forbruk. Endringen må gis skriftlig og senest innen 1 år fra eierskifte.

§ 6.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg, hvor bygget/anlegget kun skal brukes i en begrenset periode.

Det betales ikke tilknytningsgebyr.

Eiendommen skal betale årsgebyr i forhold til den tid den er tilknyttet. Ved slike tilknytninger skal vannmåler installeres og den variable delen belastes etter målt forbruk.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til 1 år, med mulighet for å søke om forlengelse.

§ 7.Bruk av vannmåler

For installasjon og bruk av vannmåler gjelder «Bestemmelser for bruk av vannmåler».

Det fastsettes et årsgebyr for leie og oppfølging av vannmåler.

§ 8.Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal bruksarealet (BRA) etter NS 3940 legges til grunn for gebyrberegningen. Garasje og uthus til privat boligformål fritas fra gebyrpliktig areal.

Bruksarealet benyttes både for nye og eksisterende bygg. Abonnenten kan be om kontroll av gebyrgrunnlaget. Lødingen kommune kan på eget initiativ foreta kontroll og korreksjon.

§ 9.Pålegg om utbedring

Lødingen kommune kan gi pålegg om utbedring av anlegg i medhold av «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative bestemmelser».

§ 10.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter står ansvarlig for betaling av gebyr.

Årsgebyr skal betales fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg.

Gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Det gis ikke fritak for vann- og avløpsgebyr. Årsgebyr opphører fra og med måneden etter at godkjent rørlegger har gitt ferdigmelding om at privat stikkledning er frakoblet kommunens vann- og/eller avløpsanlegg, og at anboringspunktet er plombert.

§ 11.Avvik i årsgebyr

Ved særlig stort vannforbruk kan Lødingen kommune kreve at forbruksgebyr skal fastsettes ut fra målt forbruk.

For eiendommer som har særlig stort vannforbruk og/eller avløpsmengde, eller som har avløpsvann som i sammensetning avviker vesentlig fra husholdnings avløp, kan årsgebyr fastsettes etter avtale. Lødingen kommune kan kreve at avtale opprettes. Hvis avtale ikke kommer i stand, fastsettes gebyrene av Lødingen kommune. Avtalen kan sies opp av begge parter med et års varsel.

For eiendommer hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker vesentlig fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et tillegg i gebyret for avløp. Likeledes kan det for eiendommer hvor avløpsvannet har en sammensetning som virker vesentlig kostnadsbesparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, beregnes en reduksjon i gebyret for avløp.

For eiendom med overvann tilknyttet avløpsanlegg kan det beregnes et tillegg i gebyr for avløp.

Restriksjoner for vannbruk, kortere avbrudd i vannleveransen eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyr.

Dersom bygning på eiendom rives eller brenner, gjennomgår hovedombygging eller på annen måte ikke er beboelig, betales det kun abonnementsgebyr for vann og avløp inntil stikkledningene er plugget ved kommunal hovedledning. Fritak for forbruksgebyr kan gis etter søknad og for en periode opp til 2 år. Ved særskilte forhold kan tidsfrist forlenges. For slike bygninger betales et abonnementsgebyr tilsvarende 50 % av ordinært abonnementsgebyr.

Driftsbygninger i landbruket som ikke har aktiv drift kan fritas for vann og avløpsavgift etter søknad. Ved endring i driftsforhold eller eierskifte oppheves fritaket.

§ 12.Innkreving av renter

Tilknytningsavgift forfaller til betaling senest ved tilknytning. Byggherre må fremlegge bankgaranti, panteobligasjon eller kvitteringer på betalt tilknytningsgebyr før tilknytning kan skje.

Årsgebyr innkreves og fordeles over det antall terminer som Lødingen kommune til en hver tid bestemmer.

Ved målt vannforbruk faktureres et stipulert forbruk (à konto) basert på siste års forbruk. Avlesning av målt vannforbruk foretas en gang pr. år og avregning foretas 1. termin året etter. Dersom eiendommens vannforbruk endrer seg vesentlig kan Lødingen kommune endre det stipulerte forbruket.

Årsgebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Årsgebyr med påløpende renter og kostnader er sikret i lovbestemt pant etter pantelovens §6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av vann- og avløpsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27.

§ 13.Klageadgang

Vedtak etter denne forskrift kan påklages etter forvaltningslovens § 28 dersom vedtaket er å anse som et enkeltvedtak, jfr. forvaltningslovens § 2 - første ledd, bokstav b.

Klagen sendes til Lødingen kommune.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2012.

Vedlegg. Bestemmelser for bruk av vannmålere i Lødingen kommune.

1. Anskaffelse, installasjon og gebyr for leie av vannmåler
1.1 Måleren er kommunens eiendom og selve måleren bekostes av kommunen. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket.
1.2 Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler i konsoll og ev. flytting av måleren. Installasjon av måler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av kommunen eller av godkjent rørlegger engasjert av kommunen.
1.3 Abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av vannmåler, som inkluderer anskaffelse, kontroll, vedlikehold, utskifting og administrasjon. Gebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.
2. Avlesning
2.1 Avlesning av vannmåleren foretas én gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen den fastsatte frist.
2.2 Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen stipuleres årsforbruket. Kommunen kan ev. selv velge å foreta avlesning av forbruket.
3. Kontroll
3.1 Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og revisjon/utskifting.
3.2 Kommunen kan til enhver tid, ev. etter skriftlig søknad fra leieren, foreta kontroll av vannmålere som er i bruk. Viser kontrollen en feilavlesning på mer enn 5 %, foretas justering av årsgebyret for foregående år og eventuell utskifting av måleren skjer uten kostnad for leieren.
3.3 Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, uten at dette medfører store kostnader, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret.
4. Flere tilknytninger
4.1 Hver eiendom skal normalt kun ha én tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres en måler for hver tilknytning. Eventuelle interne målere er kommunen uvedkommende.
5. Annet
5.1 Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke.
5.2 Dersom vannmåler ikke kan plasseres frostsikkert, skal gebyret baseres på stipulert forbruk etter vedtatte beregningsregler.
5.3 Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, fastsettes vannforbruket for vedkommende termin til antatt forbruk ganger 4.
5.4 For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.