Forskrift om tilsyn/inspeksjon og feiing i fritidsbygg, Hol kommune, Buskerud

DatoFOR-2011-12-15-1560
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forHol kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28, FOR-2002-06-26-847-§7-3, FOR-2002-06-26-847-§7-5
Kunngjort08.05.2014   kl. 15.45
KorttittelForskrift om tilsyn/inspeksjon og feiing, Hol

Hjemmel: Fastsatt av Hol kommunestyre 15. desember 2011 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3 og § 7-5.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn og feiing bidra til å forebygge brann i fritidsbygninger som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om boliger.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger eller områder i kommunen:

Fritidsboliger som er tilknyttet kommunal infrastruktur eller tilsvarende private anlegg.

§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn og feiing i bygningene, som følger av § 2 skal gjennomføres etter behov og ut i fra hvor mye fritidsboligen er i bruk.

Gjennom tilsynet skal det vurderes brannsikkerheten ved fyringsanlegget, rømningsveger og brannalarm/brannmeldere. Fyringsforhold kan også bli vurdert under tilsyn/inspeksjon og feiing.

§ 4.Myndighet

Det vil være feierinspektørene i Hol kommune som følger opp avvik gitt i henhold til gjeldende lovverk under myndighet av brannsjefen.

§ 5.Pålegg

Brannsjefen kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning i medhold av forebyggendeforskriften § 7-2.

§ 6.Gebyr for brannforebyggende tilsyn/inspeksjon og feiing

Finansiering av denne tjenesten vil bli gjennomført på samme måte som tilsyn/inspeksjon og feiing av bolig der finansieringen er basert på selvkostprinsippet. Størrelsen på det årlige gebyret vil bli bestemt av kommunestyret hvert år under behandling av gebyrer i kommunen.

§ 7.Klage

Vedtak truffet av kommunestyret/leder av brannvesenet etter delegert myndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 8.Ikrafttredelse

Den lokale forskriften trer i kraft 1. januar 2012.