Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2011-12-19-1510
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forOverhalla kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort12.01.2012   kl. 12.10
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Overhalla

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Overhalla kommunestyre 19. desember 2011 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16.

1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglement og regulativer.

De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

-Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyr.
-Forskrift 19. desember 2011 nr. 1510 om vann- og avløpsgebyrer, Overhalla kommune (dette dokumentet).
-Gebyrregulativet for vann og avløp i Overhalla kommune.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyr for vann- og avløpstjenester som kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnement:

-Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg til kommunens vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement. 

Abonnent:

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med gårds- og bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer og er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom privat ledning.
-Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der fester eier bygninger på tomta, og utøver festerett etter lov om tomtefeste.
-Eier/fester av eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 og § 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Engangsgebyr:

-Gebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Årsgebyr:

-Årsgebyr for vann- og avløpstjenester består av to deler:

Fastbeløp (abonnementsgebyr) og variabel del (forbruksgebyr).

Forbruksgebyret er basert på målt eller stipulert forbruk. 

Eiendom:

-Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lov om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom. 

Bruksareal (BRA) etter NS 3940:

-Forenklet kan man si at bruksareal omfatter alt areal innenfor boligens omsluttende vegger, samt tilhørende andel av fellesareal utenfor boligens omsluttende vegger. 

Næringsvirksomhet:

-Ervervsmessig virksomhet, inklusiv gårdsdrift. 

Offentlig virksomhet:

-Virksomhet drevet av staten, fylkeskommunen eller kommunen.

2. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr).
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester, ilegges etter lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, § 1.

Engangsgebyret betales ved tilknytning av vann- og/eller avløpsnett til bebygd eiendom og til eiendom ved førstegangsoppføring av bygg.

Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning.

Størrelsen på gebyret vedtas årlig av kommunestyret og framgår av gebyrregulativet.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyr for vann- og avløpstjenester består av to deler:

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Forbruksgebyr skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk med de reservasjoner som følger av disse forskrifter.

Samlede abonnementsgebyr for henholdsvis vann- og avløpstjenesten skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til tjenestene. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret for begge tjenestene.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og framgår av gebyrregulativet. 

§ 6.1 Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret er et fast beløp som betales av alle bolig-, fritids- og næringseiendommer. 

§ 6.2 Forbruksgebyr

-For næringsbygg og andre bygninger som ikke brukes som bolig, skal forbruket/den variable del av årsgebyret, beregnes på grunnlag av målt vannforbruk.
-Boligabonnenter betaler enten etter målt vannforbruk eller etter stipulert forbruk basert på bruksareal i henhold til NS 3940 og pris pr. m³ .
-Fritidsabonnenter betaler enten etter målt vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på bruksareal i henhold til NS 3940 og pris pr. m³ .
-Andel av stipulert forbruk og omregningsfaktor for stipulert forbruk [ m³ /m² ] framgår av gebyrregulativet.
§ 7.Installasjon og bruk av vannmåler

For installasjon og bruk av vannmåler gjelder følgende:

-Overhalla kommune er eier av vannmålerne.
-Kostnader med installasjon, drift, vedlikehold, flytting og kontroll av vannmåler dekkes av abonnenten.
-Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning. Fjernes eller skades måleren skal eieren omgående gi beskjed til kommunen.
-Det er abonnentens ansvar å sørge for at måleren blir avlest på forespørsel fra kommunen.
§ 8.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrer.

-Kommunen sender faktura for engangsgebyr til abonnenten samtidig som byggetillatelse gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledningsnett.

Engangsgebyr forfaller til betaling senest ved tilknytning.

-Årsgebyr for nærings-/bolig- og fritidseiendommer beregnes fra måneden etter at innflytting skjer eller brukstillatelse er gitt eller måneden etter tilknytning for bebygd eiendom som tilknyttes.
-Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år.
-Kommunen kan etter søknad gi fritak for årsgebyr ved frakobling fra kommunalt ledningsnett, dokumentert ved godkjent rørlegger.

Ny tilknytning krever ikke betaling av engangsgebyr.

Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes av abonnenten.

Arbeidet skal være dokumentert ved godkjent rørlegger og meldes Overhalla kommune.

-Årsgebyr betales i tre terminer.

3. Avsluttende bestemmelser

§ 9.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1.

§ 10.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes i henhold til kommunens delegasjonsreglement.

§ 11.Klage

Avgjørelser etter denne forskrift som følger forvaltningsloven kan påklages.

Klage sendes den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret etter forvaltningslovens kap. VII.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.