Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nord-Odal kommune, Hedmark

DatoFOR-2011-12-20-1456
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
EndrerFOR-2006-12-13-1655
Gjelder forNord-Odal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort05.01.2012   kl. 14.55
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Nord-Odal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nord-Odal kommunestyre 20. desember 2011 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

-Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
-Kapittel 11. Kommunale vann- og avløpsgebyrer i forurensningsforskriften.
-Forskrift 20. desember 2011 nr. 1456 om vann- og avløpsgebyrer i Nord-Odal kommune (dette dokumentet)
-Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ for vann- og avløpstjenester, Nord-Odal kommune
-Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg for Nord-Odal kommune (Tekniske og administrative bestemmelser)
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.
-Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.

-Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet)

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

-Arealet innenfor boligens omsluttende vegger og
-Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger.

For detaljer se NS 3940.

-Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

-Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

-Enhet:

En enhet i denne forskriften betyr en boenhet (for eksempel i et borettslag) eller en næringsenhet (for eksempel i kjøpesentre og i kombinerte bygg). Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt bad/WC og kjøkkendel. En næringsenhet er selvstendige lokaler (egen enhet), som brukes av eier selv eller leies ut til næringsvirksomhet.

-Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning.

-Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

-Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. Likt med fritidsbolig/hytte regnes helårsbolig som kun har innlagt vann via sommervannsledning.

-Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet.

-Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

-Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.

-Store boligbygg

Med store boligbygg menes boligblokker (bygningstype1 141-146) og rekkehus og kjedehus (bygningstype 131 og 133) dersom de har 16 boenheter eller mer.

-Sommervann

Ikke frostfri stikkledning

-Svømmebasseng

Basseng som er omfattet av søknadsplikt, jf. plan- og bygningsloven. Gjelder ikke badestamper eller mindre frittstående basseng (flyttbare) som enkelt monteres og tas ned igjen i forbindelse med sommersesongen.

-Tjenestedeklarasjon

Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes.

-Vannpost

Punktuttak av vann fra offentlig nett, direkte eller via privat stikkledning (sommervann) med tappekran utenfor bygningen. En vannpost kan være felles eller den kan være på hver enkelt bygning.

-Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

1Jf. Føringsinstruks for matrikkelen, versjon 2.4.1. Statens kartverk.

Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for leie av vannmåler
-Gebyr for midlertidig tilknytning.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangs oppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

For hver boenhet, inkludert fritidsboliger, betales fastlagt beløp uavhengig av størrelsen på boenheten.

For næringsbygg og offentlige bygg fastsettes engangsgebyret pr. m² bruksareal (BRA) etter NS 3940. Det betales også for tilbygg større enn 70 m² . Det beregnes halv avgift for kaldt lagerareal.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal i utgangspunktet dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten, det vil si de variable kostnadene, dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

6.1 Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori. Det differensieres mellom boligeiendommer, store boligbygg, fritidsboliger, næringseiendommer med forbruk mindre enn 500 m³ og næringseiendommer med forbruk mer enn 500 m³ .

Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp/enhet. Gebyrets størrelse fremgår av gebyrregulativet.

I kombinerte bygg betales det abonnementsgebyr for hver boenhet og hver næringsenhet.

Fritidsbebyggelse med vann fra vannpost betaler abonnementsgebyr som fritidsboliger pr. enhet.

Fritidsbebyggelse med felles vannpost med vannmåler betaler ett abonnementsgebyr tilsvarende bolig pr. vannpost.

6.2 Forbruksgebyr

Næringseiendommer og offentlige virksomheter (med unntak for kommunale boliger) betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

Store boligbygg betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, og prisen pr. m³ . Omregningsfaktor for stipulert forbruk [ m³ /m² ] er definert i gebyrregulativet. Det er ønskelig at det installeres måler i slike bygninger og det vil være et krav at dette installeres ved oppføring eller vesentlig endring av slike bygninger.

Fritids-/hytteabonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, og prisen pr. m³ . Omregningsfaktor for stipulert forbruk [ m³ /m² ] er definert i gebyrregulativet.

Fritidsbebyggelse med vann fra vannpost som betaler forbruksgebyr etter stipulert forbruk halveres omregningsfaktoren for hytter.

Abonnenter med svømmebasseng betaler etter faktisk (målt) vannforbruk og må installere vannmåler.

Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, ev. etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, og pris pr. m³ . Omregningsfaktor for stipulert forbruk [ m³ /m² ] er definert i gebyrregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8.

Kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

§ 7.Vannmåler

For installasjon, bruk og eventuell leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. Pris for eventuell leie av vannmåler og lignende fremkommer av gebyrregulativet.

§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens Tekniske bestemmelser, jf. Generelle bestemmelser.

§ 10.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7 og § 22. I henhold til forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 11.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Boligeiendommer som står ubebodd i mer enn 6 mnd kan etter skriftlig søknad fritas for den delen av årsgebyret som utgjøres av forbruksgebyret for angjeldende periode. Fritak gis ikke etterskuddsvis. Vurdering av fritakssøknad knyttes opp mot adresse registrert i folkeregisteret.

Etter søknad kan kommunen også gi fritak for abonnementsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

Avsluttende bestemmelser

§ 12.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 13.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av Næringsutvalget/Rådmannen i henhold til vedtatt delegasjonsreglement.

§ 14.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV–VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012. Samtidig oppheves forskrift 13. desember 2006 nr. 1655 om vann- og avløpsgebyrer, Nord-Odal kommune, Hedmark.