Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet, Hamar kommune, Hedmark

DatoFOR-2011-12-21-1320
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamar kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort22.12.2011   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tildeling av kommunal bolig, Hamar

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Hamar kommunestyre 21. desember 2011 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er at personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, kan få leie nøktern og egnet kommunal bolig, og å styrke rettssikkerheten for søkere til kommunal bolig.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder boliger som Hamar kommune disponerer for utleie til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Forskriften gjelder boforhold som har sin forankring i avtale om bruksrett til husrom mot vederlag, jf. husleieloven § 1-1.

Forskriften gjelder ikke ved søknad om opphold i institusjon, i omsorgsboliger i tilknytning til institusjon eller i omsorgsboliger med heldøgns tjenester.

Forskriften gjelder ikke enkeltpersoners rett til midlertidig bolig etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27.

§ 3.Målgruppe

Målgruppa for forskriften er personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Målgruppa omfatter personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer, manglende kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold.

Kapittel 2. Grunnvilkår for å få leie kommunal bolig

§ 4.Vilkår ved tildeling av bolig

For å få leie kommunal bolig etter denne forskriften, må som hovedregel alle grunnvilkårene i §§ 5-9 være oppfylt. Det kan gjøres unntak fra en eller flere av grunnvilkårene ved urimelig utslag i enkelttilfeller.

§ 5.Ikke alternative muligheter

Hvis søker har alternative muligheter til selv å skaffe egnet bolig, er han/hun som hovedregel ikke kvalifisert for tildeling av kommunal bolig.

§ 6.Oppholdstillatelse og botid

Søker må på søknadstidspunktet ha oppholdstillatelse i Norge, og ha bodd i Hamar kommune det siste året. Botiden må kunne dokumenteres ved utskrift fra folkeregisteret.

Det kan gjøres unntak fra vilkåret til registrering i folkeregisteret hvis søker på annen måte kan dokumentere faktisk botid.

Hvis vilkåret om faktisk botid og/eller vilkåret om dokumentasjon av botid får urimelig utslag, kan det i særlige tilfeller gjøres unntak fra disse vilkårene.

Vilkåret om botid gjelder ikke for flyktninger som skal førstegangsbosettes i Hamar kommune etter avtale med den norske stat.

§ 7.Nåværende boforhold

Søker må være, eller være i ferd med å bli, uten egnet bolig og ha behov for hjelp til å skaffe seg bolig.

Søker anses for å være i ferd med å bli uten egnet bolig hvis:

a)leiekontrakt utgår innen seks måneder uten at søker har rett til fornyelse, eller
b)hvis søker ikke har noe bosted ved utskriving fra institusjon eller lignende botilbud, og utskrivelse vil skje innen seks måneder, eller
c)hvis søkers nåværende bolig ikke er egnet.
§ 8.Alder

Søker må på søknadstidspunktet være fylt 18 år. Det kan gjøres unntak fra vilkåret til alder hvis søker har daglig omsorg for barn eller det foreligger andre særlige grunner. Hvis søker er under 18 år skal innvilgelse skje i samarbeid med verge og tjenesteapparat.

§ 9.Økonomiske forhold

Søkers økonomiske forhold må være slik at søker selv ikke er i stand til å skaffe seg egnet bolig. Det skal gjøres en individuell vurdering av husstandens totaløkonomi, der det tas hensyn til inntekt, formue, gjeldsbyrde, bidragsforpliktelse og lignende, sett opp mot muligheten søker har til å selv skaffe seg egnet bolig.

§ 10.Uoppgjort gjeld til Hamar kommune

Hvis søker har uoppgjort gjeld til Hamar kommune som følge av tidligere boforhold, kan det stilles vilkår om at det inngås nedbetalingsavtale for gjelden hvis skyldnerens økonomi åpner for det.

Kapittel 3. Prioritering mellom søkere som fyller kriteriene

§ 11.Prioritering

Er antallet søkere som fyller grunnvilkårene i forskriften kapittel 2 større enn antall kommunale boliger til disposisjon, skal det gjøres en prioritering mellom søkerne som oppfyller vilkårene. Ved prioriteringen skal det legges vekt på søkernes ulike behov og hvilke typer boliger som er tilgjengelige.

Søkere som etter en samlet vurdering synes å ha de mest påtrengende boligbehovet, skal prioriteres. Ved vurderingen av hvem som har det mest påtrengende boligbehovet, vektlegges særlig medisinske og/eller sosiale forhold. Det kan tas hensyn til at noen boformer stiller spesielle vilkår til en variert sammensetning av beboere.

Kapittel 4. Saksbehandling m.m.

§ 12.Enkeltvedtak iht. forvaltningsloven

Vedtak etter denne forskriften er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak gjelder.

§ 13.Positivt vedtak

En søker som får positivt vedtak skal få tildelt bolig innen seks måneder.

§ 14.Bortfall av vedtak om leie av kommunal bolig

Vedtaket bortfaller hvis:

a)søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt, slik at søker ikke lenger fyller grunnvilkårene i kapittel 2 for å få leie kommunal bolig, eller
b)søker ikke tar imot tilbudet om bolig.

Hvis vedtak om leie av kommunal bolig faller bort etter første ledd bokstav a), skal det fattes eget vedtak om bortfall.

§ 15.Leietid

Hovedregelen er at leietiden er tre år.

Søkere med varig behov for kommunal bolig kan etter en konkret vurdering gis lengre leietid enn 3 år, eller en tidsubestemt leiekontrakt.

Hvis det foreligger særlige grunner, kan det inngås tidsbestemt leieavtale for kortere tid enn tre år, jf. husleieloven § 11-1 sjette ledd. Bestemmelsen gjelder bare hvis leieren har fått opplyst skriftlig at avtalen gjelder bolig som skal brukes av vanskeligstilte på boligmarkedet, og at dette unntaket gjelder.

§ 16.Nytt vedtak ved utløp av leiekontrakt til kommunal bolig

Hvis leietaker ønsker å fornye leiekontrakten må hun/han søke om dette. Søknaden bør framsettes minst seks måneder før utløpet av inngått leiekontrakt, for at det skal være tilstrekkelig tid til å vurdere om søker fortsatt fyller kriteriene for å disponere kommunal bolig for vanskeligstilte.

Hvis det ikke finnes alternative bomuligheter, og øvrige vilkår i forskriften kapittel 2 er oppfylt, fattes det nytt vedtak om leie av kommunal bolig.

Hvis kommunen fatter vedtak om at søker skal få ny leiekontrakt, vurderer kommunen samtidig om søker skal tildeles annen egnet bolig tilpasset husstandens nåværende situasjon.

§ 17.Klageadgang

Enkeltvedtak kan påklages til Hamar kommunes klagenemnd. Klagen sendes innen tre uker til den avdelingen som har fattet vedtaket.

Kapittel 5. Ikrafttredelse og overgangsregler.

§ 18.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.

§ 19.Overgangsregler

Personer som leier kommunal bolig i Hamar kommune ved ikrafttredelsen av forskriften kan bo ut kontraktstiden uten å måtte søke i henhold til forskriften.

Ved utløpet av kontraktstiden må leietakere som har et husleieforhold som omfattes av virkeområdet i forskriften § 2 søke om å leie kommunal bolig, hvis de ønsker fornyet husleiekontrakt. Bestemmelsene i § 16 gjelder tilsvarende for disse.