Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak for kommunal vei, riks- og fylkeveger ved akutt luftforurensning, Bergen kommune, Hordaland

DatoFOR-2012-01-30-103
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse30.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§7
Kunngjort02.02.2012   kl. 15.05
RettetElektronisk kart 12. jan 2016.
KorttittelForskrift om midlertidig trafikkregulering, Bergen

Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre 23. januar 2012 og Statens vegvesen Region vest 30. januar 2012 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 7 annet ledd.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å redusere luftforurensningen fra trafikk med motorvogn i Bergen kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder all bruk av motorvogn hverdager, unntatt lørdag, i tidsrommet 06.00–22.00 innenfor ytre bompengeringen ved: Sandviken bomstasjon, Gravdal bomstasjon, Fyllingsdalen bomstasjon, Damsgårdsveien bomstasjon, Gyldenpris bomstasjon, Michael Krohns gate bomstasjon, Fjøsangerveien bomstasjon, Storetveitveien bomstasjon og Natlandsveien bomstasjon. Se vedlagt kartskisse: 

Kart

§ 3.Forbud

I forbindelse med at det foreligger/er fare for luftforurensningsverdier som overskrider grenseverdiene i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 7 om lokal luftkvalitet, gjelder forbud mot all privat bruk av personbiler hvis registreringsnummer som slutter på partall på datoer som representerer oddetall. Tilsvarende gjelder forbud mot all privat bruk av personbiler med registreringsnummer som slutter på oddetall på datoer som er partall.

§ 4.Unntak

Forskriften gjelder ikke for følgende motorvogn: Elbiler, gassbiler, hybridbiler, biler som benyttes til transport av funksjonshemmede, kjøretøy benyttet til næringsvirksomhet, kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste, utrykningskjøretøy, pasienttransport og kjøring knyttet til liv og helse, samt personbiler med minimum tre personer.

Fører av kjøretøy plikter selv å påse at kjøretøyet faller under unntakene i første ledd. Ved eventuell kontroll skal bilfører kunne dokumentere at kriteriene er oppfylt.

Det kan ikke dispenseres fra forskriften.

§ 5.Varighet

Forskriften gjelder fra den dato når vilkårene etter § 3 er oppfylt og til perioden med overskridelse av grenseverdiene i forurensningsforskriften ikke lenger foreligger eller at det ikke er fare for slike overskridelser.

Kommunen og regionvegkontoret kunngjør når forskriften tar til å gjelde og når den skal slutte å gjelde.

§ 6.Håndheving/gjennomføring

Politiet har fullmakt til å håndtere kjøreforbud etter denne forskriften.

Politiet kan fravike forbudet i forskriften § 3 i henhold til vegtrafikkloven § 9.

§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.