Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, Krødsherad kommune, Buskerud

DatoFOR-2012-02-09-164
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse23.02.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forKrødsherad kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1967-02-10-§27, FOR-1988-12-23-1073, FOR-2003-12-08-1479-§6
Kunngjort23.02.2012   kl. 14.30
KorttittelForskrift om gebyr for konsesjonssaker, Krødsherad

Hjemmel: Fastsatt av Krødsherad kommunestyre 9. februar 2012 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a, forskrift 23. desember 1988 nr. 1073 om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. Delegering av myndighet, og delegeringsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479 § 6.

§ 1.Det skal betales gebyr for behandlingen av følgende saker:
a)Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3.
b)Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 23 § 12. Gebyret kreves inn av kommunen i alle saker. Kommunen skal ikke betale gebyr til seg selv.

Når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt (slektskapskonsesjon), jf. konsesjonsloven § 5 andre og tredje ledd og § 9 fjerde ledd, skal det ikke betales gebyr.

§ 2.For behandling av konsesjonssøknader som nevnt i § 1 a) kreves et gebyr for kurante saker på kr 1500,-. Øvrige saker kr 5000,-.

For behandling av søknader om delingssamtykke som nevnt i § 1 b) kreves et gebyr på kr 2 000,-.

§ 3.Det skal betales ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom. Det samme gjelder ved såkalte stripeerverv til veiformål og lignende fra flere eiendommer.

Det skal betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om der er flere erververe av samme eiendom.

§ 4.Det organ som avgjør saken i første instans kan, når særlige grunner foreligger, helt eller delvis frita for gebyr.

Fylkesmannen er klageinstans for kommunens avgjørelser av søknad om å frita for gebyr.

§ 5.Denne forskriften trer i kraft så snart den er kunngjort.