Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2012-02-15-165
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse15.02.2012
Sist endretFOR-2012-05-23-480 fra 07.06.2012
EndrerFOR-1984-04-04
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§28, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§73, LOV-1981-03-13-6-§79
Kunngjort23.02.2012   kl. 14.30
KorttittelForskrift om renovasjon, Oslo

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 15. februar 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) § 28, § 30, § 34, § 37, § 73 og § 79. Endret ved forskrift 23 mai 2012 nr. 480 (i kraft 7 juni 2012).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Formål

Forskriftens formål er å sikre at husholdningsavfallet kildesorteres og håndteres i henhold til avfallshierarkiets prioriteringer, herunder avfallsreduksjon, ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og deponering av husholdningsavfall. Dette skal gjøres ved en miljø- og klimavennlig, økonomisk, brannforebyggende og helsemessig hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall i Oslo kommune.

Forskriftens bestemmelser skal anvendes slik at formålene søkes oppnådd.

§ 1-2.Virkeområde

Forskriften gir bestemmelser om den kommunale hente- og bringeordning for husholdningsavfall, og gjelder alle registrerte grunneiendommer i Oslo kommune der det oppstår husholdningsavfall.

Forskriften gir bestemmelser om avfallsgebyr.

§ 1-3.Definisjoner
a)Adkomstvei: Trilleavstand fra kjørbar vei til standplass.
b)Abonnent: Eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale avfallsordningen.
c)Alternativ avfallsløsning: Dypoppsamler, bunntømt container, avfallssug eller lignende.
d)Bringeordning: Innsamling der abonnenten bringer det kildesorterte husholdningsavfallet til et mottaks-/behandlingsanlegg.
e)Farlig avfall: Avfall som kan forårsake skader på dyr, mennesker eller miljø dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Årsaker til dette kan være at det er brennbart, etsende, giftig, påvirker arveanleggene eller fremkaller allergiske reaksjoner. Også avfall fra husholdninger kan være farlig avfall. Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er hårpleieprodukter, lim, sparepærer, oppladbare batterier, maling, lakk, løsemidler, stekeovnsrens, sølvpuss, spillolje osv.
f)Gjenbruksstasjon: Betjent mottak der abonnenten kan levere større mengder tørt kildesortert husholdningsavfall som ikke kan leveres i oppsamlingsenhet på grunn av sin type, størrelse eller tyngde.
g)Henteordning: Innsamling der det kildesorterte husholdningsavfallet hentes hos abonnenten, transporteres og leveres mottaks-/behandlingsanlegg.
h)Husholdning: Alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus osv.
i)Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende, jf. forurensningsloven § 27.
j)Kildesortering: Sortering av husholdningsavfall i ulike typer.
k)Kjørbar vei: Vei der bil som henter husholdningsavfallet kan komme fram på en forsvarlig måte.
l)Miljøstasjon: Ubetjent mottak der abonnenten kan levere sortert farlig avfall.
m)Minigjenbruksstasjon: Betjent mottak for mindre mengder husholdningsavfall som ikke kan leveres i oppsamlingsenhet på grunn av sin type.
n)Mottaks-/behandlingsanlegg: Spesielt tilrettelagt område for organisert oppsamling/behandling av kildesortert husholdningsavfall.
o)Oppsamlingsenhet: Fellesbetegnelse for enheter (container eller beholder) som benyttes til oppbevaring av kildesortert husholdningsavfall. Volum på enheten tilpasses det enkelte abonnement.
p)Renovatør: Person som betjener renovasjonsbil og som foretar tømming av abonnentens oppsamlingsenhet.
q)Restavfall: Husholdningsavfall som ikke blir gjort til gjenstand for gjenbruk eller kan materialgjenvinnes.
r)Returpunkt: Ubetjent, lokalt mottak hvor abonnenten kan levere visse typer kildesortert husholdningsavfall.
s)Standplass: Fysisk plassering av oppsamlingsenhetene. Det kan være registrert flere standplasser på en eiendom. Flere abonnenter kan ha felles standplass. For alternativ avfallsløsning er standplass det sted der avfallet fysisk hentes av kommunen.
t)Tømmehyppighet: Antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom.

Kapittel 2. Kommunal avfallsordning

§ 2-1.Generelt

Kommunen skal samle inn husholdningsavfall hos abonnenten, transportere og levere husholdningsavfallet til mottaks-/behandlingsanlegg (henteordning).

Kommunen skal sørge for hensiktsmessige bringeordninger for husholdningsavfall som ikke er omfattet av den kommunale henteordningen.

Abonnenten skal kildesortere og levere husholdningsavfallet etter kommunens anvisning. Dette gjelder både hente- og bringeordninger.

§ 2-2.Henteordning

Kommunen har en lovpålagt plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall. Innsamlingen skal gjennomføres slik at belastningen for omgivelsene hva angår støy, lukt, støv, miljøutslipp og trafikale forhold blir så liten som mulig. Det skal tas hensyn til renovatørenes arbeidsmiljø. Husholdningsavfall som er omfattet av henteordningene skal være kildesortert etter kommunens anvisning.

Oppsamlingsenheten tømmes den virkedag kommunen bestemmer. Restavfall skal tømmes minimum en gang per uke. Kommunen kan bestemme en annen tømmehyppighet for alternativ avfallsløsning. Søl som oppstår i forbindelse med tømming skal fjernes av kommunen.

Abonnenten plikter å gi melding til kommunen dersom det oppdages mangel ved avfallsinnsamlingen.

§ 2-3.Bringeordning

Kommunen plikter å sørge for brukervennlige og hensiktsmessige bringeordninger for husholdningsavfall som på grunn av sin type, størrelse eller tyngde ikke er omfattet av henteordningen.

Husholdningsavfallet skal kildesorteres av abonnenten og leveres riktig mottaks-/behandlingsanlegg, som for eksempel returpunkt, miljøstasjon, gjenbruksstasjon, minigjenbruksstasjon, hageavfallsmottak eller leveres i tråd med bransjeordninger der dette er etablert.

Ved levering til kommunalt mottaks-/behandlingsanlegg plikter abonnenten å overholde de til enhver tid gjeldende leveringsbetingelser.

Kommunens kostnader ved bringeordninger er finansiert av det ordinære avfallsgebyret, og abonnenten betaler ikke gebyr ved faktisk levering.

For gjenbruksstasjoner og minigjenbruksstasjoner gjelder en øvre volumgrense for kostnadsfri levering som følger av de til enhver tid gjeldende leveringsbetingelser. I tillegg kan det pålegges å betale et gebyr ut fra bruk og/eller varetype.

§ 2-4.Informasjons- og opplysningsplikt

Kommunen plikter å informere om den kommunale avfallsordningen. Abonnenten plikter å opplyse om forhold som kan ha innvirkning for eget abonnement.

§ 2-5.Godkjenning

Innsamlingsløsningen hos abonnenten skal til enhver tid være tilpasset kommunens avfallsordning.

For å sikre en hensiktsmessig og hygienisk betryggende oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall skal derfor antall oppsamlingsenheter, volum på oppsamlingsenhetene, tømmehyppighet, bruk av komprimeringsutstyr og standplass godkjennes av kommunen før innsamlingsløsningen etableres og tas i bruk. Det skal ta hensyn til abonnentens ønsker. På samme måte skal kommunen godkjenne alternativ avfallsløsning.

Det kan settes vilkår i godkjenningen. Helsemyndigheter og brannvernmyndigheter er ansvarlig for at helse- og brannvernregelverk følges, og kan av eget tiltak sette vilkår som sikrer en helsemessig tilfredsstillende og brannsikker oppbevaring og plassering av oppsamlingsenheter for husholdningsavfall.

Ny kommunal avfallsordning, eller endrede faktiske forhold hos abonnenten, kan medføre at godkjenningen endres eller bortfaller.

§ 2-6.Alternativ avfallsløsning

Der forholdene ligger til rette for det, og kommunen finner det nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall, kan det gis pålegg om etablering av, eller tilkobling til alternativ avfallsløsning med mindre dette fremstår som urimelig tyngende for abonnenten.

§ 2-7.Eierforhold, vedlikehold og utskiftning

Oppsamlingsenheten eies av kommunen, som er ansvarlig for å plassere oppsamlingsenheten på godkjent standplass. Kommunen er ansvarlig for nødvendig vedlikehold, oppgradering og utskiftning.

Alternative avfallsløsninger eies av abonnenten, som er ansvarlig for nødvendig oppgradering og vedlikehold. For å sikre at den alternative avfallsløsningen til enhver tid er tilpasset kommunens avfallsordning, kan kommunen pålegge utskiftning av løsningen med mindre dette fremstår som urimelig tyngende for abonnenten.

§ 2-8.Standplass

Standplassen skal ha en plassering og være av en slik beskaffenhet at den sikrer en hensiktsmessig, brannsikker, og helsemessig hygienisk oppbevaring av husholdningsavfall. Standplassen skal tilrettelegges slik at den i så stor grad som mulig er universelt utformet og kan benyttes av alle på en likestilt måte.

Der forholdene ligger til rette for det kan kommunen pålegge flere abonnenter å etablere og bruke felles standplass og/eller felles oppsamlingsenhet.

Privat vei, adkomstvei, standplass og avfallsrom/bod skal tilfredsstille følgende krav:

a.Standplass skal være lett tilgjengelig, og ha fast og vannrett underlag på bakkenivå. For beholdere mindre enn 400 liter kan kravet om fast underlag fravikes. Vinterstid skal adkomstvei og standplass være ryddet for snø og strødd. Standplass skal ligge maksimum 10 meter fra kjørbar vei. Dersom avfallet oppbevares i stålcontainere eller alternative avfallsløsninger skal renovasjonsbilen kunne rygge helt inn til standplass.
b.Privat vei som renovasjonsbil skal kjøre på må tåle et akseltrykk på 11,5 tonn. Veibredde skal minimum være 3 meter, minimum 3,5 meter dersom renovasjonsbilen må rygge. Veiskulder skal være 0,5 meter på hver side. Dør, port e.l. som renovasjonsbilen må passere skal minimum være 3 meter bred, ved rygging skal bredden være 3,5 meter. Høyden skal være minimum 3,6 meter.
c.Adkomstvei skal ikke ha trapper, eller stigning > 1:7 og pålessingsstedet skal være tilnærmet flatt. Dør, port e.l. på adkomstvei skal gjøres tilgjengelig for kommunen og ha en bredde ≥1 meter, og en høyde ≥ 2 meter, og ha fastmonterte dørstoppere. Dørterskel med høyde > 2,5 cm skal ha fastmonterte trilleramper med helning ≤ 1:4.

For å sikre faktisk tilgang til standplass skal abonnenten uoppfordret levere kommunen nøkkel til dør/port.

d.Lukket avfallsbod eller avfallsrom skal ha belysning med minimum lysstyrke på 100 lux.

Kommunen kan i spesielle tilfeller etter søknad gi dispensasjon fra kravene nevnt i bokstav a–d. Det kan settes vilkår ved dispensasjoner, herunder krav om at oppsamlingsenhetene pliktes fremtrillet til egnet sted på hentedag.

§ 2-8 gjelder så langt den passer også for alternative avfallsløsninger.

§ 2-9.Forholdet til plan- og bygningsloven

Etablering og endring av standplass kan være søknadspliktig etter reglene i plan- og bygningslovgivningen. Dette er forhold som abonnenten må avklare med plan- og bygningsmyndigheten i kommunen.

§ 2-10.Bruk av oppsamlingsenheter/alternativ avfallsløsning

Oppsamlingsenheten skal bare brukes til egnet husholdningsavfall oppstått på egen eiendom.

Oppsamlingsenheten skal kun inneholde fastsatt type kildesortert husholdningsavfall som er pakket i henhold til anvisninger fra kommunen i egnede poser. Oppsamlingsenheten skal ikke inneholde husholdningsavfall som på grunn av sin type, størrelse, eller tyngde ikke omfattes av henteordningen, eller som på annen måte kan utsette renovatøren for fare eller ulempe. Farlig avfall må aldri plasseres i oppsamlingsenhetene, men leveres i henhold til anvisninger fra kommunen. Spisse eller skarpe gjenstander skal pakkes spesielt. Oppsamlingsenheten skal ikke pakkes fastere enn at den lett kan tømmes. Lokket på oppsamlingsenheten skal til enhver tid kunne lukkes helt igjen.

Dersom oppsamlingsenhetene fylles med feil type husholdingsavfall, komprimeres for mye eller avfallsmengdene forøvrig tilsier det kan kommunen pålegge en endring i antall, type, og størrelse på oppsamlingsenhetene. Se for øvrig forskriftens § 3-3 og § 3-4 e.

Abonnenten er ansvarlig for nødvendig renhold av oppsamlingsenheter/alternativ avfallsløsning, og for nødvendig renhold, rydding og vedlikehold av standplass. Dersom abonnenten unnlater å etterkomme pålegg om renhold, rydding og fjerning av forsøpling kan rimelige utgifter til dette formål kreves dekket av abonnenten.

Eier av alternativ avfallsløsning er ansvarlig for at avfallsløsningen driftes og brukes slik at kommunens lovpålagte henteplikt kan gjennomføres uten at det oppstår unødig driftsmessig stans under tømmingen.

Ved gjentatt uriktig bruk av oppsamlingsenhetene eller alternativ avfallsløsning og/eller ved defekt alternativ avfallsløsning, og for å sikre at formålet med forskriften oppfylles, kan kommunen gi pålegg om endring av abonnementet, herunder utplassere nye oppsamlingsenheter som tilfredsstiller kommunens krav. Pålegget skal være skriftlig og endringen må ikke være urimelig tyngende for abonnenten.

For øvrig gjelder § 2-10 gjelder så langt den passer også for alternative avfallsløsninger.

Kapittel 3. Avfallsgebyr

§ 3-1.Avfallsgebyret

Eier av eiendom hvor det oppstår husholdningsavfall plikter å betale avfallsgebyr. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, er festeren ansvarlig for avfallsgebyret om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

Satsene for avfallsgebyr fastsettes årlig av bystyret i Oslo kommune.

§ 3-2.Avfallsgebyrets løpetid

Gebyrplikt løper fra det tidspunkt eiendommen tas i bruk.

Opphør i abonnement som permanent fraflytting, nedrivning, brann m.v. må meldes skriftlig til kommunen. Endringer av volum på oppsamlingsenhet og bestilling av nye abonnement skal skje skriftlig. Gebyret løper inntil melding er mottatt og godkjent av kommunen.

§ 3-3.Differensiering av avfallsgebyret

Avfallsgebyret er differensiert og deles i

-En hoveddel som er lik for alle abonnenter med samme volum husholdningsavfall, samme antall standplasser og samme tømmehyppighet per uke.
-En tilleggsdel som kun belastes de abonnenter som får utført tilleggsarbeid i forbindelse med kommunens innhenting av husholdningsavfall.

Gebyrdifferensieringen er knyttet opp mot reelle kostnadsforskjeller knyttet til betjening av den enkelte abonnent, sortering av avfallstyper i ulike oppsamlingsenheter med ulikt enhetsgebyr, oppsamlingsenhetens volum, tømmefrekvens, deling av standplass og oppsamlingsenhet med andre abonnenter. For å stimulere til økt kildesortering og gjenvinning kan det påløpe tilleggsgebyr for grove overtredelser av kommunens anvisning for kildesortering.

§ 3-4.Gebyrsystemet

Avfallsgebyret består av flere komponenter:

a.Enhetsgebyr: med enhetsgebyr menes et fast gebyr fastsatt i forhold til oppsamlingsenhetens volum, og//eller type alternativ avfallsløsning. Gebyret multipliseres med antall tømminger per uke.
b.Standplassgebyr: med standplassgebyr menes et fast gebyr per standplass. Standplassgebyret multipliseres med antall tømminger per uke.
c.Trinnvis tilleggsgebyr: med tilleggsgebyr menes et gebyr som er ment å kompensere for kommunens tilleggsarbeid ved innhentingen av husholdningsavfallet hos den enkelte abonnent. Det beregnes tilleggsgebyr for adkomstvei over 10 meter, ulåste dører/porter, trapper og heis. Tilleggsgebyret beregnes trinnvis og multipliseres med antall restavfallsbeholdere på standplass og antall tømminger per uke.
d.Fast tilleggsgebyr for låst dør: det ilegges et fast tilleggsgebyr per dør/port som renovatøren må låse opp for å gjennomføre henteordningen. Fast tilleggsgebyr multipliseres med antall tømminger per uke.
e.Ved grove overtredelser av kommunens anvisning for kildesortering, og etter forutgående skriftlig varsel om å bringe forholdet i orden, kan det ilegges tilleggsgebyr for å dekke ekstra kostnader.
0Endret ved forskrift 23 mai 2012 nr. 480.
§ 3-5.Innkreving

Avfallsgebyret blir krevd inn sammen med andre kommunale gebyrer. Gebyret er sikret med legalpant i eiendommen.

Abonnenten plikter å kontrollere mottatt faktura slik at avfallsgebyret stemmer overens med den tjenesten som faktisk utføres.

Kapittel 4. Beslutningsmyndighet og klageadgang

§ 4-1.Beslutningsmyndighet

Oslo kommune ved etat med ansvar for renovasjonsområdet har beslutningsmyndighet i henhold til bestemmelser i forskriftens kapittel 2, kapittel 3, § 3-1 første ledd, § 3-2 til § 3-5, og kapittel 4, § 4-2.

Etaten som har ansvar for renovasjonsområdet fører tilsyn med at forskriftens bestemmelser overholdes, og fatter enkeltvedtak i henhold til forskriftens bestemmelser.

§ 4-2.Dispensasjon

Kommunen kan i spesielle tilfeller etter søknad gi dispensasjon fra én eller flere av bestemmelsene i forskriften. Det er en forutsetning at en slik dispensasjon er i tråd med forskriftens formål.

Det kan settes vilkår ved dispensasjonen.

§ 4-3.Klage

Enkeltvedtak som fattes i medhold av denne forskriften, kan påklages etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI.

Klagen rettes til etaten som har ansvar for renovasjonsområdet og avgjøres av Oslo kommunes klagenemnd.

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til klager.

Kapittel 5. Sanksjoner

§ 5-1.Sanksjoner

Overtredelse av forskriften kan straffes med bøter, jf. forurensningslovens § 79, 2. ledd.

Kapittel 6. Ikrafttreden

§ 6-1.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra vedtaksdato.

Fra samme tidspunkt oppheves Renovasjonsforskrift for forbruksavfall vedtatt av Oslo bystyre 4. april 19841 og sist endret 22. mai 1996.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.