Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn i brannobjekter med fyringsanlegg, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2012-02-15-287
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse12.04.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28, FOR-2002-06-26-847-§7-5
Kunngjort12.04.2012   kl. 14.35
KorttittelForskrift om gebyr for feiing og tilsyn, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 15. februar 2012 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 annet ledd og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-5.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Forskriften fastsetter gebyr for all feiing og tilsyn som gjennomføres av Brann- og redningsetaten i hele Oslo kommune i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3 første til femte ledd.

§ 3.Definisjoner 

Lovbestemt feiing/tilsyn: De feie- og tilsynsoppgaver som Brann- og redningsetaten skal gjennomføre i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3 første ledd, samt de de feie- og tilsynsoppgaver som kommunestyret eller byrådet for øvrig kan legge til Brann- og redningsetaten i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3 annet til femte ledd. 

Feiing: Rengjøring av røykkanal og uttak av sot etter behov. Det inkluderer ikke fresing av røykkanal. 

Fyringsanlegg: Ildsted, sentralvarmekjele eller varmluftsaggregat der varmluft skal produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal og skorstein, samt eventuelt matesystem for brensel. 

Matesystem: Anlegg for tilførsel av fast, flytende eller gassformig brensel. 

Røykkanal: Kanal for transport av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til fri luft, herunder røykrør, anbringer og skorstein. 

Skorstein (pipe): Vertikal del av røykkanal. Skorstein kan omfatte flere vertikale røykkanaler. 

Tilsyn: Kontroll med at fyringsanlegget er intakt, virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot brann og annen skade. Tilsyn er å påse at bestemmelser gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven følges (overvåkning/kontroll). Tilsynet omfatter også eventuelle reaksjoner etter tilsynet i henhold til bestemmelsene i brann- og eksplosjonsvernloven § 37. Pålegg og forbud om bruk. 

Sotbrann: Brann som oppstår i skorsteinen når beksot eller løs sot antennes. Sot setter seg på skorsteinsveggene når forbrenningen i ildstedet er ufullstendig, for eksempel ved dårlig trekk, lav temperatur eller fuktig ved. 

Bruker: Den som i egenskap av eier, eller i henhold til avtale med eier har total eller partiell bruksrett til et brannobjekt med fyringsanlegg.

§ 4.Feie- og tilsynsgebyr

Feie- og tilsynsgebyret fastsettes og innkreves årlig sammen med de øvrige kommunale avgifter og gebyrer. Gebyret deles inn i et tilsynsgebyr og et feiegebyr. Tilsynsgebyret settes likt for hver boenhet som har registrert ildsted. Feiegebyret kommer i tillegg til tilsynsgebyret. Feiegebyret dekker feiing av røykkanalen og fjerning av sot. For boliger/bygninger som har gassfyrt fyringsanlegg, svares kun et gebyr for tilsynet. Eier/bruker plikter å melde fra til kommunen, Brann- og redningsetaten, dersom fyringsanlegg/ildsted installeres, eller at antall skorsteiner som er i bruk endres.

Gebyret er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men gjelder for hele feieperioden/intervallet uavhengig av når i feieperioden tjenesten finner sted.

Gebyr kan innkreves selv om feiing og/eller tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller hvis:

-Feieren ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig
-Feieren etter varsel og oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende trygg og sikker adkomst til fyringsanlegget. Dette gjelder også sikkerhetskravene til arbeid på tak.
§ 5.Uteblivelse ved varslet feiing/tilsyn

Varslet feiing/tilsyn kan avbestilles og avtales på nytt uten ytterligere gebyr, dersom eier/bruker gir beskjed innen 24 timer før varslet feiing/tilsyn. Det same gjelder dersom eier/bruker gir beskjed innen 24 timer før varslet feiing/tilsyn. Det samme gjelder dersom eier/bruker innen 14 dager etter varslet feiing/tilsyn på nytt får avtalt feiing/tilsyn. For ny avtale om feiing/tilsyn utover dette intervallet belastes et nytt gebyr.

§ 6.Feie- og tilsynsgebyret skal dekke
-Feiing/tilsyn i henhold til gjeldende lovverk (forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn)
-Kontroll av skorstein etter sotbrann
-Varsel om feiing/tilsyn
-Informasjonstiltak for riktig fyring og generelt brannvern
-Saksbehandling.
§ 7.Gebyrfritak

Fritak gis når eier/bruker dokumenterer at frakobling av fyringsanlegg og blending av skorstein er utført tilfredsstillende.

Eier/bruker plikter å melde fra til kommunen, Brann- og redningsetaten, dersom fyringsanlegg/ildsted installeres eller tilkobles igjen.

§ 8.Andre tjenester

Eier/bruker av fyringsanlegg som ønsker frivillig feiing og tilsyn utenom lovpålagt feiing og tilsyn, fjerning av beksot, filming av skorsteinsløp og lignende, må selv ta kontakt med Brann- og redningsetaten og avtale dette. Brann- og redningsetaten fastsetter gebyr på tilleggstjenestene og foretar fakturering direkte til kunden.

§ 9.Myndighet

Oslo kommune ved Kemnerkontoret gis myndighet til å innkreve gebyr etter denne forskriften, etter oppgave fra Brann- og redningsetaten.

§ 10.Klage

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages etter brann- og eksplosjonslvernloven § 41.

§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.