Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Lenvik kommune, Troms

DatoFOR-2012-02-23-829
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse23.02.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forLenvik kommune, Troms.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2004-06-01-931-§12-6
Kunngjort30.08.2012   kl. 14.50
KorttittelForskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Lenvik

Hjemmel: Fastsatt av Lenvik kommunestyre 23. februar 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6. 

Denne forskrift erstatter forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13, jf. § 12-6.

Forøvrig gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften.

Denne forskriften gjelder fra det tidspunkt den er godkjent av kommunestyret og trer i kraft fra 1. mars 2012.

§ 1.Formål

Denne forskriften setter krav til tekniske løsninger og forvaltningsmessige forhold og skal benyttes for etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og ved vesentlig endring av avløpsanlegg, slik at miljøet beskyttes mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann og at brukerinteresser ivaretas.

§ 2.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften.

I tillegg gjelder følgende: 

Avløpsanlegg: Alle utvendige installasjoner som er nødvendige for å transportere sanitært avløpsvann til godkjent utslippssted. 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, sisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. 

Mannhull: Et mannhull er en åpning i toppen av en slamavskiller eller en lukket tank. Et mannhull brukes for tilkomst av tømmeutstyr eller for inspeksjon av tanken. 

Soneinndeling: Delområder med særskilte krav til utslippskonsentrasjoner/renseeffekt. 

Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett, eller andre kilder hvor urin og/eller fekalier normalt transporteres med vann. 

Gråvann: Avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (unntatt klosettavløp). 

Tot P: Total fosfor. 

BOF5: Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Innhold av organisk stoff. 

SS: Suspendert stoff. Mål på innhold av partikler i avløpsvann. 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er normalt overflatevann (sjø, bekk, elv, innsjø og våtmark). 

Normalnull 1954 (NN 195): Nullnivået i Norges offisielle høydesystem. Hovedsakelig som følge av landheving ligger NN 1954 de fleste steder litt over dagens middelvannstand. 

Nøytral fagkyndig: person eller firma som kan vise til relevant utdannelse, anerkjente kurs og praksis for å kunne dimensjonere og utforme infiltrasjonsanlegg 

Kjørbar vei: Vei som har tilfredsstillende snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle en tankbil for septiktømming. Det skal ikke være vegetasjon eller andre hindringer som hindrer adkomst for tankbil. Om vinteren må veien være brøytet og om nødvendig strødd. Hvorvidt en vei er kjørbar etter ovenstående, avgjøres av kommunen.

§ 3.Virkeområde for lokal forskrift

Lokal forskrift gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter med utslipp mindre enn 50 pe. For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder denne forskriften bare dersom det er innlagt vann. Unntatt fra forskriftens virkeområde er bebyggelse der avløpet er tilkoplet offentlig avløpsanlegg.

§ 4.Krav til avløpsanlegg

Avløpsanlegget skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til:

a)Avløpsvannets mengde og egenskaper

b) Forebygging av lekkasjer

c) Begrensning av forurensninger av resipienten som følge av overløp.

Det er ikke tillatt å montere avfallskvern på rørarrangement som tilknyttes mindre avløpsanlegg. Som hovedregel tillates ikke tett tank som varig avløpsløsning. Kommunen kan vurdere å tillate tett tank i spesielle tilfeller. Tett tank skal kun benyttes for klosettavløp (svartvann). Det skal benyttes lavtspylende toalett, vakuumtoalett eller tilsvarende. Tanken skal ha alarm for høy vannstand.

§ 5.Krav til renseeffekt/utslippskrav

Kommunen er inndelt i følgende soner med tilhørende minimumskrav til renseeffekt (se vedlagte sonekart for Lenvik kommune, 2 stk. kart): 

Tabell 1: Krav til renseeffekt

SonerBeskrivelseMaksimum utslipps-
konsentrasjon
Tilsvarende prosent rensegrad
Sone 1Utslipp til sjø. Bruk av slamavskiller som eneste rensetrinn vil normalt være en godkjent renseløsning.Suspendert stoff (SS): < 180 mg/l.20 %
Sone 2Områder med langfjære
A: Infiltrasjonsanlegg

B: Renset avløp føres til diffust utslipp i øvre del av fjæresonen.
C: Utslipp til sjø

Tot P: < 4 mg/l
BOF5: < 75 mg/l
BOF5: < 75 mg/l
Suspendert stoff (SS): < 180 mg/l.

60 %
70 %
70 %
20 %
Sone 3Urenset utslipp til sjø kan normalt tillates. Gjelder alle områder som ikke er tilgjengelige for kommunens slamtømmeutstyr-0 %
 

pdf.gif

1. Soneinndeling mht. krav til rensing av avløpsvann

Oversiktskart Lenvik kommune. Vedlagt følger oversiktskart med aktuelle soneinndeling, se vedlegg til dette dokumentet. 

Inndeling i soner;

Sone 0Offentlig forsyning av VA-anlegg. Tilknytningsplikt til offentlig VA-nett.
Sone 1Utslipp til sjø. Bruk av slamavskiller som eneste rensetrinn vil normalt være en godkjent renseløsning.
Sone 2Områder med langfjære. Krav til rensing.
Sone 3Områder med utslipp til sjø. Direkteutslipp til sjø kan normalt tillates.
Sone 4Utslipp til ferskvann inkl. grunnvannsnivået. Krav til rensing.
 

2. Oversiktskart over sone 0, Lenvik kommune 

pdf.gif

Kart som viser offentlig vann- og avløpsforsyning, knyttet til sentrumsområdene i kommunen. Se vedlegg til dette dokument.

§ 6.Krav til utslippssøknad, dokumentasjon og saksbehandling

Etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og vesentlig endring av avløpsanlegg, er søknadspliktig i henhold til forurensningsforskriften § 12-4. Søknadsskjema «søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg» skal brukes.

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. For de anleggstyper der VA-miljøblad er tilgjengelige, skal renseanlegget prosjekteres og bygges etter siste versjon av disse. Ved søknad om utslippstillatelse skal det gis prosjekteringsdokumentasjon, tegninger og beskrivelser som medfølger utslippssøknaden. Dersom valg av rensemetode fraviker fra anerkjent dimensjonering og godkjente rensemetoder som er beskrevet i teknisk veileder, kan utslippssøknaden avslås. Alternativt kan det gis en midlertidig utslippstillatelse på særskilte vilkår som regulerer krav til oppfølging og dokumentasjon. Avløpsanlegget gis da status som forsøksanlegg for en periode på inntil 5 år.

Slamavskiller skal ha dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller NS-EN 12566-1. For utslippsledning fra slamavskiller til sjø skal det gis prosjekteringsdokumentasjon, tegninger og beskrivelser av hvor dypt utslippet skal føres under laveste vannstand. I mannhull på alle slamavskillere og tette tanker skal det dokumenteres påmontert fallsikring.

Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller NS-EN 12566-3. Dokumentasjon av prosedyre for prøvetaking og behandlingseffekt skal også være etter denne standarden. Dokumentasjon av infiltrasjonsanlegg skal utarbeides av nøytral fagkyndig. Kommunene kan kreve ytterligere informasjon (inkl. vannanalyser) om resipienten som skal benyttes.

Ved felles plassering av hele eller deler av avløpsanlegget på andres eiendom, skal tinglyst erklæring om rettighet til å legge, fornye og vedlikeholde anlegget vedlegges søknaden.

Utslippstillatelse vil ikke bli gitt dersom pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett kan gis med hjemmel i plan- og bygningsloven og/eller forurensningsloven eller at omsøkt tiltak ligger i område for offentlig avløp.

§ 7.Krav til prosjektering og utførelse av avløpsanlegg

Foretak som prosjekterer eller utfører avløpsanlegg omfattet av denne forskriften skal være kvalifisert innenfor fagområdet. Dette gjelder både for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Valgt rensemetode må tilfredsstille krav til renseeffekt og utslippskrav som framkommer i § 5. Praktisk utførende skal kunne dokumentere nødvendig kompetanse for utførelse av arbeidet. Når avløpsanlegget er ferdig bygget må ferdigmelding sendes til kommunen.

§ 8.Krav til drift og vedlikehold av avløpsanlegg

Slamavskillere og tette tanker skal tømmes iht. kommunal tømmeordning. Minirenseanlegg tømmes iht. kommunal tømmeordning, eller iht. retningslinjer fra leverandøren. Ved installering av slamavskillere, tette tanker eller andre renseanlegg som krever tømming, stilles det krav om at anlegget er tilgjengelig for tømming fra kjørbar vei. I de tilfeller der minirenseanlegg, infiltrasjonsanlegg eller biofilter benyttes til rensing eller etterpolering av sanitært avløpsvann, skal det inngås en skriftlig drifts- og serviceavtale mellom eier og service-/vedlikeholdsforetaket. Service-/vedlikeholdsforetak skal sende rapport for anlegg med service- og vedlikeholdsavtale til kommunen, innen 1. februar året etter utført service/vedlikehold. Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges.

For alle felles private avløpsanlegg, og ved utvidelse av eksisterende fellesanlegg, vil kommunen anbefale at det inngås skriftlig avtale som regulerer alle forhold knyttet til drift- og vedlikehold av avløpsanlegget.

§ 9.Utslippsted

Utslippssted for avløpsvann skal normalt etableres på følgende måter:

-Utslipp til sjø skal normalt etableres minimum 2 meter under laveste vannstand, tilsvarende 4 meter under nullnivået for NN 1954 (tilnærmet middelvannstand). Dette gjelder for sone 1 og sone 2 C, jf. § 5.
-Utslipp til elv/bekk skal kun forekomme til vassdrag med helårs vannføring, jf. § 3 i vannressursloven, eller til ledning for jordbruksdrenasje dersom den munner ut i resipient med årssikker vannføring.
-Utslipp til stedlige løsmasser ved utslipp av renset avløpsvann i sone 4.

I sone 2 når renset avløpsvann ikke kan føres til sjø med utslipp minimum 2 m under LLV, skal utslipsstedet etableres ved:

a)Utslipp til stedlige masser

Alternativt ved

b)etablering av et biofilter med etterfølgende utslippsgrøft med pukk-/steinsetting i fjæresonen.

Utslippssted for avløpsvann fra avløpsanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten og inngrep i naturen blir minst mulig, samt at konflikt med andre interesser unngås. Krav utover minimumskrav kan settes i enkeltsaker etter vurdering av lokale forhold.

§ 10.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 11.Tilsyn og kontroll

Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12 følges. Forurensningsmyndigheten har rett til og plikter å utføre tilsyn med avløpsanleggene. Tilsynet vil være risikobasert og vil minst omfatte kontroll av anleggenes ytelse og kontroll av kvalitet på utført service og vedlikehold. Kommunen har sanksjonsmulighet dersom anleggets ytelse ikke er tilfredsstillende, samt om service/vedlikehold er mangelfull, jf. forurensningsloven.

§ 12.Gebyr

Med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning § 11-4 krever kommunen saksbehandlingsgebyr i forhold til søknader om utslippstillatelse og kontrollgebyr. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen, jf. forurensningsloven § 52a.