Forskrift for husholdningsavfall, Rauma kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2012-02-28-201
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2012
Sist endret
EndrerFOR-2005-01-25-83
Gjelder forRauma kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort08.03.2012   kl. 14.50
KorttittelForskrift om husholdningsavfall

Hjemmel: Fastsatt av Rauma kommunestyre 28. februar 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34 § 37, § 79, § 83 og § 85.

§ 1.Mål for avfallssektoren

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i Rauma kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Rauma kommune.

Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer i de områdene som kommunen har bestemt.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Forskriften gjelder også eiendommer der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordningen.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

Rauma kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3.Definisjoner

Som avfall forstås (jf. forurensningslovens § 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander).

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Med matavfall menes matrester fra vanlige husholdninger og storhusholdninger, dvs. avfall fra produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltider.

Med våtorganisk avfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, kattesand og vått husholdningspapir.

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall, og leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi som har konsesjon for mottak av slike fraksjoner.

Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.

Med oppsamlingsenhet for avfall menes sekk, container, avfallsdunk eller annen type beholder, herunder også avfallssuganlegg. Rauma kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva Rauma kommune finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Med vernesekk menes duk i egnet materiale med loddsnor langs kanten. I påvente av innsamling legges vernesekk over avfallssekk for å sikre avfallet mot rotter og andre skadedyr.

Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling.

Med oppstillingsplass menes oppsamlingsenheten(e)s plassering på eiendommen. Dette kan være det samme som hentested.

Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). De kildesorterte fraksjonene skal behandles videre hos abonnenten ved hjemmekompostering, plasseres i egne oppsamlingsenheter for henting, eller leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjoner.

Med tømmefrekvens menes antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom.

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, for eksempel glassemballasje, tekstiler osv.

Med gjenvinningsstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall. Gjenvinningsstasjoner er som regel betjent.

Med hentesystem menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.

Med bringesystem menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon.

Med kompostering menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang.

Med NIR menes Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap.

§ 4.Kommunal innsamling av avfall

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall

I Rauma kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Alle husholdninger som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen.

Rauma kommune kan etter grunngitt skriftlig søknad, og etter at ev. kommunehelseansvarlig har uttalt seg, gi dispensasjon for særskilte eiendommer.

Rauma kommune kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunene kan ingen samle inn husholdningsavfall i Rauma kommune.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall o.l. i naturen. 

Kommunal renovasjon

Den kommunale renovasjonsordningen omfatter husholdningsavfall samt ev. annet avfall som er med i den samme ordningen (for eksempel enkelte typer næringsavfall). 

Farlig avfall

Rauma kommune skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen egen innsamlingsordning eller mottak ved gjenvinningsstasjoner.

Virksomheter som genererer farlig avfall ut over grensen satt i avfallsforskriften, henvises til godkjente private avfallsaktører.

§ 5.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall kan Rauma kommune tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet.

For de fleste avfallstyper som ikke omfattes av den tvungne avfallsordningen, tilbyr private firma mottak på gjenvinningsstasjon, sorteringsanlegg eller forbrenningsanlegg.

Private firma med konsesjon for slikt arbeid kan også, der dette er hensiktsmessig, tilby egen innsamling av næringsavfall som faller utenfor den kommunale innsamlingen.

§ 6.Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner Rauma kommune etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal avfallsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert av Rauma kommune. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert. 

Hentesystemet – fraksjoner

Alle abonnenter som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning skal kildesortere avfallet i følgende fraksjoner:

-Papp, papir og drikkekartonger.
-Plastemballasje.
-Restavfall.

Fraksjonene skal holdes adskilt og legges i egne oppsamlingsenheter hos hver abonnent.

Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingsenheten enn det som er nevnt ovenfor.

Det er ulike tømmefrekvenser for disse fraksjonene. For nærmere opplysninger om tømmefrekvenser henvises til egen informasjon. 

Bringesystemet – returpunkter og gjenvinningsstasjoner

Andre kildesorterte fraksjoner som eksempel glassemballasje, metallemballasje, klær, treverk og farlig avfall skal bringes og leveres til returpunkter eller gjenvinningsstasjoner. Rauma kommune kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenhetene hos hver abonnent eller til returpunkter, kan på bestemte vilkår leveres til godkjent gjenvinningsstasjon.

Farlig avfall fra husstander, som inngår i kommunal avfallsordning, kan også på bestemte vilkår leveres ved gjenvinningsstasjon.

§ 7.Kompostering

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til egen mottaksplass for hageavfall.

Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med Rauma kommune om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. De abonnenter som tegner slik kontrakt og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger våtorganisk avfall i oppsamlingsenhetene. Det kreves at komposteringen skjer i en beholder som godkjennes av Rauma kommune. Abonnenten må selv anskaffe beholder. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

Eventuelle anvisninger fra Rauma kommune skal følges, og det kan bli ført kontroll med at kontrakten etterleves.

§ 8.Abonnement og abonnentens plikter

Det skal være minimum ett sett oppsamlingsenheter (oppsamlingsenhet for hver fraksjon som samles inn) for hver abonnent.

Abonnenter som bruker sekk til restavfallet skal sørge for å ha et tilstrekkelig antall sekkestativ.

Oppsamlingsenhetene skal være av en slik beskaffenhet at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr, og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper. Kommunen kan sette krav til hvilken type oppsamlingsenhet som skal benyttes og hvor stor den skal være.

Abonnenten skal videre påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenheten skjer i samsvar med disse forskriftene.

§ 9.Anskaffelse og utlevering av oppsamlingsenheter

Alle oppsamlingsenheter, bortsett fra sekkestativ, tilhører Rauma kommune, som også har ansvaret for anskaffelse og utsetting. Rauma kommune avgjør når en oppsamlingsenhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting etter behov. Hver enkelt oppsamlingsenhet er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold. Unntak er spesialbeholdere, som må bekostes og eies av abonnenten. Slike spesialbeholdere må godkjennes av Rauma kommune.

Borettslag eller andre abonnenter som ønsker å gå sammen om felles oppsamlingsenhet(er), må ha kommunens samtykke.

Rauma kommune kan pålegge flere abonnenter å bruke fellesbeholder, når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for avfallssektoren slik dette fremgår av § 1.

For de fraksjoner der det benyttes sekk, vil det bli utdelt sekker tilsvarende ett årsabonnement en gang i året. Abonnenter som har behov for flere sekker, kan kjøpe slike ved henvendelse til kommunen. Prisen på ekstrasekker fastsettes av kommunestyret.

Kommunen kan formidle salg av sekkestativ og vernesekker.

Kommunen kan påby, eller på abonnentens regning besørge anskaffelse av nye eller flere sekkestativ, dersom det er for få sekkestativ, dersom sekkestativene er ødelagt eller ikke tilfredsstiller forskriftenes krav.

Ved kildesortering av avfall til materialgjenvinning kan Rauma kommune dele ut flere oppsamlingsenheter til samme abonnent.

§ 10.Plassering av oppsamlingsenheten

Alle oppsamlingsenheter må plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming.

Sekkene som fremsettes skal være igjenknyttet og være vernet mot dyr og fugler/regn og snø.

Oppsamlingsenheten skal hentedagen som hovedregel plasseres ved vegkant offentlig veg. Med offentlig veg menes riksveg, fylkesveg og kommunal veg. På hentestedet skal oppsamlingsenheten plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av oppsamlingsenheten. Enhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan Rauma kommune kreve at enhetene omplasseres. I perioder med is og snø må hentestedet være tilstrekkelig måket for snø og sandstrødd. Rauma kommune kan i slike perioder påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves resten av året.

I et område der det er satt av felles hentested for oppsamlingsenheter, kan kommunen pålegge abonnentene i området til å benytte denne.

Rauma kommune kan i enkelttilfeller samtykke i annen plassering enn det som er beskrevet ovenfor, mot et ekstragebyr som bestemmes i forbindelse med årlig gebyrfastsettelse. Ekstragebyr kan også ilegges for eiendommer med spesielle eller vanskelige tømmeforhold.

§ 11.Bruk av oppsamlingsenheten

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander, sprøytespisser mv. skal være forsvarlig innpakket før plassering i oppsamlingsenheten. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i oppsamlingsenheten. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling.

Flytende avfall skal ikke legges i oppsamlingsenheten.

I oppsamlingsenheten må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

Farlig avfall skal ikke legges i oppsamlingsenheten. Opplysninger om hvor slikt avfall kan leveres fås ved henvendelse til Rauma kommune. Det henvises også til § 4 og § 5 i foreliggende forskrift. I tvilstilfeller skal kommunen kontaktes på forhånd.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som Rauma kommune til enhver tid bestemmer.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet. Beholdere skal ikke være mer fylt enn at lokket lett kan lukkes, mens avfallssekker skal knyttes ordentlig igjen og om nødvendig dekkes av vernesekk slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstå. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at beholderne kan tømmes uten besvær. Største tillatte vekt på oppsamlingsenhetene er 30 kg pr. 140 liter beholdervolum og 25 kg for sekker. På vinterstid er brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

Der plassforholdene ikke tillater utplassering av nok beholdervolum for løst avfall, eller andre sterke grunner taler for det, kan Rauma kommune godkjenne bruk av beholder tilknyttet komprimator med brutto vekt inntil 300 kg. Ved komprimering av avfallet må komprimatoren være justert slik at denne vektgrensen ikke overskrides.

Abonnenten må sette rett oppsamlingsenhet fram til hentested innen kl. 07.30 tømmedagen for å ha krav på innsamling.

Abonnenten er ansvarlig for at oppsamlingsenhet ikke volder skade ved at den kommer på avveier fra oppstillingsplass eller hentested. Om nødvendig skal abonnenten etablere sikringsordninger som hindrer at oppsamlingsenhet flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Abonnenten skal bringe beholderen tilbake fra hentested til oppstillingsplass samme dag som den er tømt. (I de tilfeller der beholderen hentes/bringes til oppstillingsplass kan det presiseres hvilken vei beholderen skal stå, av hensyn til tilgjengelighet for abonnent eller renovatør, og unngåelser av klager om dette.)

Rauma kommune kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Rauma kommune er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

§ 12.Innsamling av avfall

Den som samler inn husholdningsavfall er bare pliktig til å ta med forskriftsmessig avfall som er lagt i riktig oppsamlingsenhet. Avfallet skal hentes rutinemessig etter fastsatt tømmekalender. I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen hentehyppighet, eller at innsamlingen bare skal foretas visse deler av året.

Ordinær innsamling er fra kommunens side kun beregnet på restavfall, papiravfall og plastemballasje.

Selve innsamlingen kan kommunen sette bort til privat renovatør. Denne kan etter avtale med kommunen samtidig påta seg innsamling og transport av næringsavfall.

All transport av avfall skal skje på en sanitær og estetisk måte. Kjøretøyet må være lukket slik at avfall ikke faller av.

§ 13.§§ 13 A-C er integrert i §§ 8–11.
§ 14.Bruk av oppsamlingsenheter for hytter og fritidsboliger

Det er etablert en egen innsamlingsordning for husholdningsavfall i Mjørneset hytteområde der det er utplassert en stor låsbar container. Hytteeierne skal sørge for nødvendig renhold av container og rydding av hentested og oppstillingsplass. Det er også hytteeiernes ansvar å foreta snørydding foran containeren tømmedagen.

Rauma kommune kan innføre tilsvarende ordninger for andre hytteområder i kommunen.

For øvrig gjelder bestemmelsene i denne forskriften.

§ 15.Kommunens plikter

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn beskrevet foran, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Eventuelt etablert sikring av beholder skal benyttes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av Rauma kommune og kunngjøres på egnet måte.

Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 16.Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene pga. feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til Rauma kommune.

§ 17.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale et årlig avfallsgebyr.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Rauma kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til Rauma kommune dersom han ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall.

Rauma kommune kan også bestemme at det skal betales gebyr for ulike tilleggstjenester, for eksempel ved levering av avfall til gjenvinningsstasjon eller behandlingsanlegg.

Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunen.

§ 18.Gebyrdifferensiering

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning kan kommunen innføre differensierte gebyrsatser.

Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, materialgjenvinning mv.

§ 19.Innkreving og renter

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Abonnenten skal betale gebyr, jf. § 2.

Kommunen kan ved å inngå en egen avtale overlate registrering og innkreving av gebyr til NIR eller andre.

§ 20.Delegering

Myndighet etter denne forskrift kan delegeres til NIR.

Den myndighet som i denne forskriften er lagt til NIR, er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 83.

§ 21.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen sendes til Rauma kommune. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for en særskilt klagenemnd.

§ 22.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Rauma kommune om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan Rauma kommune også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, ikke knytt/lukket eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 23.Ikrafttreden

Forskriften gjøres gjeldende fra 1. mars 2012. Fra samme tid oppheves forskrift 25. januar 2005 nr. 83 for husholdningsavfall, Rauma kommune, Møre og Romsdal gjort gjeldende fra 1. januar 2005.

§ 24.Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.