Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Hamar og Stange kommuner, Hedmark

DatoFOR-2012-03-07-254
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse07.03.2012
Sist endret
EndrerFOR-2006-06-19-718
Gjelder forHamar og Stange kommuner, Hedmark
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort29.03.2012   kl. 15.15
KorttittelForskrift om avløpsutslipp, Hamar og Stange

Heimel: Fastsatt av Hamar kommunestyre 29. februar 2012 og Stange kommunestyre 7. mars 2012 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del IV, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av avløpsvann fra alle bygninger som ikke er tilkoplet offentlige avløpsledninger, og hvor utslippet ikke overstiger 15 pe. For større anlegg er denne forskriften veiledende. Forskriften gjelder ikke de bygninger som omfattes av «lokal retningslinje for bygninger uten innlagt vann».

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Foretakssystem som beskrevet i forskrift om byggesak (SAK10) § 10, gjelder fullt ut. I tillegg skal foretakene ha tilsvarende systemer for forurensningslovgivningen. Kommunen kan føre tilsyn med den delen av systemet som omfatter forurensningslovgivningen, på lik linje som tilsyn etter plan- og bygningslovgivningen.

§ 2.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3, gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

-Med svartvann menes avløpsvann fra vannklosett. Gråvann er alt avløpsvann utenom vann fra vannklosett.
-Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, borehull, cisterneanlegg eller lignende som gjennom ledning eller slange er ført innendørs.

Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank/beholder eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunn eller oppsamlingstank. Beholdere inntil 25 l går ikke inn under denne definisjonen. Flere slike beholdere i serie/sammenkoblet er ikke tillatt.

-Med resipient menes vannforekomst som mottar utslipp fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern).
-Med rehabilitering menes alle endringer av bestående avløpsanlegg, med unntak av ny dykker.
-Med tot-P menes total fosfor. Analysen skal gjennomføres på akkreditert laboratorium etter gjeldende norsk standard.
-Med BOF5 menes et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av lett nedbrytbart organisk stoff i vann. Analysen skal gjennomføres på akkreditert laboratorium etter gjeldende norsk standard.
-E-Coli (Escherichia coli) er et mål på om det er ferske tarmbakterier i vannet.
-Med hydrogeologisk kompetanse menes kompetanse om grunnvann og rensing av avløpsvann i infiltrasjonsanlegg. Man må ha tilstrekkelig kunnskap innenfor fagområdene geologi, hydrogeologi og vannkjemi, for å kunne vurdere sentrale parametre som: infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet og jord som rensemedium.
-Med områdeplan menes en plan for vannforsyning og avløp for et avgrenset område.
-Med personekvivalent (pe) menes den mengde lett nedbrytbart organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra 1 person. 

§ 3 til § 12 i denne forskriften erstatter kravene i forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13.

§ 3.Krav til planlegging og utførelse

Foretak som prosjekterer skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering av mindre avløpsanlegg skal i tillegg ha kompetanse i hydrogeologi, avløpsteknikk og jord som rensemedium.

Foretak som utfører avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører arbeidene på stedet, skal minimum ha ADK1-kurs eller tilsvarende og i tillegg tilstrekkelig kursing i bygging av mindre avløpsanlegg.

I tettbygde områder, både boliger og fritidsboliger, skal avløpsløsningene sees i sammenheng. Dette gjelder også områder hvor vann ikke legges inn på byggetidspunktet. Kommunen avgjør i hvilke områder dette gjelder og hvilke krav til områdeplanlegging som gjelder. Også i andre særlige tilfeller, kan kommunen kreve en helhetlig plan for avløpet.

Det skal innhentes opplysninger om tilstanden for drikkevannskilder, rekreasjon og næringsvirksomhet, som kan tenkes å bli berørt av utslippet.

Alle tømmepunkt (kum) skal plasseres slik at de kan tømmes hele året med tankbil, jf. § 6-1 nedenfor. Avstand fra bil (stoppepunkt) til tømmepunkt (kum) skal ikke være mer enn 25 meter. Nærmere bestemmelser om krav til kjørbar veg og snuplass, er regulert i forskrift om tvungen tømming av avløpsanlegg § 6.

Ved etablering av anlegg på annenmanns grunn, skal eier av anlegget tinglyse erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring som skal tinglyses skal vedlegges søknaden.

§ 4.Utslippskrav

Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner eller renseeffekter, regnet som årlig middelverdi:

Parameter:Utslippskonsentrasjon:Renseeffekt:
Tot-P<1,0 mg/l>90 %
BOF5<25 mg/l>90 %

Det er ikke satt opp måleverdier for E-Coli. Disse måleresultatene brukes kun som indikator. Kommunen kan sette krav til maksimum utslipp av bakterier, for enkelte vannforekomster.

§ 5.Oppmalt matavfall (Avfallskvern)

Det er ikke tillatt å montere avfallskvern til røropplegg som tilknyttes private avløpsanlegg. 

§ 6. Godkjente renseløsninger

§ 6-1.Fellesbestemmelser

Tilkobling til offentlig ledningsnett når dette er mulig skal prioriteres foran andre løsninger.

Der forholdene ligger til rette for det, skal det benyttes følgende renseløsning:

-Lukket infiltrasjonsanlegg for sort- og gråvann samlet. Prosjekteres og utføres i henhold til VA/Miljøblad om lukkede infiltrasjonsanlegg og Norsk Vann rapport 178/2010 (revidert Norvar-rapport 49/1994), «Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg». 

Der forholdene ikke ligger til rette for å benytte lukket infiltrasjonsanlegg, tillates følgende renseløsninger:

-Våtmarksfilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad om våtmarksfilter. Alle våtmarksfiltre må ha serviceavtale, med tilsyn minimum 1 gang i året. Øvrige vilkår avtales i den enkelte sak.
-Biologisk/kjemisk renseanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad om minirenseanlegg. Skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN 12566-3:2005 + A1:2009 + NA:2009 (med nasjonalt tillegg). Alle minirenseanlegg må ha serviceavtale, med tilsyn minimum 1 gang i året.

Etter biologisk/kjemisk renseanlegg skal det være en slamavskiller minimum 1 m³, dykker og deretter skal det være etterpolering. Som etterpolering skal infiltrasjon i stedegen masse, sandfilter eller biologisk filter benyttes. Også andre etterpoleringsmetoder kan vurderes. Etter etterpoleringen kan det rensede vannet føres til vannresipient med årssikker vannføring.

Etterpolering i stedegne masser/sandfilter:

Arealet skal normalt kunne reduseres til 1/3 av infiltrasjonsflaten ved tilstrekkelig hydraulisk kapasitet, som beskrevet i VA/Miljøblad om lukkede infiltrasjonsanlegg.

Eksisterende sandfilter- og infiltrasjonsanlegg kan etter søknad, godkjennes som etterpolering. Dette forutsetter at anlegget har god nok hydraulisk kapasitet og at det er gitt utslippstillatelse ved etablering.

-Tett tank. Gjelder bare for svartvann. Løsningen godkjennes bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Det skal være alarm for høy vannstand. Tankvolum skal være minimum 6 m³ .
-Biologisk filter. Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Utføres i henhold til VA/Miljøblad. Alle biologiske filtre må ha serviceavtale, med tilsyn minimum 2 ganger i året. Dersom det ikke er mulig å føre utløpsvannet til infiltrasjon, skal det rensede vannet føres til vannresipient med årssikker vannføring. 

Felles for renseløsningene:

Alle nye infiltrasjonsanlegg skal ha peilerør i enden av infiltrasjonsgrøfta/grøftene.

Tette tanker og anlegg med pumper skal ha alarm.

Landbruksdrenering er ikke godkjent løsning for infiltrasjon eller etterpolering av avløpsvann.

Ved fordeling av avløpsvann fra 2 grøfter skal det etableres fordelingskum. Grenrør eller lignende godkjennes ikke.

Ved mer enn 2 grøfter, skal det brukes pumpe eller annen støtbelastning for fordeling. Dersom det bygges jordhauganlegg, skal det alltid benyttes støtbelastning.

Det skal være kjørbar atkomst for tømmebil til alle stoppepunkter hele året. 

Slamavskiller:

Skal utføres i henhold til VA/Miljøblad. For gråvannsanlegg kan prefabrikert filterposekum benyttes istedenfor slamavskiller. Type filterposekum skal godkjennes av kommunen.

§ 6-2.Fritidsboliger

For fritidsboliger gjelder samme krav til renseløsninger som for helårsboliger.

Det kan åpnes for at løsning med tett tank benyttes for både grå- og svartvann også i tilfeller hvor forholdene ligger til rette for infiltrasjon. En slik løsning vil vanligvis ikke tillates ved nye fritidsboliger (enkeltstående, hyttefelt og utvidelse av hyttefelt) og andre spesielle tilfeller. Kommunen avgjør i hvilke tilfeller dette gjelder. Dersom det åpnes for bruk av tett tank, skal tankvolum være minimum 6 m³ .

§ 6-3.Driftsbygninger

Det tillates ikke å føre avløp fra wc i driftsbygning til lager for husdyrgjødsel. Avløp fra driftsbygninger skal etableres i samsvar med § 6-1 ovenfor.

§ 6-4.Nye avløpsløsninger

Ved lansering av nye produkter på markedet, kan kommunen vurdere å gi tillatelse til løsninger som ikke er beskrevet i § 6-1 til § 6-3 ovenfor. I slike tilfeller må det fremlegges dokumentasjon på anleggets renseløsning og funksjon.

§ 7.Utslippssted

Ved valg av utslippssted skal det legges vekt på resipientens kapasitet, økologi og brukerinteresser. Ved utslipp til innsjø, tjern eller dam skal utløpet være dykket til enhver tid.

Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring. Med dette menes vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt. (Jfr. § 3 i lov om vassdrag og grunnvann).  

§ 8. Tilsyn, drift og vedlikehold

§ 8-1.Tilsyn

For de enkelte anleggstypene gjelder:

-Lukket infiltrasjonsanlegg:

Skal ha eksternt tilsyn og levere årsrapport minimum hvert 5. år.

-Biologisk/kjemisk renseanlegg, våtmarksfilter og biologisk filter:

Skal ha serviceavtale med renseanleggleverandør eller annen fagkyndig virksomhet som kommunen godkjenner. Som en del av serviceavtalen skal anlegget ha eksternt tilsyn og levere årsrapport hvert år. Hvert 5 år skal det i tillegg føres tilsyn med anleggene og det skal tas vannprøver. Vannanalyser skal bekostes av abonnenten.

-Tett tank:

Slamtømmer gjennomfører tilsyn av tett tank ved hver tømming.

Kommunen fastsetter nærmere bestemmelser om 5 års kontroll og årsrapporter. Kommunen kan bestemme å utføre dette i egen regi, eller pålegge bruk av annet selskap som skal godkjennes av kommunen.

§ 8-2.Drift og vedlikehold

Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges, samt at anlegget ikke påføres skade.

Krav til tømmehyppighet, kjørbar veg og abonnentens plikter er fastsatt i «forskrift om tvungen tømming av mindre avløpsanlegg». 

Infiltrasjon:

Fordelingskum og støtbelaster skal kontrolleres og rengjøres ved behov. Alarm for høy vannstand skal kontrolleres. Dette skal utføres av huseier minimum 1 gang i året. Det anbefales at det inngås serviceavtale med fagkyndig foretak som sikrer årlig gjennomgang av hele avløpsanlegget. 

Biologisk/kjemisk renseanlegg:

Innomhusanlegg skal tømmes av den leverandør/fagkyndig virksomhet som det er inngått serviceavtale med. Slammet skal leveres på godkjent avfallsplass. Slam fra utomhus (slamavskiller) skal tømmes på lik linje med vanlig ordning for slamavskillere. 

Biologisk filter og våtmarksanlegg:

Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder kravene.

§ 9.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 10.Holdbarhet for private avløpsanlegg (alder)

Alle private renseanlegg som omfattes av denne forskrift har en forventet levealder på 20-30 år. Eldre anlegg vil bli krevd utbedret jf. § 6 ovenfor.

Eldre biologiske/kjemiske renseanlegg, som ikke er godkjent etter NS-EN 12566-3, er ikke lenger tillatt og kommunen vil kreve utslippssøknad jf. § 6 ovenfor.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft umiddelbart. Samtidig oppheves forskrift 19. juni 2006 nr. 718 om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hamar kommune, Hedmark og forskrift 13. september 2006 nr. 1706 om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Stange kommune, Hedmark.