Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Hamar og Stange kommuner, Hedmark

DatoFOR-2012-03-07-289
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse07.03.2012
Sist endret
EndrerFOR-2006-06-19-719, FOR-2006-09-13-1707
Gjelder forHamar og Stange kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2004-06-01-931-§11-4
Kunngjort12.04.2012   kl. 14.35
KorttittelForskrift om kontrollgebyr for avløpsanlegg, Hamar og Stange

Hjemmel: Fastsatt av Hamar kommunestyre 29. februar 2012 og Stange kommunestyre 7. mars 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg fra bygninger med og uten innlagt vann, som ikke er tilknyttet offentlig avløp og hvor kommunen er forurensningsmyndighet.

§ 2.Definisjoner

Innlagt vann:

Se lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

§ 3.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved nye/endrede tillatelser til utslipp fra bygninger med/uten innlagt vann.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet. Gebyrene kan differensieres.

§ 4.Kontrollgebyr

Kontrollgebyr er et årlig gebyr som skal betales for bebygd eiendom som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Det betales gebyr for hvert enkelt anlegg på eiendommen. Gebyret framgår av kommunens gebyrregulativ og kan differensieres.

For at et årlig gebyr for en eiendom skal opphøre permanent, må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent rørlegger, og skriftlig melding fra rørleggeren sendes kommunen.

For midlertidige fritak fra gebyret må det sendes inn skriftlig søknad. Fritak gis for ett år av gangen. Gjelder også for eiendommer uten innlagt vann.

Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet. Gebyrene kan differensieres.

§ 5.Innbetaling av gebyrer

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse er behandlet. Kontrollgebyr faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer, i form av eget gebyr, eller innbakt i øvrig septikavgift/slamgebyr. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kapittel 7.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft umiddelbart. Samtidig oppheves forskrift 19. juni 2006 nr. 719 om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Hamar kommune, Hedmark og forskrift 13. september 2006 nr. 1707 om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Stange kommune, Hedmark.