Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Sarpsborg kommune, Østfold

DatoFOR-2012-03-29-278
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse04.04.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§48, LOV-1981-03-13-6-§49, LOV-1981-03-13-6-§50, LOV-1981-03-13-6-§52, FOR-2004-06-01-931-§2-12, FOR-2004-06-01-931-§7-5, FOR-2004-06-01-931-§11-4
Kunngjort04.04.2012
KorttittelForskrift om gebyrer for saksbehandling, Sarpsborg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sarpsborg bystyre 29. mars 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 48, § 49, § 50 og § 52A, forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 2-12, § 7-5 og § 11-4.

Kap. 1. Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Hjemmel: Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 2-12, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1-1.Virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og kontroll med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

§ 1-2.Definisjoner 

Forurenset grunn: jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger fastsatte normverdier for forurenset grunn, jf. vedlegg 1 til dette kapitlet, eller andre helse- og miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering må likestilles med disse. Grunn der konsentrasjonen av uorganiske helse- eller miljøfarlige stoffer ikke overstiger lokalt naturlig bakgrunnsnivå i området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført, skal likevel ikke anses for forurenset. Grunn som danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft, regnes som forurenset grunn dersom ikke annet blir dokumentert. 

Tiltakshaver: den person eller foretak som terrenginngrepet utføres på vegne av og som er ansvarlig for at tiltaket blir utført i samsvar med myndighetskrav. 

Terrenginngrep: graving, planering, masseuttak, utfylling og andre inngrep som kan medføre skade eller ulempe ved at eksisterende forurensning spres eller gjøres mindre tilgjengelig for oppryddingstiltak. 

Akseptkriterier: beregnede konsentrasjoner av enkeltstoffer eller stoffgrupper i grunnen, som kan aksepteres på bakgrunn av en risikovurdering basert på planlagt bruk av eiendommen og stedsspesifikke forhold for øvrig. Klima- og forurensningsdirektoratet kan fastsette retningslinjer for hvordan akseptkriteriene skal utarbeides.

§ 1-3.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-søknad om godkjenning av tiltaksplan.

Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens saksbehandling av tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av bystyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 1-4.Gebyr for kontroll/tilsyn

Gebyr for kontroll/tilsyn belastes der kommunen finner det nødvendig å gjennomføre kontroll/tilsyn. Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av bystyret og framkommer av gebyrregulativet.

Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens kontroll og tilsyn ved opprydding i forurenset grunn ved bygge- og/eller gravearbeider.

§ 1-5.Innbetaling av gebyrer

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om godkjenning av tiltaksplan er behandlet. Gebyr for kontroll/tilsyn faktureres etter at kontroll/tilsyn er gjennomført.

§ 1-6.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kap. 7. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 1-7.Klage

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan ikke påklages.

Enkeltvedtak fattet etter § 1-4 og § 1-6 i denne forskrift kan påklages til kommunen innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

Kap. 2. Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn med utslipp av sanitært avløpsvann

Hjemmel: Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 2-1.Virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og kontroll av utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann.

§ 2-2.Definisjoner

I samsvar med forurensningsforskriften § 11-3 gjelder følgende definisjoner: 

Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad og lignende. 

Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. 

Personekvivalent (pe): Med personekvivalent (pe) forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra 1 person.

§ 2-3.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-Søknad om utslippstillatelse
-Søknad om endring av utslippstillatelse.

Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens saksbehandling av mindre avløpsanlegg.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av bystyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 2-4.Årlig tilsynsgebyr

Årlig tilsynsgebyr er et årlig gebyr som skal betales av alle boenheter som har et separat avløpsanlegg innenfor kommunens myndighetsområde. Hver boenhet skal belastes med gebyr. Størrelsen på tilsynsgebyret fastsettes årlig av bystyret og framkommer av gebyrregulativet.

Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens kontroll og tilsyn av mindre avløpsanlegg. Det vil ikke bli utført årlig kontroll.

For at tilsynsgebyret for en boenhet skal opphøre, midlertidig eller permanent, må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen.

§ 2-5.Innbetaling av gebyrer

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse er behandlet. Tilsynsgebyr faktureres årlig.

§ 2-6.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kap. 7. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 2-7.Klage

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan ikke påklages.

Enkeltvedtak fattet etter § 2-4 og § 2-6 i denne forskrift kan påklages til kommunen innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

Kap. 3. Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn med utslipp til luft

Hjemmel: Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 7-5, jf. lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 3-1.Virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og kontroll med utslipp til luft i henhold til definisjonene i forurensningsforskriften kap 7.

§ 3-2.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling i medhold av forurensningsforskriften kap 7.

Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens saksbehandling.

Gebyrene kan kreves av de ansvarlige etter forurensningsforskriften § 7-3, samt av eiere av mindre fyringsanlegg, og skal settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen, jf. forurensningsloven § 52a. Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av bystyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 3-3.Gebyr for kontroll/tilsyn

Gebyr for kontroll/tilsyn belastes der kommunen finner det nødvendig å gjennomføre kontroll/tilsyn. Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av bystyret og framkommer av gebyrregulativet.

Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens kontroll og tilsyn ved krav fastsatt i medhold av forurensningsforskriften kap 7 om luftkvalitet.

§ 3-4.Innbetaling av gebyrer

Kommunen sender faktura for gebyr etter at saksbehandling/kontroll er gjennomført.

§ 3-5.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kap. 7. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 3-6.Klage

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan ikke påklages.

Enkeltvedtak fattet etter § 3-2 og § 3-4 i denne forskrift kan påklages til kommunen innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

Kap. 4. Gebyr for kontroll/tilsyn med næringsavfall

Hjemmel: Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 48, § 49, § 50 og § 52A.

§ 4-1.Virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens tilsyn ned besitter av næringsavfall. Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

§ 4-2.Gebyr for kontroll/tilsyn

Gebyr for kontroll/tilsyn belastes der kommunen finner det nødvendig å gjennomføre kontroll/tilsyn. Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av bystyret og framkommer av gebyrregulativet.

Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens kontroll og tilsyn ved krav fastsatt i medhold av forurensningsloven § 32 og § 48.

§ 4-3.Innbetaling av gebyrer

Kommunen sender faktura for gebyr etter at kontroll/tilsyn er gjennomført.

§ 4-4.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kap. 7. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 4-5.Klage

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan ikke påklages.

Enkeltvedtak fattet etter § 4-2 og § 4-4 i denne forskrift kan påklages til kommunen innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

Kap. 5. Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn med utslipp av oljeholdig avløpsvann

Hjemmel: Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 5-1.Virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn/kontroll med utslipp av oljeholdig avløpsvann fra

a)bensinstasjoner
b)vaskehaller for kjøretøy
c)motorverksteder
d)bussterminaler
e)verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og
f)anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.
§ 5-2.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-Søknad om tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens saksbehandling av tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av bystyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 5-3.Gebyr for kontroll/tilsyn

Gebyr for kontroll/tilsyn belastes der kommunen finner det nødvendig å gjennomføre kontroll/tilsyn. Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av bystyret og framkommer av gebyrregulativet.

Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens kontroll og tilsyn med utslipp av oljeholdig avløpsvann.

§ 5-4.Innbetaling av gebyrer

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om godkjenning av tiltaksplan er behandlet. Gebyr for kontroll/tilsyn faktureres etter at kontroll/tilsyn er gjennomført.

§ 5-5.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kap. 7. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 5-6.Klage

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan ikke påklages.

Enkeltvedtak fattet etter § 5-3 og § 5-5 i denne forskrift kan påklages til kommunen innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.