Forskrift om gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, Tana kommune, Finnmark

DatoFOR-2012-03-29-280
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse01.04.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forTana kommune, Finnmark
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort04.04.2012
KorttittelForskrift om saksbehandlingsgebyr etter bygningsloven, Tana

Hjemmel: Fastsatt av Tana kommunestyre 29. mars 2012 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1 med tilhørende forskrifter.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyr for dekking av kommunens kostnader til saksbehandling etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter (lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling).

§ 2.Plikt til å betale gebyr

Alle som får utført tjenester etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, skal betale gebyr etter fastsatte satser. Alle gebyrer skal betales etter faktura utsendt fra Tana kommune. Gebyrkravet rettes til den som har underskrevet søknaden som tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. For godkjenning av ansvarsretter rettes gebyrkravet til den som godkjennes. Gebyrer etter plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden skulle bli avslått.

§ 3.Beregningstidspunkt

Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, tilleggs- eller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling foreligger.

§ 4.Betalingstidspunkt

Gebyret faktureres som hovedregel når vedtak fattes eller tjenesten er levert. Gebyret kan likevel deles opp slik at en del faktureres når søknaden registreres. For saker som behandles i to eller flere trinn, skal gebyret være betalt før det gis igangsettingstillatelse, eller det treffes nye vedtak i saken, herunder brukstillatelse, ferdigattest eller driftstillatelse. Nye søknader for samme eiendom behandles ikke dersom gebyr i tidligere sak ikke er betalt.

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kan kommunen kreve et purregebyr på 10 % av rettsgebyret. Må kommunen purre flere ganger, skal kommunen i tillegg til purregebyr kreve morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato.

Dersom en kunde av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen, så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for det som er betalt for mye i gebyr.

Når det gjelder private forslag til reguleringsplan, eller planforslag fra andre sektormyndigheter, faktureres gebyret før 1. gangs behandling av planforslag i kommunen.

§ 5.Timepris

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid, skal det brukes en timesats på 1,2 promille av årslønnen til saksbehandler.

§ 6.Prisregulering

Gebyrsatsene blir regulert hvert år i forbindelse med kommunens budsjettbehandling. Endringer i gebyrsatsene kunngjøres på kommunens hjemmesider. Det tas utgangspunkt i gebyrregulativet for saker etter plan- og bygningsloven vedtatt av Tana kommune 15. desember 2011.

§ 7.Avbrutt arbeid/trukket sak

Når tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, skal det betales 50 % av normalt gebyr. For plansak som er ferdig forberedt for politisk behandling, beregnes likevel fullt gebyr.

§ 8.Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen av eget tiltak, eller på anmodning, fastsette et passende gebyr. Ved vurderingen tar kommunen utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile de gjennomsnittlige kostnadene for behandlingen av liknende saker. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

Kommunen kan rette feilaktig utregnet gebyr på eget initiativ. Dersom kommunen oversitter saksbehandlingsfristene, reduseres eller tilbakebetales gebyret i henhold til reglene i plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

§ 9.Klageadgang

Gebyrfastsettelse iht. denne forskriften er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages. Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig, kan gebyrvedtaket påklages innen 3 uker, jf. forvaltningslovens § 29.

§ 10.Generelt

Kommunen kan engasjere nødvendig sakkyndig bistand til vurdering av søknaden eller deler av denne, på tiltakshavers regning. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredningene. Det samme gjelder for kontroll.

§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2012.