Forskrift for innsamling av forbruksavfall, Søndre Land kommune, Oppland

DatoFOR-2012-04-23-1484
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse23.04.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forSøndre Land kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort25.08.2016   kl. 15.40
KorttittelForskrift for innsamling av forbruksavfall, Søndre Land

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Søndre Land kommunestyre 23. april 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 85.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Mål for avfallssektoren

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av forbruksavfall i Søndre Land kommune.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift for farlig avfall.

Forskriften gjelder også for husholdningsavfall fra hytter, støler og fritidseiendommer, herunder permanent oppsatt campingvogn. Kommunen bestemmer til enhver tid hvilke ordninger som gjelder for fritidsbebyggelse med hensyn til forbruksavfall som restavfall og kjøkkenavfall, samt andre avfallstyper som det finnes hente- eller bringeordninger for. Kommunen kan eventuelt bestemme at i visse områder skal fritidsbebyggelse ha felles oppsamlingsenhet (container) for restavfall og organisk avfall.

Kommunen avgjør til enhver tid hva som skal defineres som forbruksavfall.

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer i kommunen hvor det oppstår husholdningsavfall, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert regnes alltid hver enkelt bolig med eget kjøkken. Likt med selvstendig bruksenhet regnes to hybler med felles kjøkken. Utover to hybler som deler felles kjøkken, regnes en bruksenhet pr. to hybler. Søndre Land kommune avgjør i tvilstilfelle hva som skal regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Giftig og miljøfarlig forbruksavfall som for eksempel plantevernmidler, medisiner, kvikksølvtermometre og bilbatterier, omfattes ikke av disse forskriftene. Det henvises i denne forbindelse til avfallsforskriften. Videre omfatter ikke disse forskriftene flytende avfall, større metallgjenstander, varm aske samt etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

Bygnings- og opprydningsavfall samt annet avfall som ikke faller inn under vanlig forbruksavfall, skal den enkelte selv bringe fram til offentlig godkjent mottaksplass.

Søndre Land kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent: Eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. 

Atkomstvei: Den vei som renovasjonskjøretøyet bruker for å komme fram til hentestedet. 

Avfall (jf. forurensningslovens § 27): Kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg med mer. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall. 

Avfallsbesitter: Med avfallsbesitter regnes den som har produsert avfallet og har eiendomsretten til avfallet. 

Boenhet: Med boenhet regnes bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/WC og kjøkkendel. 

Bringeordning: Kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass som returpunkt, lokalt avfallsmottak eller annen tilrettelagt felles innsamling. 

Bygnings- og oppryddingsavfall: Avfall som oppstår ved riving av ulike bygningselementer (vegger, tak, gulv, grunnmurer osv.) samt fra ulike innredningselementer (skap, hyller, faste benker osv.). 

Farlig avfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker og dyr. 

Gjenvinningsstasjon: Spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av sortert avfall. 

Hentested: Sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling. 

Henteordning: Kildesorteringssystem der kildesortert avfall og restavfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig. 

Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som løst inventar og lignende. 

Kommunal renovasjon: Lovpålagt kommunal renovasjon av husholdningsavfall samt renovasjon av næringsavfall som er med i den samme ordningen. 

Kildesortere: Å holde avfallets ulike fraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). 

Kjøkkenkvern: Mekanisk innretning for neddeling av matrester fra husholdninger som tilføres avløpsnettet. 

Kompostering: Biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang. 

Lokalt avfallsmottak: Spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall som er betjent og har faste åpningstider. 

Næringsavfall: Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Oppsamlingsenhet: Plastbeholder, container eller annen godkjent enhet for å henlegge avfall til kommunal henting. 

Produksjonsavfall: Den del av avfallet fra næringsvirksomhet som ikke defineres som forbruksavfall. 

Restavfall: Avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall. 

Returpunkt: Lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor abonnentene kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, for eksempel glass, papir osv. 

Smitte-, risiko- og/eller problemavfall: Smittefarlig, potensielt smittefarlig og estetisk skjemmende avfall som blod og stikkende/skjærende avfall. 

Spesialavfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall og/eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller skade på mennesker og dyr. Det vises til forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 

Transportvei: Vei for manuell transport av oppsamlingsenheter fra hentested til renovasjonskjøretøy. 

Våtorganisk avfall: Lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, kattesand, vått husholdningspapir og nedbrytbare papirbleier.

§ 4.Kommunal renovasjon av avfall

Søndre Land kommune har vedtatt lovpålagt kommunal renovasjon av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Alle bebygde og/eller bebodde eiendommer som faller innenfor denne forskriftens virkeområde omfattes av denne renovasjonsordningen.

Kommunen kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering av avfallet.

Kommunen skal sørge for innsamling av avfallet som omfattes av disse forskriftene, men kan gi adgang til at andre står for selve gjennomføringen eller deler av denne. Kommunen bestemmer til enhver tid hvilke fraksjoner av forbruksavfallet som skal samles inn av kommunen og hvilke som abonnentene eventuelt kan ta hånd om på egen eiendom. De fraksjonene som ikke samles inn av kommunen skal avfallsbesitterne selv besørge borttransport av og levering til godkjent løsning.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at dette kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall og lignende i naturen.

Den kommunale renovasjonsordningen omfatter husholdningsavfall samt næringsavfall som er med i den samme ordningen.

§ 5.Avfall fra fritidsbebyggelse

Fritidsbebyggelse omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Kommunen bestemmer til enhver tid hvilke ordninger og områder som gjelder for fritidsbebyggelse med hensyn til forbruksavfall som restavfall og kjøkkenavfall, samt andre avfallstyper som det finnes hente- eller bringeordninger for.

§ 6.Avfall fra næringsvirksomhet

Kommunen bestemmer hva som skal defineres som næringsvirksomhet. Avfall som defineres som produksjonsavfall skal avfallsbesitter selv besørge borttransportert. Dersom det finnes en gjenvinningsordning for det aktuelle produksjonsavfallet, skal denne benyttes.

§ 7.Søknad om fritak

Fritak fra den kommunale renovasjonsordningen innvilges normalt ikke. Ved spesielle forhold, for eksempel ved kondemnable bygninger, kan imidlertid abonnenten sende skriftlig søknad om fritak. Dersom det, etter skriftlig søknad, innvilges fritak fra den kommunale renovasjonsordningen for boligeiendommer som følge av at boligen er fjernet fra eiendommen (for eksempel ved riving, brann eller flom), skal det ikke betales renovasjonsgebyr.

Boliger som har stått ubebodd i 12 måneder innvilges halvt renovasjonsgebyr.

Kapittel 2. Innsamling av forbruksavfall

§ 8.Krav til sortering av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal renovasjonsordning plikter å kildesortere avfallet etter kommunens henvisning og i henhold til de avfallsfraksjoner kommunen etablerer innsamlings- og mottaksordninger for.

Alle abonnenter som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning med henteordning skal kildesortere avfallet etter kommunens henvisning i egne oppsamlingsenheter på eiendommen.

Alle abonnenter som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning med bringeordning skal kildesortere avfallet etter kommunens anvisning i oppsamlingsenheter på sentrale steder eller på returpunkter.

Kildesorterte fraksjoner fra husholdningen kan også leveres til lokale avfallsmottak. Kommunen avgjør hva som kan leveres og antall fraksjoner. Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenhetene hos hver abonnent, skal leveres til lokalt avfallsmottak.

Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen egen innsamlingsordning.

Avfall som leveres til kommunal renovasjonsordning kan bli manuelt sortert/kontrollert. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert.

§ 9.Anskaffelse av oppsamlingsenheter

Abonnenter med henteordning får utlevert oppsamlingsenheter av kommunen for de fraksjoner av forbruksavfallet hvor kommunen besørger innsamling. Kommunen bestemmer hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes. Oppsamlingsenhetene skal være av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot skadedyr. Hver enkelt enhet er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.

Kommunen kan pålegge flere abonnenter å bruke felles beholder når dette er hensiktsmessig.

Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet eller antallet på oppsamlingsenheter hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet, eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

§ 10.Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard

Oppsamlingsenhetene skal normalt plasseres på egen eiendom, så nær godkjent veg/innsamlingsrute som praktisk mulig innenfor en gangavstand på 10 meter målt fra veikant. Hvis ikke oppsamlingsenheten står innen 10 meter fra godkjent veg/innsamlingsrute, blir de bare tømt hvis det foreligger avtale om gangtillegg. Kommunen kan i enkelttilfeller samtykke i en annen plassering enn det som er beskrevet ovenfor, mot et ekstragebyr. Privat atkomstvei, transportvei, utforming av hentested, avfallsrom etc. skal utføres i samsvar med gjeldende byggeforskrifter og godkjennes av kommunen.

Oppsamlingsenhetene må plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal oppsamlingsenhetene plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av oppsamlingsutstyr.

Dersom plassering av oppsamlingsenheter utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan kommunen kreve endret plassering av enhetene. Huseier er ansvarlig for husdyr (for eksempel hunder) som går løs inne på gårdsrommet mht. sikkerheten til renovatøren. Alternativt skal beholderen plasseres på utsiden av eiendommen.

Plassering av oppsamlingsenhetene langs privat atkomstvei kan aksepteres dersom følgende forutsetninger oppfylles:

-det må bo minst 3 abonnenter langs privat atkomstvei. Dersom det bor færre abonnenter langs privat atkomstvei, kan kommunen kreve at oppsamlingsutstyret settes langs nærmeste offentlige veg.
-privat atkomstvei som renovasjonsbilen bruker frem til hentested må ha kurvatur, stigningsforhold, bredde og bæreevne til å tåle den aktuelle renovasjonsbil. Den skal tåle akseltrykk på 9 tonn, ha veibredde på minimum 3, 0 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter (herunder fri for vegetasjon innenfor kjørebane).
-privat atkomstvei må ha tilfredsstillende snuplass i nærheten av siste abonnent på vegen.
-i perioder med is og snø må privat atkomstvei og hentested være tilstrekkelig ryddet for snø, sandstrødd og uten fare for takras og lignende.

Kommunen kan i perioder med is og snø, og andre forhold som hindrer vanlig framkomst på vegen, påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves resten av året.

Vei for manuell transport av oppsamlingsenheter og avfall for øvrig (transportvei) skal være fri for trapper og andre hindringer. Dersom renovatøren må passere dører eller porter, må disse utstyres med stoppere som låser døren eller porten i åpen stilling. I perioder med is og snø må transportvei være tilstrekkelig ryddet for snø, sandstrødd og uten fare for takras og lignende. Kommunen kan i slike perioder påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves resten av året.

§ 11.Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen. Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingsenheten enn det beholderne er beregnet for og som kommunen til enhver tid bestemmer.

Det er ikke tillatt å bruke oppsamlingsenhetene til følgende avfall: Smitte- og risikoavfall, flytende avfall, større metallgjenstander, stein, jord, sand og grus, større mengder hageavfall, bygningsavfall, etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

Farlig avfall skal kun leveres i oppsamlingsenhet som er merket med dette. I tvilstilfeller skal renovatøren kontaktes på forhånd.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander, sprøytespisser mv. skal være forsvarlig innpakket før plassering i beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling.

Alt avfall skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn til fyllekant og slik at lokk kan lukkes. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. På vintertid er brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

I tilfeller hvor abonnenten etter avtale bringer avfallet fram til kjørerute på innsamlingsdag, må dette gjøres innen kl. 06.00 samme dag for å ha krav på innsamling.

Kommunen er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften. 

Spesielt for hytter, fritidsboliger og abonnenter med bringeordning

Beholdere som er utplassert og spesielt merket for hytter, fritidsboliger og støler, kan bare benyttes av abonnenter med avgiftsgrunnlag for bringeordning. Beholderne skal kun benyttes for de avfallsfraksjonene de er merket for.

Tømming av oppsamlingsenheter skal normalt foregå i tidsrommet fra kl. 06.00 til kl. 21.00. Kommunen kan bestemme at tømming av oppsamlingsenheter kan foregå til andre tider.

§ 12.Hjemmekompostering

Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost eller gårdsbruk med aktivt husdyrhold og våtgjødselkjeller hvor kjøkkenavfallet kan blandes i husdyrgjødsla, skal inngå skriftlig avtale med kommunen om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. Hjemmekompostering tillates ikke i bynære og tettbygde områder med bakgrunn i fare for forurensning.

Abonnenter som tegner slik skriftlig avtale og derved reduserer sin egen avfallsmengde, kan gis redusert avfallsgebyr dersom våtorganisk avfall ikke legges i oppsamlingsenhetene. Avtalen vil gjelde fra neste gebyrtermin. Brukeren skal dokumentere kunnskaper om kompostering og kompostering skal skje i en beholder som er godkjent av kommunen.

Komposteringen skal utføres på en hygienisk tilfredsstillende måte som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller er sjenerende for omgivelsene.

Abonnenten må selv anskaffe og bekoste godkjent beholder.

Eventuelle anvisninger fra kommunen skal følges og det kan bli ført kontroll med at kontrakten etterleves.

§ 13.Anskaffelse av kjøkkenkvern

Installering av kjøkkenkvern er ikke tillatt i Søndre Land kommune.

§ 14.Kommunens plikter

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt og lignende. Under transport skal avfallet være sikret slik at det ikke faller av eller tilsøler plass eller vei. Etablert sikring av beholder skal benyttes av renovatør.

Kommunene har ansvar for utplassering og vedlikehold av oppsamlingsenheter for abonnenter med bringeordning. Kommunen skal sørge for oppstillingsplass, tilstrekkelig kapasitet for de forskjellige fraksjoner og nødvendig renhold av oppsamlingsenhetene.

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet og som brukes iht. denne forskrift.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av kommunen og kunngjøres på egnet måte. Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 15.Abonnentens plikter

Abonnenter med henteordning er ansvarlig for oppstilling av oppsamlingsutstyr på sin eiendom og at dette er plassert iht. gjeldende regler.

Alle abonnenter er ansvarlig for at bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter, hentested og atkomstvei, samt eventuelle skader på oppsamlingsenhetene pga. uhensiktsmessig plassering, feilaktig bruk, hærverk eller lignende. Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting av utstyr etter behov.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til kommunen.

Kapittel 3. Avfallsgebyrer

§ 16.Gebyrplikt

Alle abonnenter som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift skal betale et årlig renovasjonsgebyr til kommunen for inndekning av kommunens kostnader for renovasjonsordningen. Gebyrets størrelse fastsettes av kommunen for hvert år.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter straks å melde fra til kommunen dersom eiendommen ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall. Dersom abonnenten ikke har gitt beskjed om abonnementsforhold, og har hatt anledning til å benytte renovasjonsordningen, kan kommunen med tilbakevirkende kraft kreve gebyr for inntil 3 år.

Ved nybygg av bolig og andre bygg, beregnes renovasjonsavgiften fra dato for ferdigstillelse eller midlertidig brukstillatelse.

For hytter, støler og fritidseiendommer påløper gebyr fra og med året etter at tillatelse til oppføring av bygget er gitt. Dersom eier eller fester kan dokumentere at bygningen ikke er tatt i bruk kan kommunen gi fritak.

Kommunen kan i enkelttilfelle samtykke i annen plassering av oppsamlingsenhetene enn kravet i denne forskriften. Abonnenten må i så fall betale et ekstragebyr. Ekstragebyr kan også ilegges for eiendommer med spesielle eller vanskelig tømmeforhold.

§ 17.Gebyrdifferensiering

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning kan kommunen innføre differensierte gebyrsatser. Differensiering kan skje på grunnlag av innsamlingsordning, beliggenhet, avfallsmengder, avfallstyper, materialgjenvinning mv.

Sorterte gjenvinnbare fraksjoner av forbruksavfallet kan abonnentene levere gratis til GLT-avfall gjenvinningsstasjon i Hov eller til Dalborgmarka Avfallsplass i Gjøvik. Usortert avfall eller restavfall kan leveres til gjenvinningsstasjonen eller avfallsdeponi mot et gebyr som fastsettes av GLT-avfall.

§ 18.Innkreving av gebyr og renter

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 26 og § 27 tilsvarende.

Abonnenten skal betale gebyr for hver bruksenhet, jf. § 2.

§ 19.Delegering

Kommunen kan overlate registrering av abonnementsforhold og innkreving av gebyr til et interkommunalt selskap.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 20.Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Forskriften trer i kraft når høringsfristen går ut og forskriften er endelig behandlet i Søndre Land kommunestyre. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere forskrifter for renovasjonsordningen for Søndre Land kommune. De endringer som er tatt inn i forskriften gis ikke tilbakevirkende kraft.

§ 21.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 2 bokstav b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kapittel VI i forvaltningsloven. Klagen sendes til Søndre Land kommune. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges fram for kommunen sin faste klagenemnd.

§ 22.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan kommunen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskrift kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningslovens § 79 annet ledd.