Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Søndre Land kommune, Oppland

DatoFOR-2012-04-23-774
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse23.04.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forSøndre Land kommune, Oppland
HjemmelLOV-1974-05-31-17, LOV-2008-06-27-71, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort09.08.2012   kl. 15.40
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Søndre Land

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Søndre Land kommunestyre 23. april 2012 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner.

Aktuelle lover og forskrifter:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.
2.Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
3.Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
4.Forskrift 4. desember 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann.
5.Forskrift 21. desember 2007 nr. 1745 om krav til vannmålere.
6.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
7.Hovedplan vann og avløp 2011–2020.
8.VA-norm og standard abonnementsvilkår for Toten, Hadeland og Land.
9.Forskrift 23. april 2012 nr. 774 om vann- og avløpsgebyrer, Søndre Land kommune, Oppland (dette dokumentet).
10.Gebyrregulativ.

Der det ikke er samsvar mellom forskrifter gjelder nye forskrifter foran eldre forskrifter.

Der det ikke er samsvar mellom andre bestemmelser gjelder nye bestemmelser foran eldre bestemmelser.

§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer. Alle som ikke er tilknyttet til kommunalt ledningsnett skal i henhold til vanndirektivet ha godkjent løsning innen 31. desember 2020.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Sanitærinstallasjoner/innvendige vann- og avløpsinstallasjoner: Abonnenteide rør, installasjoner og utstyr innefor husets yttervegg, som er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg.
b)Private vann- og avløpsanlegg: abonnenteide private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets yttervegg, som er tilknyttet offentlige vann- og avløpsanlegg.
c)Abonnement: avtale mellom abonnement og kommunen om vannforsynings- og/eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private- og avløpsanlegg til kommunens vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. Avtale om tilknytning via private fellesledninger regnes som et abonnement.
d)Abonnent: Eier av eiendom som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet. Fester av eiendom skal stå som abonnent når gjenstående festetid da gebyrplikten inntrådte var 30 år eller mer, eller fester har rett til å få festeavtalen forlenget slik at samlet festetid fra gebyrplikten inntrådte vil kunne bli 30 år eller mer.
e)Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.
f)Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke en del av kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.
g)Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter målt forbruk.
h)Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.
i)Bruksareal (BRA): Bruksareal for bygning eller bruksenhet som er registrert i Matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS 3940.
j)Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.
k)Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte.
l)Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet, med unntak av utleie til boligformål.
m)Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.
n)Stipulert forbruk: Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av erfaringsmessig vannforbruk per person.
o)Årsgebyr: Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for kommunale vann- og avløpstjenester:

1)Engangsgebyr for tilknytning
2)Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
3)Gebyr for midlertidig tilknytning
4)Tilleggsgebyr.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og avløpsledninger.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-1 og § 27-2, pålegger kommunen alle eiendommer å knytte seg til offentlig vann- og avløpsnett. Pålegget omfatter alle bygg.

Unntak fra dette kan innvilges for hytter, fritidsboliger og næringseiendommer under forutsetning av at disse ikke har innlagt vann og/eller avløp.

Boliger som har større avstand enn 200 m fra sitt private vann-/avløpsanlegg til offentlig vann- og/eller avløpsledning, (eller hvis kostnadene ved tilknytning vil bli uforholdsmessig store), kan etter søknad få bidrag for anleggskostnader som overstiger en G.

Unntak fra tilkobling gjelder også hvis det ikke finnes offentlige ledningsanlegg innenfor akseptabel avstand.

Næringseiendommer skal betale tilknytningsavgift pr. m² – kostnadene ved dette fremkommer av gebyrregulativet.

Eiendommer som ikke har offentlig ledningsnett innefor akseptabel avstand, eller der hvor kostnadene for tilknytning vil bli uforholdsmessig store, kan få pålegg om oppgradering av avløpsanlegget for eiendommen.

Oppgraderingen innebærer opprettelse av privat renseanlegg for disse eiendommene til en utslippsstandard som kan godkjennes i henhold til de krav Vannforvaltningsforskriften (vanndirektivet) stiller for utslipp til resipienten. Alle bygg skal ha en godkjent løsning for avløp innen 31. desember 2020.

Engangsgebyret skal betales:

a)Ved nybygg.
b)Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning.

For eiendom med næringsbygg i kombinasjon med bolig, beregnes gebyret etter bebyggelsens størrelse for næringsdelen og pr. boenhet for boligdelen.

Engangsgebyr forfaller til betaling senest ved tilknytning. Arbeider som krever byggetillatelse, her under graving og fylling, må ikke settes i gang før avgift er betalt. Det gjelder når det kreves byggetillatelse etter bygningslovens § 20-1, § 20-2, § 30-4 og § 30-5.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret betales av alle abonnenter og består av to deler

-Abonnementsgebyr
-Forbruksgebyr.

Videre kan kommunen ta gebyrer for følgende tjenester for kostnader knyttet til vannmålere:

Gebyr for leie av vannmåler (vannmålerens levetid er beregnet til 8 år)

Gebyr for kontroll av vannmåler

Oppmøtegebyr for avlesing av vannmåler

Gebyr for plombering, stenging og gjenåpning av vannforsyningen

Gebyr for midlertidig tilknytning.

Abonnementsgebyrer for kommunale vann- og avløpstjenester skal i hovedsak dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til produksjon og levering av rent vann, samt mottak og behandling av avløpsvann. Forbruksgebyret dekker kommunens variable kostnader knyttet til drift og vedlikehold av anleggene.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett, (tilknytningsgebyret er betalt).

Abonnementsgebyr, forbruksgebyr og vannmålergebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Alle abonnenter, både næring og boligeiendom, betaler fast beløp som fremkommer av gebyrregulativet.

-Abonnementsgebyr for næring

Betales av næringsvirksomhet og offentlig virksomhet. På gårdsbruk med innlagt vann i driftsbygning betales det eget næringsabonnementsgebyr for denne virksomheten.

-Abonnementsgebyr for boligeiendom

Betales av øvrige abonnenter. 

Forbruksgebyr

Alle abonnementer betaler forbruksgebyr basert på målt vannforbruk og pris per m³ . Forbruket måles med installert vannmåler. For næringsvirksomhet skal forbruk måles for hele det samlede bygningsareal, og fordeles på brukerne i bygningen. Fordelingen gjøres av brukere/abonnentene. Alle nye abonnenter må installere vannmåler. 

Vannmålergebyr

Skal dekke alle kostnader nyttet til:

Bruk og vedlikehold av vannmålere, herunder kostnader knyttet til bytte av vannmålere etter 8 års bruk.

§ 7.Bruk av vannmåler

Alle abonnenter skal ha installert vannmåler.

Vannmåler leveres ut fra kommunalt lager etter melding fra rørlegger som skal utføre installasjon. Installasjonen skal utføres av rørlegger med nødvendig godkjenning og bekostes av abonnenten. Måleren er kommunens eiendom og teknisk drift bestemmer type, plassering og størrelse på måleren. Rørlegger plikter å plombere måler etter montering, det er egne regler for de tilfeller hvor en plombering blir brutt.

Abonnentene står fritt til å velge hvilken rørlegger de ønsker å benytte til installasjonen og bestiller selv arbeidet hos denne.

Ved feil i målte vannmengder på mer enn 5 %, beregnes vann- og avløpsgebyrer etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen oppstår og etter at den er utbedret.

Abonnenter som unnlater å lese av vannmåler vil få besøk av kommunens kontrollør som avleser vannmåler, abonnenten vil bli belastet med ekstragebyr for tjenesten. Størrelsen på gebyret fremgår av gebyrregulativet.

Ved mistanke om feil avlesing eller feil på vannmåler kan kommunen utføre tilleggskontroll av vannmåler. Kostnadene ved kontrollen bæres av kommunen der kontrollen avdekker feil på måler. Feil avlesing vil medføre tilleggsgebyr på lik linje med gebyr for manglende avlesing. Manglende plombering av vannmåler medfører tilleggsgebyr basert på skjønn, samt gebyr for kommunens kontrollør.

Vannmålerens levetid er beregnet til 8 år, ny installasjon må da utføres.

§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan kommunen godkjenne at forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp). Avgjørelse om å benytte en annen vannmengde for avløp enn for rentvann tas av Rådmannen (se § 14 og kommunens delegeringsregulativ).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommune beregne et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene. Avvikets størrelse fastsettes av rådmannen (se § 14 og kommunens delegeringsregulativ).

Avtaler om avvik i årsgebyrer kan kreves reforhandlet av både abonnent og kommune.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens VA-norm og standard abonnementsvilkår.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann, som skal brukes kun en begrenset periode.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av gebyrregulativet.

Det betales et lavt engangsgebyr for tilknytning som skal dekke kommunens kostnader knyttet til tiltaket, alle kostnader vedrørende det fysiske arbeidet med tilknytning og frakobling skal utføres av bestiller.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens VA-norm og standard abonnementsvilkår.

§ 10.Tilleggsgebyr

Tilleggsgebyr kan ilegges der abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av egne vann- og/eller avløpsanlegg innen gitt frist, og der dette medfører merkostnader for kommunen.

For at forholdene raskt skal kunne rettes opp, faktureres gebyret så snart som mulig etter at fristen er gått ut og ev. flere ganger inntil kommunens krav er etterkommet.

Gebyrets størrelse fremgår av gebyrregulativet eller fastsettes av politiske organer i hvert enkelt tilfelle. Størrelsen på gebyret skal være i samsvar med kommunens kostnader knyttet til forholdet.

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen med forelegg sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Påvist lekkasje på privat ledningsanlegg tilkoblet kommunalt nett skal utbedres umiddelbart, dersom lekkasjen er mellom kommunal ledning og før eiendommens vannmåler.

Dersom forholdet ikke er utbedret innefor den fristen som er gitt i pålegget, faktureres eiendommen i henhold til stipulert størrelse på lekkasjen. Ekstra faktura for lekkasjevannet oversendes pr. måned til lekkasjen er utbedret.

§ 11.Innbetaling av gebyrer

Hjemmelshaver for eiendom står ansvarlig for betaling av gebyrene selv om det er flere abonnenter på eiendommen. For eiendommer med flere boenheter kan krav om innbetaling imidlertid sendes til den personen som disponerer boenheten.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten umiddelbart etter at igangsettingstillatelse (byggetillatelse) er gitt eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 3 terminer per år.

Gebyr for midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr faktureres særskilt.

Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 3 terminer basert på fjorårets forbruk og avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter. Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, avtales nytt à konto beløp.

§ 12.Fritak for gebyrer

Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunal vass- og kloakkavgifter er en lov om kostnadsdekking for kommunen, den er også en lov om hjemmel for finansiering av kostnadene gjennom gebyrer. På bakgrunn av dette gis det ikke fritak for kommunale avgifter for vann og avløp selv om en bolig ikke er bebodd i kortere eller lengre tid, fordi boligen er en del av grunnlaget for gebyrinntektene til dekking av kostnadene for vann og avløp. Dette gjelder uansett så lenge eiendommen er satt av til boligformål, og selv om husene som står der ikke av eier regnes som beboelig.

Hvis boligen rives og det innen 5 år ikke skal igangsettes oppføring av ny bolig, kan abonnementet stoppes og det vil ikke påløpe kommunale avgifter, under forutsetning av at tilkobling til kommunalt nett graves opp og plugges. Tiltaket forutsetter søknad fra hjemmelshaver, og kan bare utføres av firma med godkjenning i Søndre Land kommune.

Ved eventuell senere bygging på eiendommen vil det kreves ny betaling av engangsgebyr for tilknytning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 14.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen, unntatt for § 12 om fritak.

§ 15.Klage

Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskrift skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven. Klage sendes til den som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra vedtak i kommunestyret.