Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker og for gebyr på disse tjenestene, Søndre Land kommune, Oppland.

DatoFOR-2012-04-23-775
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse23.04.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forSøndre Land kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6
Kunngjort09.08.2012   kl. 15.40
KorttittelForskrift om tømming av slamavskillere, Søndre Land

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Søndre Land kommunestyre 23. april 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

I. Generelle bestemmelser

Forskriften har som mål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av slamavfall i kommunen.

§ 1.Virkeområde

Forskriftene gjelder for tømming, transport og behandling av slam fra slamavskillere, tette oppsamlingstanker og andre samleinnretninger for septikslam fra alle boliger og fritidsboliger som ikke er tilknyttet kommunal avløpsledning. Forskriften kan også gjelde for forretninger, bedrifter, skoler o.l. med innlagt vann og som ikke er tilknyttet kommunal avløpsledning.

§ 2.Definisjoner
-Slam

Innholdet fra renseinnretninger som slamavskillere og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann. (jf. forurensningslovens § 26 kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet mv.).

-Abonnent

Eier eller fester av eiendom som omfattes av ordningen etter disse bestemmelser. Eiendom er definert med eget matrikkelnummer.

-Boligabonnement

Bebodd eiendom, leilighet m.m. Med leilighet menes selvstendig boenhet med eget kjøkken, bad og WC.

-Fritidsabonnement

Bebygd eiendom hvor det ikke er fast helårig bosetting, men samtidig innredet for hvile og matstell.

-Oppsamlingsenhet

Slamavskiller, tett tank, privet eller andre samlekummer. Kommunen bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

-Hentested

Stedet der oppsamlingsenhet står.

-Innlagt vann

I denne forskriften vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg e.l. som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs.

-Avløpsvann

I denne forskrift avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom e.l.

-Gråvann

I denne forskrift avløpsvann fra kjøkken, bad, vaskerom o.l.

-Svartvann

I denne forskrift avløpsvann fra wc.

-Boenhet

Bolig med ett eller flere rom samt eget bad/wc og kjøkkendel.

II. Tømming

§ 3.Tvungen tømmeordning

Kommunen skal tømme slamavskillere, tette oppsamlingstanker og andre samleinnretninger for septikslam, her under regnes også private renseanlegg uansett type til å omfattes av denne forskriften. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for tømmingen.

Når særlige forhold foreligger kan det gis fritak fra ordningen, se § 10.

§ 4.Tømming av slamavskillere mv.

Varsel om tømming gis gjennom lokalpressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

For boliger med slamavskiller for både grå- og svartvann, skal tømming skje hvert 2. år.

For boliger med slamavskiller for kun gråvann, skal tømming skje hvert 2. år.

For boliger med slamavskiller for gråvann og med wc tilknyttet tett tank skal slamavskiller tømmes hvert 2. år og tett tank tømmes en gang hvert år.

For fritidsboliger skal tømming skje hvert 2. år for alle typer anlegg.

For forretninger, bedrifter, skoler o.l. skal tømming skje hvert år for alle anlegg.

Når særlige grunner foreligger, kan Søndre Land kommune v/teknisk drift bestemme en annen tømmehyppighet.

Tømmeåret regnes fra 1. januar–31. desember.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy, lukt og søl. Anlegget skal forlates i lukket stand.

Grinder, porter og dører skal lukkes og eventuelt låses.

Tømmefirmaets kjøretøy skal være slik innrettet at tømming og transport kan skje på en hygienisk og estetisk måte. Under transport må avløpsvann/slam sikres slik at det ikke lekker ut.

§ 5.Ekstra tømming

Tømming ut over rutinene nevnt i § 4 bestilles og betales av abonnent direkte til det tømmefirma som har entreprisen på plikttømmingen. Tømmefirma plikter å rapportere alle slike tømminger til kommunen (dato, mengde o.l.).

§ 6.Krav til kjørbar veg

Som kjørbar veg regnes veg som har kurvatur, stigningsforhold, bredde og bæreevne til og tåle kjøretøy (tankbil) med akseltrykk 8 tonn. Vegen må ha en frihøyde på minimum 3,5 m.

Om vinteren må vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Kommunen har ikke ansvar for skade på privat veg som følge av gjennomføring av tømmeordningen etter disse forskrifter. Eventuelle krav om erstatning for skade på privat veg rettes direkte til tømmefirmaet.

§ 7.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil.

Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring og skal ikke overfylles. Ved tømming på vintertid skal abonnenten sørge for at overdekning med snø og is er fjernet. Det kan kreves at lokk skal merkes.

Abonnenten plikter å la den som tømmer anlegget få rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Abonnenten er pliktig til å melde/søke om endringer i tekniske installasjoner og anleggsutførelse, jf. plan- og bygningslovens bestemmelser.

Abonnenten plikter å melde fra når eiendom blir bebodd/ubebodd.

Samleinnretningen må kun nyttes til oppsamling av avløpsvann fra eiendommer nevnt i § 1 og § 2, og slik samleinnretningen er godkjent for.

Abonnenten plikter å ivareta funksjonen på eget anlegg, inkludert å melde fra til kommunen hvis anlegget ikke blir tømt.

III. Gebyr

§ 8.Gebyr for tømming av slamavskillere mv.

Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen.

Gebyret belastes på 4. termin sammen med andre kommunale eiendomsgebyrer.

Størrelse på gebyret bestemmes av kommunestyret ved budsjett arbeidet hvert år og fremgår av gebyrregulativet.

§ 9.Innkreving, renter mv.

Gebyr for slamtømming med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1 nr. 2A.

Morarenter beregnes iht. renteloven 17. desember 1976 nr. 100 og iht. lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen.

Ved eierskifte er eier av eiendommen, ved tidspunktet for utsendelse av avgiften, ansvarlig for at denne blir betalt.

§ 10.Søknad om fritak

Bolighus som står ubebodd kan innvilges midlertidig fritak for tvungen septikktømming.

Fritak gis først etter skriftlig søknad. Boliger som har fått tømt sitt avløpsanlegg for året før kommunen mottar slik søknad, skal betale fullt gebyr for dette året uavhengig av hvor mange måneder boligen har vært ubebodd.

For boliger som har vært bebodd mer enn 8 måneder av året skal avløpsanlegget tømmes og belastes med fullt gebyr.

Rådmannen kan gi hel eller delvis dispensasjon fra den pliktige septiktømmingen i tilfeller hvor det ville være åpenbart urimelig å pålegge tømming.

Søknaden sendes Søndre Land kommune ved virksomhetsområdet teknisk drift.

IV. Klage, straff og ikrafttreden

§ 11.Klage

Delegert vedtak fattet av teknisk drift i medhold av disse forskriftene kan påklages i samsvar med forvaltningslovens § 28 andre ledd jf. forurensningslovens § 85, til Særskilt Klageutvalg.

§ 12.Straff

Overtredelse av forskriftene kan straffes med bøter etter forurensningslovens § 78.

§ 13.Ikrafttreden

Når vedtak er fattet i kommunestyret.