Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Hvaler kommune, Østfold

DatoFOR-2012-05-10-425
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse10.05.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forHvaler kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort16.05.2012   kl. 13.45
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Hvaler

Hjemmel: Fastsatt av Hvaler kommunestyre 10. mai 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller fylkesmannen, eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
c)Rent trevirke: trevirke som er ubehandlet, ikke malt, beiset, trykkimpregnert eller lignende.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt, så lenge dette ikke er i strid med annen lovgivning:

a)Åpen brenning av rent trevirke (ved og kull) på grillinnretninger på utepeiser og kaffebål.
b)Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke.
c)Brenning av avispapir og liknende i vedovn til opptenning.
d)Sankthansbål med rent trevirke.
e)Brenning av bråte, kvist og hogstavfall.
f)Brenning av gress og lyng til beiteforbedring og landskapsskjøtsel.
g)Brenning i forbindelse med brannundervisning/brannøvelser.

Unntakene a–g fritar ikke den ansvarlige fra generell aktsomhet jf. brannlova § 5, og bestemmelsen om bålforbud i tida 15. april–15. september jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8.

Ønskes det å tenne opp ild i henhold til unntakene d–g i perioden 15. april–15. september må det søkes om tillatelse fra brannsjefen.

Alarmsentral Brann Øst, tlf. 69 20 17 00 og vakthavende Hvaler, tlf. 900 75 297 må varsles før bålet tennes. Dette gjelder også for store bål og brenning på store flater i perioden 16. september til 14. april.

Brenning kan kreves stanset, dersom det oppstår konflikt med hensyn til helseulemper og/eller sikkerhet. Det gis ikke tillatelser til brenning på søn- og helligdager eller påskeaften.

Det skal ikke tennes bål på svaberg eller annet underlag som kan ta skade. Dersom bålbrenning skal finne sted innenfor Hvaler Nasjonalpark må det innhentes separat tillatelse fra Fylkesmannen i Østfold.

§ 6.Dispensasjon

Kommunal forurensningsmyndighet kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter skriftlig søknad. Søknaden skal foreligge i god tid, senest 14 dager før brenningen skal foregå.

§ 7.Tilsyn

Kommunens forurensningsmyndighet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunens administrasjon i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klagenemnd.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 10. mai 2012.