Forskrift om tillegg til tillatte vekter og dimensjoner for modulvogntog på fylkes- og kommunale veger–tilknytningsstrekninger, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2012-05-15-455
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Trøndelag
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1
Kunngjort31.05.2012   kl. 11.15
KorttittelForskrift om tillegg til vegliste, Nord-Trøndelag

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen Region midt, 15. mai 2012 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1. 

I forbindelse med prøveordningen med modulvogntog tillates trafikk med modulvogntog på fylkesveger og kommunale veger på følgende strekninger fra 15. mai 2012: 

Vegnr.StrekningBruksklasseTotalvektTillatt vogntoglengde
meter
Vinter
REGION MIDT
Nord-Trøndelag
Stjørdal
Fv. 34 (Havnegata)X E6–Stjørdal havnBk106025,25
Levanger
Fv. 61X E6 (Hotterbukta)–X E6 (Holsand bukta)Bk106025,25
Fv. 128 (Okkenhaugvegen)X E6–Okkenhaugvegen 6Bk106025,25
Kv. MoafjæraX E6–Moafjæra 4Bk106025,25
Steinkjer
Kv. HamnegataX Kv. Sjøfartsgata–Kv. StrandvegenBk106025,25
Kv. StrandvegenX Kv. Hamnegata–X E6 (Rundkjøring rett sør for Steinkjerelva)Bk106025,25
Kv. BogavegenX E6–X Kv. IndustrivegenBk106025,25
Kv. IndustrivegenX Kv. Bogavegen–X Kv. VerksvegenBk106025,25
Fv. 762X E6–X Fv. 759Bk106025,25
Fv. 759X Fv. 762–X Privat veg TeglverksvegenBk106025,25
Fv. 762X E6–X Kv. FjordgataBk106025,25
Kv. FjordgataX Fv. 762–Kv. SjøfartsgataBk106025,25
Kv. SjøfartsgataX Kv. Fjordgata–X E6Bk106025,25
Verdal
Fv. 757 (Hamnevegen)X E6–X Kv. RusservegenBk106025,25
Kv. RusservegenX Fv. 757–X Kv. IndustrivegenBk106025,25
Kv. IndustrivegenX Kv. Russervegen–Industrivegen 12Bk106025,25
 

De oppgitte strekningene er tilknytningsstrekninger som starter fra en allerede godkjent veg og inntil næringseiendommer. For strekninger på riksveger og nærmere bestemmelser om modulvogntog vises til forskrift 1. februar 2012 nr. 116 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg.

En oppdatert liste over alle strekninger godkjent for modulvogntog vil være tilgjengelig på www.vegvesen.no. 

Forskriften trer i kraft 1. juli 2012.