Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Tynset, Os og Tolga kommuner, Hedmark

DatoFOR-2012-05-24-657
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse01.08.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlvdal, Folldal, Tynset, Os og Tolga kommuner, Hedmark
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort05.07.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om utslipp av sanitærvann

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Tolga kommunestyre 22. mars 2012, kommunestyret i Os i Østerdalen 29. mars 2012, Alvdal kommunestyre 29. mars 2012, Tynset kommunestyre 24. april 2012 og Folldal kommunestyre 24. mai 2012 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann i de områdene i Alvdal, Folldal, Tynset, Os i Ø. og Tolga kommuner som ikke er tilkoplet offentlige avløpsledninger, og hvor utslippet ikke overstiger 50 pe.

Kravene i denne forskriften erstatter kravene i § 12-7 til § 12-13 i den sentrale forurensningsforskriften.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Foretakssystem som beskrevet i forskrift om byggesak (SAK 10) § 10 gjelder fullt ut. I tillegg skal foretakene ha tilsvarende systemer for forurensningslovginingen. Kommunene kan føre tilsyn med den delen av systemet som omfatter forurensningslovgivningen, på lik linje som tilsyn etter plan- og bygningslovgivningen.

§ 2.Definisjoner

Definisjoner er gitt i forurensningsforskriften § 11-3. I tillegg gjelder følgende:

-Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom ledning eller slange er ført innendørs.
-Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank/beholder eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunnen eller oppsamlingstank. Volum inntil 25 l totalt går ikke under denne definisjonen.
-Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
-Med svartvann menes sanitært avløpsvann fra vannklosett, eller andre kilder hvor urin og/eller fekalier normalt transporteres med vann.
-Med gråvann menes den delen av sanitært avløpsvann fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.
-Med slamavskiller menes en eller flere kummer for avskilling av slam fra avløpsvann. Et annet navn på slamavskiller er septiktank/kum.
-Med avløpsanlegg menes ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.
-Med avløpsnett menes et transportsystem som samler opp og transporterer avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann.
-Med renseløsning menes et anlegg som installeres med det formålet å rense avløpsvann.
-Med resipient menes vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, sjø, innsjø, tjern).
-Med tot-P menes total fosfor. Analysemetoden følger NS-EN ISO 6878, eller til enhver tid gjeldende standard.
-Med BOF5 menes et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. Analysemetoden følger NS-EN 1899-1 eller NS-EN 1899-2, eller til enhver tid gjeldende standard.
-Med helårs vannføring menes vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt.
-Med personekvivalenter (pe) menes den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn (NS 9426, eller til enhver tid gjeldende standard). Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegg eller utslippunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra 1 person.
-Med hydrologisk kompetanse menes kompetanse om grunnvann og rensing av avløpsvann i infiltrasjonsanlegg. Man må ha tilstrekkelig kunnskap innenfor fagområdene geologi, hydrogeologi og vannkjemi til å kunne vurdere sentrale parametere som: infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet og rensemedium.
-Med god badevannskvalitet menes at kvaliteten på badevannet skal tilfredsstille kravene til god badevannskvalitet i Folkehelseinstituttets «Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.»
-Med områdeplan menes en plan for vannforsyning og avløp for et avgrenset område.
§ 3.Utslippskrav

Avløpsanleggene skal tilfredsstille rensekrav satt i forurensingsforskriftens del IV § 12-8 (utslipp til følsomt og normalt område, bokstav a). Utslippskonsentrasjoner eller renseeffekter, omregnet til årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget, skal være: 

Parameter:Utslippskonsentrasjon:Renseeffekt:
Tot-P< 1,0 mg/l> 90 %
BOF5< 25 mg/l> 90 %

Alle eldre anlegg som ikke oppfyller disse kravene kan etter 1. april 2012 kreves rehabilitert, ev. at det bygges nytt anlegg eller at eiendommen knyttes til offentlig/privat avløpsanlegg, dersom slikt finnes i rimelig nærhet. Dette i henhold til forurensningsforskriftens § 12-16, andre ledd siste setning.

Analyser skal utføres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Kommunen kan stille krav om at anleggseier regelmessig tar prøver av restutslippet. Unntatt er infiltrasjonsanlegg og tette tanker, der det normalt ikke kan tas prøver.

Ved utslipp til lokale resipienter som har særlige brukerinteresser, som badevann, drikkevann og vanning i jordbruk, eller vannresipienter med liten vannføring, kan det bli satt strengere krav.

§ 4.Avløpsnett

Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til:

-avløpsvannets mengde og egenskaper,
-forebygging av lekkasjer, og
-begrensning av forurensning av resipienten som følger av overløp.
§ 5.Krav til planlegging
-Grunnundersøkelse skal alltid gjennomføres og danne grunnlag for valg av avløpsløsning og dimensjonering av anlegg.
-Ved etablering av nye utslipp skal prosjekterende foreta en samlet vurdering av forurensningssituasjonen i nærområdet/nabolaget. Dvs. foreta en samlet vurdering av den avløpsmessige belastning bebyggelse i et område vil gi i grunn ev. resipient.

Ved utarbeiding av plan for byggeområder (kommuneplan og reguleringsplan) skal det utarbeides områdeplan for vannforsyning og avløp. Kommunen bestemmer avgrensningen av aktuelt område så tidlig i planprosessen som mulig. I reguleringssammenheng retter kravet om utarbeiding av områdeplan seg mot regulant. Inngår nye byggeområder kun i kommuneplan, retter kravet seg mot kommunen såfremt annet ikke er bestemt.

-Det skal alltid innhentes opplysninger om tilstanden for drikkevannskilder som kan tenkes vil bli berørt av utslippet. Drikkevannskildene skal avmerkes på kart. Det skal vurderes om drikkevannet vil bli påvirket av utslippet.
-Resipientundersøkelse må gjennomføres før det anlegges avløpsanlegg med utslipp til overflatevann. Resipienten skal ha helårs vannføring, og utslippet skal ikke påvirke eller forverre vannkvaliteten i nevneverdig grad ved minstevannføring. Med dette menes at vannet skal ha god badevannskvalitet 25 meter nedstrøms utslippet.
-Slamavskiller skal plasseres slik at den kan tømmes hele året med tankbil. Med dette menes at vegen frem til kum skal ha fri bredde på minimum 3 meter og fri høyde på 4 meter.
-Avstand fra bilveg til slamavskiller skal ikke vær større enn 30 meter og løftehøyden fra bunn tank skal maks være 7 meter.
-Ved anlegg på annenmanns grunn skal eier av anlegget tinglyse erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av tinglyst erklæring skal vedlegges anmodning om ferdigattest.

Tiltaket er også søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1. Plan- og bygningslovens skjema skal benyttes til søknad om ansvarsrett for prosjektering og utførelse av tiltaket.

§ 6.Krav til kompetanse

Foretak som utfører planlegging og bygging av mindre avløpsanlegg, skal ha ansvarsrett på sine godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Kommunen vil kreve følgende kompetanse:

-Prosjekterende for infiltrasjonsanlegg skal ha tilstrekkelig hydrologisk og avløpsteknisk kompetansen, minimum kurs i prosjektering/bygging av mindre avløpsanlegg eller tilsvarende kompetanse.
-Prosjekterende for avløpsanlegg med utslipp til overflatevann skal minimum ha kurs i prosjektering/bygging av mindre avløpsanlegg eller tilsvarende kompetanse. Resipientundersøkelsen krever fagkunnskaper innen geologi, hydrologi og vannkjemi på høyskolenivå. Undersøkelsen og vurderingen skal være vedlegg til prosjekteringen.
-Utførende for alle typer anlegg skal minimum ha utdannelse som maskinentreprenør/rørlegger, samt tilleggsutdannelse på ADK1-kurs eller tilsvarende.
§ 7.Godkjente renseløsninger
1.Driftsbygninger

Det tillates å føre avløp fra wc i driftsbygning til lager for husdyrgjødsel dvs. bløtgjødsel. Det samme gjelder for spillvann fra eksempelvis melkeproduksjon. Bruken av wc er avgrenset til dem som har sitt arbeid i bygningen. Gjødsellager må i slike tilfeller oppfylle landbruksmyndighetenes generelle funksjonskrav. Hygieniske forhold ved slike avløpsløsninger må ikke være i strid med Helsemyndighetenes eller Mattilsynets regler. Dersom avløpet ledes vekk fra driftsbygningen skal dette gjøres i samsvar med § 7-2 i denne forskrift.

2.Helårsboliger, boliger i sporadisk bruk, fritidsbebyggelse, andre bygninger og virksomheter
-Det skal prioriteres at avløp kobles til offentlig avløpsnett - jf. plan- og bygningslovens § 27-2.
-Dersom tilkobling til offentlig avløpsnett ikke er mulig, skal avløp fortrinnsvis skje som infiltrasjon i stedlige jordmasser såfremt forholdene tillater dette.
-Andre godkjente renseløsninger for avløp - se eget pkt. under kommentarer til forskriften.
-Nye tette tanker er ikke tillatt såfremt det ikke er åpnet for dette i reguleringsplan vedtatt før denne forskrift trådte i kraft. For nærmere begrunnelse av dette - se eget pkt. under kommentarer til forskriften.

Nærmere informasjon om hvilke krav det stilles til de enkelte godkjente renseløsningene er gitt i vedlegg 1 til denne forskriften.

1.Dokumentasjon ved søknad
-Ved søknad om alle typer avløpsløsninger - bortsett fra tilkobling til offentlig avløpsnett, må analyse av masseprøve tatt på stedet vedlegges som dokumentasjon på grunnforholdene.
3.Søknad om dispensasjon

Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i plan- og bygningslovs § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter plan- og bygningslovs kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før behandling av søknad om dispensasjon fra denne lokale forskrift.

§ 8.Utslippssted

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at:

1.Utslipp til vann lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand.
2.Utslipp til elv/bekk kun forekommer til elv/bekk med helårs vannføring.
3.Ved valg av utslippssted skal det legges vekt på resipientens kapasitet, økologi og brukerinteresser.
§ 9.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 10.Oppmalt matavfall (Avfallskvern)

Det er ikke tillatt og montere avfallskvern til røropplegg som tilknyttes mindre avløpsanlegg.

§ 11.Krav til drift, vedlikehold og funksjon

Eiers ansvar og plikter:

-Anlegget skal drives og vedlikeholdes slik at alle krav etterfølges.
-Anlegget skal til enhver tid fungerer etter hensikten. Dersom dette ikke er oppfylt kan anlegget kreves oppgradert.
-Kumlokk skal alltid være utildekket og lett tilgjengelig for inspeksjon slik at kontroll av anlegg kan utføres. Pga. sikkerhetsmessige grunner må alle kumlokk være tunge eller sikres på annen forsvarlig måte.

For nærmere krav til drift og vedlikehold, se vedlegg 1 og 2 til denne forskriften.

§ 12.Gebyr

Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll etter denne forskriften fastsettes av kommunestyret i medhold av forurensningsforskriften § 11-4.

§ 13.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. august 2012.

Kommentarer til forskriften 

Andre aktuelle og godkjente renseløsninger for utslipp:

-Minirenseanlegg klasse 1.
-Våtmarksfiltre (filterbedanlegg).
-Biologiske filter. Gjelder bare for gråvann.
-Slamavskiller er bare tillatt som forbehandling før hovedrensetrinn.
-Anleggstyper/renseløsninger som ikke er beskrevet her kan bli godkjent dersom det vises til:
-Dokumenterte driftserfaringer fra uavhengige og seriøse instanser.
-Nøytral dokumentasjon på at utslippskrav jamfør § 3 i denne forskrift, vil bli overholdt.
-Skriftlig serviceavtale med produsent/leverandør. 

Tett tank som avløpsløsning tillates ikke på grunn av følgende:

-Begrenset kapasitet på kommunale renseanlegg for mottak av denne type avløp.
-Konsistensen i avløp fra tette tanker virker forstyrrende på flere av renseprosessene på de kommunale avløpsrenseanleggene.
-Fare for lekkasje med påfølgende forurensing.
-Fare for overflomming med påfølgende forurensing.
-Lite miljøvennlig løsning knyttet til lang transport av avløpsvann til behandling når behandlingen kan skje lokalt.
-Normalt behov for større tømmevolum årlig, sammenlignet med andre anlegg.

Listen er ikke uttømmende.

Vedlegg 1 

Godkjente løsninger 

Infiltrasjonsanlegg

-Dokumentasjon

Grunnundersøkelser skal gjennomføres iht. Norsk Vann rapport 178 Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg.

Infiltrasjonsanlegg skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59. Det kreves støtbelaster. Alle nye infiltrasjonsanlegg skal ha peilerør i enden av infiltrasjonsgrøfta/-grøftene dersom det ikke ligger på dyrket mark.

-Drift og vedlikehold

Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i lokal forskrift følges. Kommunen fører tilsyn med at denne forskriften overholdes. 

Minirenseanlegg (klasse 1)

-Dokumentasjon:

Skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 52 og ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN 12566-3:2005+A1:2009+NA:2009 Små avløpsanlegg opp til 50 pe del 3: Prefabrikkerte renseanlegg og/eller renseanlegg montert på stedet for husholdningsspillvann eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur.

-Annet:

Anlegg skal tømmes i henhold til de krav leverandøren eller kommunen oppgir.

-Drift og vedlikehold:

Skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med renseanleggleverandør eller annen fagkyndig virksomhet, jf. vedlegg 2 punkt 2.3 til kapittel 11 i den sentrale forskriften. Som en del av serviceavtalen skal anlegget ha eksternt tilsyn og utarbeide årsrapport hvert år.

Hvert 5. år, eller når kommunen krever det, skal det tas utløpsprøver ved anleggene. Disse skal analyseres på tot-P, BOF5 og E.coli. Prøvene skal analyseres av akkreditert laboratorium for de aktuelle prøvene. Analysene skal bekostes av abonnent.

Innomhusanlegg skal tømmes av den leverandør/fagkyndig virksomhet som det er inngått serviceavtale med, mens slam fra slamavskillere skal tømmes av kommunens renovatør. Slammet skal leveres på godkjent mottak.

-Serviceavtale:

Det settes krav til drifts- og serviceavtale. Kopi skal sendes kommunen før ferdigattest blir utstedt. 

Våtmarksfiltre (filterbedanlegg)

-Dokumentasjon:

Skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 49.

-Drift, vedlikehold og serviceavtale:

Skal ha serviceavtale med renseanleggleverandør eller annen fagkyndig virksomhet. Som en del av serviceavtalen skal anlegget ha eksternt tilsyn og føre årsrapport hvert år.

Hvert 5. år, eller når kommunen krever det, skal det tas utløpsprøver ved anleggene. Disse skal analyseres på tot-P, BOF5 og E.coli. Prøvene skal analyseres av akkreditert laboratorium for de aktuelle prøvene. Analysene skal bekostes av abonnent.

Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder kravene. 

Biologisk filter (kun for gråvann)

-Dokumentasjon:

Skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 60.

-Drift og vedlikehold:

Hvert 5. år, eller når kommunen krever det, skal det tas utløpsprøver ved anleggene. Disse skal analyseres på tot-P og BOF5. Prøvene skal analyseres av akkreditert laboratorium for de aktuelle prøvene. Analysene skal bekostes av abonnent.

Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder kravene. 

Slamavskiller

-Dokumentasjon:

Skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 48, og ha dokumentasjon iht. NS-EN 12566-1.

For prefabrikkerte slamavskillere skal det følges NS-EN 12566-1 2000 + A 1:2005.

-Annet:

Er bare tillatt som forbehandling før hovedrensetrinn.

Det skal være kjørbar atkomst til slamavskilleren med tømmebil hele året. Med dette menes at vegen frem til kum skal ha fri bredde på minimum 3 meter og fri høyde på 4 meter. Tømmefrekvens iht. § 12-13 i forskrift om begrensning av forurensning, eller egne kommunale regler. 

Generelt

Alle anlegg som har pumper skal ha alarm.

Vedlegg 2 

Serviceavtale

-En serviceavtale skal gjelde inntil oppsigelse.
-Ved eventuell oppsigelse av avtalen skal kopi sendes kommunen, og ny serviceavtale må være underskrevet dersom anlegget fortsatt skal være i drift.
-Ved salg av bolig/fritidshus skal avtalen overføres til ny eier slik at anlegget sikres tilstrekkelig oppfølging. Kontaktinformasjon på ny eier skal sendes kommunen.