Forskrift om tildeling av kommunalt frikort, Oslo kommune

DatoFOR-2012-06-13-557
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse21.06.2012
Sist endret
EndrerFOR-2010-06-16-911
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort21.06.2012   kl. 15.00
Rettet26.06.2012, tilføyd opphevelse.
KorttittelForskrift om tildeling av kommunalt frikort, Oslo

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 13. juni 2012 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 6.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften omfatter:

a)frikort for egenandeler ved helsetjenester

Den kommunale ytelsen er et supplement til ulike trygdeytelser etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

§ 2.Formål

Frikort skal sikre at personer med varig lav inntekt kan benytte seg av nødvendige helsetjenester.

Kapittel II. Grunnkrav for å få rett til kommunalt frikort

§ 3.Trygdeytelser som gir rett til frikort

Frikort innvilges til personer som mottar en av følgende ytelser:

a)uførepensjon, jf. folketrygdloven kapittel 12
b)pensjon til tidligere familiepleier, jf. folketrygdloven kapittel 16
c)pensjon til gjenlevende ektefelle, samboer eller registrert partner, jf. folketrygdloven kapittel 17
d)alderspensjon, jf. folketrygdloven kapittel 19, og ny alderspensjon, jf. folketrygdloven kapittel 20 og
e)offentlig tjenestepensjon regulert i særlov.
§ 4.Bosted og botid

Rett til ytelser etter denne forskrift har bare personer bosatt i Oslo kommune.

Søkeren eller ektefelle må dessuten ha vært bosatt i kommunen de siste tre årene. Dette gjelder likevel ikke når:

a)søkeren eller ektefelle har bodd i Oslo sammenlagt 5 av de siste 10 år, eller
b)søkeren er flyktning som er kommet til Oslo direkte fra statlig mottak eller direkte fra annet land.

Med flyktning menes i denne forskriften en person som er innvilget asyl i Norge, eller som har fått reisebevis for utlendinger etter § 64 i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her.

Kapittel III. Beregning og omfang av ytelsen

§ 5.Beregningsgrunnlag for frikort

Ordningen er økonomisk behovsprøvd, og beregnes ut fra inntekt.

Med inntekt menes all inntekt som det beregnes trygdeavgift av. Som inntekt regnes også 5 % av netto formue som overstiger kr 250 000. Netto formue fra siste ligningsattest blir lagt til grunn.

§ 6.Beregning for frikort

Inntekt tilsvarende, eller mindre enn folketrygdens minsteytelser relatert til pensjonene nevnt i § 5, gir rett til frikort.

For ektepar legges samlede inntekter og formue til grunn ved beregningen. Dersom kun en av ektefellene har en ytelse som kan gi rett til frikort, kan ekteparets samlede inntekt ikke overstige summen av trygdeytelser tilsvarende minstepensjon for begge parter.

§ 7.Frikortets omfang

Frikort for egenandeler skal dekke utgifter til egenandel for bestemte helsetjenester relatert til folketrygdens egenandelstak 1, jf. folketrygdloven § 5-3. Frikortet omfatter samme helsetjenester som folketrygdens frikort, men uten krav til egenandel.

Dersom søker mottar ektefelletillegg fra folketrygden, vil også søkers ektefelle få innvilget frikort.

Kapittel IV. Om saksbehandlingen

§ 8.Søknad

Søknad om frikort sendes til NAV lokalt i den bydelen søkeren bor.

Dersom søker på søknadstidspunktet har aktiv sosialsak i en annen bydel enn bostedsbydelen, skal søknaden behandles i den bydel der søker har sosialsaken. For øvrig avgjøres spørsmålet om hvilken bydel som skal behandle søknaden etter fellesskriv om fastsettelse av bydelenes ansvar i saker om personrettede tiltak.

Søknaden skal undertegnes samt ha nødvendig dokumentasjon vedlagt. Begge ektefeller må undertegne.

§ 9.Klageadgang

Vedtak i henhold til forskriften kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til klager.

Kapittel V. Om iverksetting og opphør m.m.

§ 10.Frikortets gyldighet

Frikort får virkning fra den første i den måned søknad mottas, eller fra 1. januar i påfølgende år dersom søker har statlig frikort for inneværende år.

Kortet er gyldig ut kalenderåret og fornyes ved hvert årsskifte. Rett til bruk av frikort opphører ved utgangen av det kalenderår opphørsgrunnen for frikort inntrer.

§ 11.Informasjonsplikten

Den som har fått innvilget ytelser etter denne forskrift har en løpende informasjonsplikt om endringer i økonomiske forhold, endring av sivilstatus, flytting ut av Oslo og andre forhold som har betydning for retten til og omfanget av ytelsene etter denne forskrift.

§ 12.Opphørsgrunner

Rett til ytelser etter denne forskrift opphører dersom den trygdede:

a)ikke lenger mottar den trygdeytelsen som lå til grunn for innvilgningen
b)flytter fra Oslo kommune
c)har redusert folketrygdytelse på grunn av fullt underhold i sykehus, sykehjem eller institusjon
d)soner frihetsstraff, eller er innsatt i sikringsanstalt, uten at folketrygdens grunnpensjon er inndratt
e)mot bedre vitende gir uriktige opplysninger eller fortier forhold av betydning for rettigheter og plikter etter denne forskrift, eller for øvrig unnlater å overholde informasjonsplikten etter § 11
f)har fått etterbetaling av ytelse fra folketrygden eller annen offentlig eller privat pensjonsordning til samme person, til samme formål og for samme tidsrom.

Kapittel VI. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Fullmakter

Byrådet eller den det gir fullmakt til, kan fastsette nærmere regler for saksbehandlingen.

Kompetanse til å treffe vedtak i enkeltsaker etter denne forskriften delegeres til bydelsadministrasjonene, jf. reglement for bydelene vedtatt av Oslo bystyre 20. oktober 1999 sak 595, § 3-4, jf. § 3-2.

§ 14.Overgangsbestemmelser

Trygdede som per 31. desember 2009 mottar kommunal tilleggspensjon etter overgangsbestemmelsen i forskrift 16. juni 2010 nr. 911 om tildeling av kommunalt barnetillegg og kommunalt frikort, Oslo kommune, Oslo § 20, beholder ytelsen uavkortet. Dette gjelder likevel ikke dersom ytelsen er opphørt eller krevd tilbakebetalt etter § 11 og § 12. Beregning og utbetaling av ytelser skjer etter de samme prinsipper som etter tidligere forskrift av 11. desember 1997 nr. 1476.

Trygdede som før forskriftens ikrafttredelse mottar kommunalt barnetillegg etter forskrift 16. juni 2010 nr. 911, beholder ytelsen uavkortet. Dette gjelder likevel ikke dersom ytelsen er opphørt eller krevd tilbakebetalt etter § 11 og § 12. Beregning og utbetaling av ytelser skjer etter de samme prinsipper som etter forskrift av 16. juni 2010 nr. 911 om tildeling av kommunalt barnetillegg og kommunalt frikort.

§ 15.Ikrafttreden

Forskriften gjelder fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. Forskrift 16. juni 2010 nr. 911 om tildeling av kommunalt barnetillegg og kommunalt frikort, Oslo kommune, Oslo, oppheves.