Forskrift om gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven, Skjervøy kommune, Troms

DatoFOR-2012-06-13-779
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse09.08.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkjervøy kommune, Troms
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort09.08.2012   kl. 15.40
KorttittelForskrift om gebyrer etter pbl, Skjervøy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skjervøy kommunestyre 13. juni 2012 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1.

Første del. Generelle bestemmelser

§ 1.Hjemmel i lov

Forskriften er utarbeidet og vedtatt av Skjervøy kommunestyre, med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1.

§ 2.Formål

Forskriften skal sørge for at gebyrer i forbindelse med arbeider etter plan- og bygningsloven 2008 dekker de kostnader kommunen har, for oppgaver som påhviler kommunen å utføre.

§ 3.Virkeområde

Bestemmelser i denne forskrift gjelder gebyr for kommunens oppgaver etter plan- og bygningsloven 2008, og tiltakshavere i Skjervøy kommune.

Forskriften gir gebyrer for:

-Byggesaksbehandling
-Tilsyn i byggesaker
-Søknader om utslipstillatelser
-Private forslag til plansaker
-Opprettelse og endring av eiendom
-Andre oppgaver kommunen er pålagt å utføre jf. plan- og bygningsloven 2008.
§ 4.Definisjoner 

Gebyr:

Kostnad som følger av en tjeneste/pålagt arbeidsoppgave kommunen utfører. 

Tiltak:

Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner. 

Tiltakshaver/Byggherre:

Tiltakshaver er en fellesbetegnelse på den enkeltpersonen, institusjonen, organisasjonen eller foretaket som tiltaket utføres på vegne av, eller som står for gjennomføringen av tiltaket. 

Medgått tid:

Arbeider som er variable pr. sak, tillegg på grunn av mangler i søknad/rekvisisjon/forslag, gebyrlegges etter medgått tid. Saksbehandler skal registrere og dokumentere faktisk brukt tid til slikt arbeid. Gebyr satser for medgått tid fremkommer av regulativ.

Andre arbeider, enn de som er tatt med i denne forskrift og regulativ, som blir utløst av bestemmelser gitt i og i medhold plan- og bygningsloven 2008, kan gebyrlegges etter medgått tid. Gebyr for andre arbeider vil være enkeltvedtak, som kan påklages.

Andre del. Gebyr spesifikke bestemmelser

§ 5.Gebyr grunnlag

Kostnader i forbindelse med arbeider og oppgaver som, etter plan- og bygningsloven 2008 påhviler kommunen å utføre, skal dekkes gjennom gebyrer som medtas i denne forskrift.

Gebyroppsett er vedlegg til denne forskrift.

Gebyrsatser fremkommer av regulativ som finnes på Skjervøy kommunes hjemmesider: www.skjervoy.kommune.no.

§ 6.Grunngebyr

Grunngebyr representerer kostnader, en spesifikk sakstype medfører, ved komplett søknad/rekvisisjon. I grunngebyret er ikke variable kostnader/arbeidsoppgaver medtatt, disse er tillegg til grunngebyr.

Tillegg til grunngebyr er behandlet i § 7, § 8, § 9, § 10 og § 11 i denne forskrift.

§ 7.Tillegg til grunngebyr

Avhengig av saks-/tiltakstype tilkommer det tilleggsgebyr til grunngebyr. Herunder følger:

-Lokal godkjenning for ansvarsrett
-Ansvarsrett
-Dispensasjonsbehandling
-Høring.
§ 8.Dispensasjonsbehandling

Det gis eget gebyr for dispensasjonsbehandling, da dette medfører økt krav til utredninger, samt saksbehandling i planutvalget.

§ 9.Høring

Høring medfører arbeidsomfang utover det som er medtatt i grunngebyr. Omfanget med høringsrunder varierer, og gebyret settes derfor som etter medgått tid.

§ 10.Mangelfull søknad/rekvisisjon - merarbeid

Mangelfulle søknader/rekvisisjoner/forslag medfører merarbeid. I saksbehandlingen kan det velges to metoder:

1.Saken avslås med bakgrunn i mangler. For gebyrer vedr. avslag, vises det til § 13 i denne forskrift.
2.Arbeid for å få komplettert saken gjennomføres. Ved slik behandling skal det gis gebyr etter medgått tid. Medgått tid skal dokumenteres av saksbehandler, slik at grunnlag for fakturering er tilfredsstillende. Når saken er komplett, skal det i gis gebyr i tråd med sakstype.
§ 11.Tilsyn i byggesak 

Planlagte tilsyn

Plan- og bygningsloven kapittel 25, pålegger kommunen å føre tilsyn i byggesaker. Kostnader i forbindelse med dette arbeidet fordeles på alle byggesaker, og er dermed beregnet inn i grunngebyrene. 

Tilsyn - Ulovlige tiltak

Når kommunen avdekker ulovlige tiltak, som er igangsatt/gjennomført uten søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven 2008, opprettes tilsynssak for tiltaket.

Omfanget av tilsyn med ulovlige tiltak vil variere, og kan vanskelig beregnes inn i grunngebyr for tiltakstype. Tilsyn med ulovlige tiltak gis etter medgått tid.

Dersom det gis anledning til å søke om tillatelse, etter at tiltak er ulovlig igangsatt/gjennomført, skal det gis gebyr i tråd med tiltakstype og denne forskrift.

For hvert enkelt ulovlig tiltak, skal det vurderes om overtredelsesgebyr skal utstedes. Dette skal utføres i tråd med plan- og bygningsloven 2008 § 32-8 og forskrift om byggesak kapittel 16.

Utstedelse av overtredelsesgebyr er et enkeltvedtak, som det er adgang til å påklage jf. forvaltningslovens bestemmelser. 

Sakkyndig bistand

Gebyr for sakkyndig bistand ved tilsyn, gis der hvor det er nødvendig å innhente slik bistand. Gebyr for denne tjenesten gis etter medgått tid/kostnad, og med utgangspunkt i selvkost prinsippet.

§ 12.Tilbaketrekking av søknad/rekvisisjon/forslag
-Saksbehandling ikke påbegynt

Dersom saken trekkes før saksbehandling er påbegynt, skal det ikke betales eller kreves gebyr.

-Saksbehandling påbegynt

Når saksbehandling er påbegynt, skal 50 % av grunngebyr betales.

Gebyr for behandling av ansvarsretter og godkjenninger skal betales til fulle.

Dersom høring og dispensasjonsbehandling er gjennomført før tilbaketrekking, skal gebyr for dette betales.

-Saksbehandling ferdigstilt

Ved tilbaketrekking etter at saksbehandling er ferdigstilt, skal fullt gebyr etter sakstype betales.

§ 13.Avslag på søknad/rekvisisjon/forslag

Ved avslag på sak, gis det ikke reduksjon av gebyr.

§ 14.Adgang til å fravike gebyrsatser

I enkeltsaker, gis det anledning til å fravike fastsatte gebyrsatser. Dette gjelder saker hvor kommunens faktiske kostnader er klart mindre enn fastsatte satser.

Tredje del. Avsluttende bestemmelser

§ 15.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft når den er kunngjort i Norsk Lovtidend.

§ 16.Klageadgang

Utstedelse av gebyr, som er i tråd med denne forskrift, er ikke å anse som enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2.

Iht. forvaltningslovens § 3, første ledd, er det ikke adgang til å klage på gebyr gitt i tråd med denne forskrift.

Dersom det er gitt gebyr som avviker fra denne forskrift, er det å anse som enkeltvedtak. Det er da, adgang til å klage på gebyrutstedelsen jf. forvaltningslovens bestemmelser.

§ 17.Endring av gebyrsatser/regulativet

Kommunestyret behandler endringer/justeringer av gebyrregulativet, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år.

Vedlegg 1. Gebyroppsett 

Gebyrregulativ for arbeider etter plan- og bygningsloven 2008

Gebyrregulativet er utarbeidet i henhold til pbl 2008 § 33-1. Gebyrer skal ikke overstige kommunens nødvendige utgifter på sektoren. Grunngebyr og øvrige faste beløp, er vurdert som nødvendige i forhold til å kunne ivareta de oppgaver Skjervøy kommune er pålagt å utføre.

Mangelfulle saker, ulovlige tiltak mv. medfører imidlertid arbeidsomfang og ressursbehov, som ikke kan kalkuleres inn i grunngebyr/faste gebyrer. Dermed vil det gis gebyr for medgått tid til arbeid med søknader og saker hvor det er mangler og/eller problemer med å få komplettert saken.

Uavhengig av sakstype, vil alle gebyr bli gitt til tiltakshaver/bestiller. 

Gebyroppsett jf. plan- og bygningsloven 2008, § 33-1: 

Sakstype 

Søknad uten krav til ansvarsrett (Pbl 08 § 20-2):

Grunngebyr (v/komplett søknad)

Gebyr for merarbeid v/mangelfull søknad

To-trinns søknad:

-Grunngebyr - Rammetillatelse (v/komplett søknad)
-Grunngebyr - Igangsetting nr. 1 (v/komplett søknad)
-Igangsetting nr. 2, 3 osv. (pr. søknad) (v/komplett søknad) 

Søknad med krav til ansvarsrett (Pbl 08 § 20-1):

Grunngebyr (v/komplett søknad)

Gebyr for merarbeid ved mangelfull søknad

To-trinns søknad

-Grunngebyr - Rammetillatelse (v/komplett søknad)
-Grunngebyr - Igangsetting nr. 1 (v/komplett søknad)
-Igangsetting nr. 2, 3 osv. (pr. søknad) (v/komplett søknad) 

Ansvarsrett og godkjenning:

Søknad om ansvarsrett

Lokal godkjenning av foretak med sentral godkjenning

Lokal godkjenning av foretak uten sentral godkjenning

Godkjenning som selvbygger

Avslag på søknad om lokal godkjenning

Endringssøknad etter at tillatelse er gitt

Tilbaketrekking av sak

Midlertidig brukstillatelse

Søknad om utslippstillatelse

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg)

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende)

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (Nye arter)

Seksjonering av bygg, pr. seksjon

* R = Rettsgebyr på kr 860

Grunngebyr - behandling av festekontrakt

Grunngebyr - festeavgift laksesett

Grunngebyr - Privat forslag til regulering

Dispensasjon uten høring

Dispensasjon med høring.